Selestit konsantresinin asit ortamında liç özelliklerinin incelenmesi ve çöktürme yöntemiyle SrCO3 üretimi

Raşit Sezer, Ayşegül Bilen, Emre Yılmaz, Selim Ertürk, Cüneyt Arslan
634 141

Öz


Selestit cevheri (SrSO4) spesifik olarak herhangi bir asit içerisinde çözünürlük göstermemektedir. Bu nedenle yalnızca selestit konsantrelerinin asidik ortam kullanılarak tