Cilt 2018, Sayı 18-1 (2018)

İçindekiler

Makaleler

Nesnelerin İnterneti Teknolojisi İçin Güvenlik: Var Olan Mekanizmalar, Protokoller Ve Yaşanılan Zorlukların Araştırılması PDF
Sedat Görmüş, Hakan Aydın, Güzin Ulutaş
Organik Rankine- Brayton Birleşik Çevriminin Enerji ve Ekserji Analizi PDF
Önder KAŞKA, Onur BOR, Nehir TOKGÖZ
3-boyutlu fırçacık dönüşümü tabanlı tıbbi hacim iyileştirme PDF
Alper Selver, Oğuz Dicle
Delikli levhalarla güçlendirilmiş tuğla duvarların hesabı için öneriler PDF
Eray Özbek, Bengi Aykaç, Hüsnü Can, İlker Kalkan, Sabahattin Aykaç
Kesme derinliğinin sertleştirilmiş çelik malzemenin kriyojenik talaşlı imalat performansına etkisi PDF
Yusuf KAYNAK, Armin Gharibi
3DOM CeO2 ve 3DOM ZrO2 destekli nikel katalizörlerin sentezi, karakterizasyonu ve katalitik aktivite çalışmaları PDF
Filiz Derekaya, İkbal Ay
Mikro işlemede takım aşınması-kanal geometrisi ilişkisi üzerine deneysel bir çalışma PDF
Kubilay Aslantaş, Adem Çiçek, Safiye Gülbin Çelik
Sert malzemelerin tornalanmasında takım aşınmasının tepki yüzeyi metodolojisi ile incelenmesi PDF
Dilek Murat, Cihat Ensarioğlu, Necmi Gürsakal, Ali Oral, M. Cemal Çakır
Hareketli yük etkisindeki çatlaklı elastik kirişlerde gerilme şiddeti faktörleri PDF
Volkan Kahya, Sebahat Karaca
Morfometrik parametreler yardımıyla havzada muhtemel taşkın riskinin tahmin edilmesi: Akçay Havzası örneği PDF
Müsteyde Baduna Koçyiğit, Hüseyin Akay
Çok bileşenli kurşunsuz alaşımlara eşlik eden termodinamik özelliklerin belirlenmesi PDF
Hüseyin Arslan, Ali Dogan
Düzlemsel ve mesoyapılı perovskit güneş pillerinin performans açısından karşılaştırılması PDF
Mehmet Durmuş Çalışır, Ali Kılıç
ρ-kazanım: fayda temelli veri yayınlama modeli PDF
Yılmaz VURAL, Murat AYDOS
Toz metalurjisi yöntemiyle üretilen tungsten-bakır kompozit malzemelerin mikro frezelenmesi: Kompozisyon ve sinterleme sıcaklığının etkisi PDF
Ali Erçetin, Kubilay Aslantaş, Mustafa Perçin
Kompozit malzeme üretiminde kullanılan poliesterlerin mekanik, termal ve kimyasal özelliklerine başlatıcı etkisinin incelenmesi PDF
Bayram Poyraz, Şevki Eren, Neslihan Gökçe, Ayhan Şamandar, Serkan Subaşı
Ağaç-tohum algoritmasının CUDA destekli grafik işlem birimi üzerinde paralel uygulaması PDF
Mustafa Servet Kıran, Ahmet Cevahir Çınar
Polivinil alkol kompozit nanoliflerin hazırlanması ve katı-faz polivinil alkol’ün fotokatalitik bozunması PDF
Hafize Nagehan KÖYSÜREN, Özcan KÖYSÜREN
Bakteriyel gösterge faz-düzlem analizi ile kapalı kıyısal sularda kalite izleme PDF
Hale Hapoğlu, Şule Camcıoğlu, Baran Özyurt, Pelin Yıldırım, Nihal Yılmaz, Lale Balas
Binaya entegre fotovoltaik sistemlerde azimut ve eğim açısı etkilerinin incelenmesi PDF
Erdal YILDIRIM, Mehmet Azmi AKTACİR
Zift esaslı karbon fiber üretimi (tarama) PDF
Gamzenur ÖZSİN, Ayşe Eren PÜTÜN
Kıvrımsız cam elyaf takviyeli kompozit plakalarda pim bağlantılarının deneysel olarak incelenmesi PDF
Oğuzcan İNAL, Akın ATAŞ
Kaiser-Hamming pencere yapısı ve Huang dönüşümü kullanılarak iki boyutlu sayısal süzgeç tasarımı ve imge iyileştirme uygulaması PDF
Kemal Avci
Karanlık fermentasyon ile biyohidrojen üretimine işletim parametrelerinin etkisi PDF
Baran Özyurt, Zeynep Yilmazer Hitit, Furkan Soysal, Şule Camcıoğlu, Bülent Akay, Suna Ertunç
Farklı parametrelere sahip evolvent düz dişli çarkların sonlu elemanlar yöntemi ve grafik metot ile gerilme analizi PDF
Oğuz Doğan, Tufan Gürkan Yılmaz, Fatih Karpat
Farklı malzemelerin toprak – hava ısı değiştiricisinin (THID) ısıl performansına etkisinin incelenmesi PDF
Hüsamettin Bulut, Yunus Demirtaş, Nesrin İlgin Beyazit
Elektrikli bir araç için tekerlek içi asenkron motorun tasarım ve optimizasyonu PDF
Uğur Demir, Mustafa Caner Aküner
Bursa’da iç ve dış mekan hava örneklerinde poliaromatik hidrokrbonların (PAHs) belirlenmesi PDF
Fatma Esen, Gizem Kayıkçı
Gerilim kontrol tabanlı ev enerji yönetim sistemi için bir akıllı transformatör uygulaması PDF
Uğur Savaş Selamoğulları, Onur Elma
İristeki sodyum halkası genişliği ile kolesterol seviyesi arasındaki ilişkinin belirlenmesi PDF
Çetin Kurnaz, Burak Kürşat Gül
Yeni bir depo tasarım problemi ve polinomsal zamanlı optimal sipariş toplama algoritması önerisi PDF
Ömer Öztürkoğlu, Deniz Hoşer
Orta yükseklikteki hasar görmüş betonarme bir binanın hasargörebilirliğinin incelenmesi PDF
Zeynep Çiftçi, İlknur Fatma Kara, Yasin M. Fahjan
Akımsız Ni-B kaplama ile demir esaslı toz metal kompaktların yüzey özelliklerinin geliştirilmesi PDF
Ulaş Matik
Farklı ön işlem uygulanan Ahlatın kuruma ve büzülme davranışının modellenmesi PDF
İnci Türk Toğrul, Rabiya Safiye Çelebi, Hasan Toğrul Toğrul
monofonik türk makam müziği eserlerinde iyileştirilmiş değişken kip ayrışım yöntemi ile temel frekans kestirimi PDF
Berrak öztürk şimşek, Aydın Akan
Suda dağılmaya karşı duraylılık indeksi (SDI) deneylerinde istatistiksel ortalama kontrol grafiklerinin kullanımı PDF
Hüseyin Ankara, Fatma Çiçek
Mikrotremor Verisi Kullanılarak Zeminlerin Dinamik Büyütme Faktörü Değerlerinin Hesaplanması: İzmir (Kuzey) Örneği PDF
Aykut Tunçel, Özkan Cevdet Özdağ, Eren Pamuk, Mustafa Akgün
Pompaj depolamalı hibrid enerji sistemi optimizasyonu -Türkiye için vaka analizi PDF
Ayse Selin Kocaman
Stone-Wales kusuru içerisindeki farklı bölgelere azot atomu katkılandırmanın grafenin mekanik özellikleri üzerine etkisi PDF
Ahmet Emin Şentürk, Ahmet Sinan Öktem, Alp Er Şevki Konukman
Kesikli zaman modelleri kullanılarak Zonguldak, Soma ve Beypazarı kömürlerinin sıvılaştırma mekanizmalarının belirlenmesi PDF
Emir Hüseyin Şimşek, Fatih Güleç, Hakan Kavuştu, Ali Karaduman
Uzmanlık katsayılarının belirlenmesinde kullanılan farklı yaklaşımların geliştirilmiş bulanık analitik hiyerarşi süreci metodu üzerindeki etkilerinin analizi PDF
Bekir Sahin, Devran Yazır
Yüksek fırın granüle cürufunun sert kaplama uygulanmış ve uygulanmamış çeliklere karşı erozif aşındırma davranışının incelenmesi PDF
Recep Demirsöz, Refik Polat, Ahmet Türk, Garip Erdoğan
NANO MATERYAL İÇERLİ KATKILARIN YAKIT ÖZELLİKLERİNE VE YANMA KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİLERİ PDF
İsmet SEZER
Silis Dumanın Geri Kazanılmış Agregalı Beton Kırılma Parametreleri ve Çatlak Haritası Üzerine Etkisi PDF
Özgür Çakır, Hasan Dilbas
Destekli PES Membranların Hazırlanması ve Karakterizasyonu PDF
Berna Topuz, Levent Yılmaz, Halil Kalıpçılar
Çarpan eğik akışkan jet kullanarak düz plaka üzerindeki akış ve ısı transferinin sayısal olarak incelenmesi PDF
Amir Lak, Tamer Çalışır, Şenol Başkaya
SÜT SIĞIRI BARINAKLARINDAN KAYNAKLANAN KİRLETİCİ GAZ DAĞILIMLARININ MODELLENMESİ PDF
İlker KILIÇ, Onur Kazım Demirarslan
hava hedeflerinin tespiti için yakın gerçek zamanlı çoklu frekans destekli pasif radar sisteminin geliştirilmesi PDF
Burak Tüysüz
Molibden alaşımlarının işlenmesinde kesici takım ve kesme parametrelerinin Taguchi Metodu ile optimizasyonu PDF
İbrahim Çiftçi, Hüseyin Gökçe
Müstakil bir konutun enerji tüketiminin azaltılmasında kullanılan yöntemlerinin ekonomik değerlendirmesi PDF
Gül Nihal Güğül, Merih Aydınalp Köksal
yapay kalp destek ünitesinin kan viskozitesi ölçümünü gerçekleştiren titreşimli bir viskozimetre olarak geliştirilmesi PDF
Ali Akpek
Odaklanma – Meditasyon Sürecinin Aktif EMDR Yazılımı ile Kontrol Edilmesi PDF
Ugur Fidan, Neşe ÖZKAN
Türkiye’deki Yüksek Hızlı Tren (YHT) Kullancılarının Ücret Tercihlerinin ve Zaman Değerlerinin Değerlendirilmesi PDF
Hediye Tuydes-Yaman, Gülçin Dalkıç
havacılık endüstrisinde yeni trend: Al-Li alaşımları PDF
Süleyman KILIÇ, İlyas KACAR, Fahrettin ÖZTÜRK
Farklı malzemelerden yapılmış Dizel Partikül Filtresi (DPF)’nin Rejenerasyon Sürecinin Sayısal Olarak İncelenmesi PDF
Müjdat Fırat, Nevfel Yunus Coşkun, Mutlu Okcu, Yasin Varol
Çelik fiberli betonarme kirişte akustik emisyon aktivitelerinin Ib değeri analizi ile değerlendirilmesi PDF
Sena TAYFUR, Ninel ALVER, Selçuk SAATCI
PET katkısının PP’nin mekanik ve morfolojik özelliklerine etkisi PDF
Fatma Kosavalı Çavuş, Yeşim Özcanlı, Murat Beken
Dalga Kılavuzu Alanlarının Zaman-Uzayı Enerji Özelliklerinin Türetilmesi PDF
Ahmet Arda Çoşan, Fatih Erden, Oleg A. Tretyakov
açık çevrim fiberoptik jiroskop için yeni bir açısal hız modellemesi PDF
İsa Navruz, Fikret Arı, Kaan Yücel, Fatma Kübra Çetinkaya
PEM yakıt hücresi uygulamaları için imidazol fonksiyonel nano SiO2/Nafyon nanokompozit membranların üretilmesi PDF
Ayşe Aslan, Ali Murat Soydan, Eda Gümüşdereli
Sanal yerel alan ağlarında ağ trafiği dengeleme için SNMP tabanlı yeni bir algoritma PDF
Serdar Kırışoğlu, Resul Kara, İbrahim Özçelik
Çok kategorili ürün çeşidi belirleme problemi ve türkiye’de bir uygulaması PDF
Ebru Angun
Bir ortaokul binasının maliyet ve enerji etkin yenilenmesi için bir yaklaşım PDF
Yiğit Yılmaz, Gül Koçlar Oral
Nane lifi katkılı atık hurma çekirdeğinden üretilen kompozit malzemenin özelliklerinin incelenmesi PDF
H. Mehmet Taşdemir, Alpay ŞAHİN, Ahmet Fırat Karabulut, Metin Gürü
Yarıklı boru kanatçıklara sahip ısı değiştiricisinin performans analizi PDF
Mehmet Kaya
Akademik İşbirliklerinin Yeni Bir Çizge Olarak Modellenmesi ve İstatistiki Analizi PDF
Kenan İNCE, Ali KARCI
İkinci dereceden Ölü Zamanlı ve Geri Tepmeli Sistem Parametrelerinin, Röle Testi ve PSO, CS, FA Algoritmalarıyla Belirlenmesi PDF
Murat Erhan Çimen, Ali Fuat BOZ
ÇİMENTO ESASLI LİFLİ KOMPOZİTLERİN DİJİTAL GÖRÜNTÜ KORELASYONU YÖNTEMİ İLE ÇOKLU ÇATLAK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ PDF
TARIK YILDIRIM, KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU, EREN GÖDEK, MUHAMMER KESKİNATEŞ, BURAK FELEKOĞLU, OKAN ÖNAL
Anodize Ti6Al7Nb’un simule edilmiş vücut sıvısı ile etkileşimi PDF
MERVE İZMİR, YİĞİTHAN TUFAN, BATUR ERCAN
öğrenci-proje takımı oluşturma problemi için grup-karar verme ve hedef programlama temelli çözüm yaklaşımı PDF
Fatih Çavdur, Aslı Sebatlı, Merve Köse-Küçük
Bor Katkılarının Al-30Zn Alaşımının İçyapı ve Mekanik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi PDF
Ali Paşa Hekimoğlu, Yunus Emre Turan, İlhan İlker İsmailoğlu, Musab Ensar Akyol, Ercan Şen
Yüksek gözenekli yapı taşlarında su itici kimyasal kullanılmasının tuz kristalleşmesine etkisinin araştırılması PDF
Mustafa Yavuz Çelik, Ramazan TIĞLI
Zaman gecikmeli mikro-şebeke sistemlerin Rekasius yerine koyma yöntemiyle kazanç ve faz payı tabanlı kararlılık analizi PDF
Hakan Gündüz, Saffet Ayasun, Şahin Sönmez
Weibull ve Rayleigh Dağılımlarına Göre Elazığ İlinin Rüzgâr Enerjisi Potansiyelinin İstatiksel Analizi PDF
Nilay Balpetek, Ebru Kavak Akpınar
Toz enjeksiyon kalıplamada krom arayüzeyi kullanılarak montajlı parça imalatının araştırılması PDF
Kamran Samet, Oguz Yilmaz, Harun Kocak, Cetin Karatas
Sodyum aljinat/poli(etilen glikol) karışımların karışabilirliğinin bulanık sistemlerle tahmini PDF
Dilek imren koç, Nisa Özel Ergün, Mehmet Levent Koç
BEYİN BİLGİSAYAR ARA YÜZÜ KULLANIMININ BİLİŞSEL YÜKLENME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Emin KAHYA, Necmettin Fırat ÖZKAN, Berna H. Ulutaş
karbon fiber takviyeli polimer kompozitlerin ergiyik biriktirme yöntemi ile eklemeli imalatı: fiber oranı ve yazdırma parametrelerinin mekanik özelliklere etkisi PDF
Hüseyin Kürşad Sezer, Oğulcan Eren, Hüseyin Rıza Börklü, Veysel Özdemir
Tornalama işleminde iş parçası boyutlarının yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkilerinin deneysel incelenmesi ve modellenmesi PDF
Mustafa Dere, İ. Hüseyin FİLİZ
PMMA/Mikroküre/Montmorillonit Nanokompozit ve PMMA/Mikroküre/Halloysite Nanokompozitin Atom Transfer Radikal Polimerizasyon Tekniği ile Üretilmesi ve Mekanik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi PDF
Tayfun Bel, Cüneyt Arslan, Nilgün Baydoğan
Sürtünme kaynak yöntemi ile birleştirilmiş AISI 316L/AISI 4140 çelik çiftlerinin arayüzey mikroyapı özelliklerinin incelenmesi PDF
Engin ÜNAL, Faruk KARACA, Furkan SARSILMAZ
Akciğer nodül özelliklerinin tahmininde çeşitli sınıflama stratejilerinin incelenmesi PDF
Aydın Kaya, Ali Seydi Keçeli, Ahmet Burak Can
Bir modal empedans tabanlı istatistiksel enerji analizi yordamı ile çizgisel bağlantılı belirsiz kompozit yapıların orta ve yüksek frekans titreşim analizi PDF
Abdullah Seçgin, Murat Kara, Serkan Güler
Hegzaklorosiklohegzan izomerlerinin metal oksit varlığında gezegen hareketli bilyalı değirmen kullanılarak mekanokimyasal deklorinasyonu PDF
Volkan Pelitli, Uğur Kurt, Oltan Canlı
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE FINE-KINNEY VE GİA YÖNTEMLERİNİN ENTEGRASYONU PDF
Metin Ersoy, Mustafa Yavuz Çelik, Lİyaddin Yeşilkaya, Osman Çolak
Farklı trafik, zemin, malzeme ve iklim koşulları için mekanistik-ampirik (M-E) yöntemle tasarlanan derzli donatısız rijit üstyapı sistemlerinin karşılaştırılması PDF
Hande Işık Öztürk, Emine Bilge Tan, Emin Şengün, İsmail Özgür Yaman
HEVC Üzerinde Düşük Bit-Derinliğine Sahip Hareket Kestirim Yöntemlerinin Başarımlarının Değerlendirilmesi PDF
Ramazan Duvar, Ayhan Küçükmanisa, Orhan Akbulut, Aysun Taşyapı Çelebi, Oğuzhan Urhan
3D baskı ve bakır kaplama ile üretilen dalga kılavuzu dönüş elemanlarının performanslarının incelenmesi PDF
Abdullah Genç, Tuna Göksu, Selçuk Helhel
Proksimal Femur Kırıklarının Tedavisinde Kullanılan İmplant Sistemlerinin Biyomekanik Özelliklerinin Karşılaştırması PDF
Mehmet Fatih Aycan


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.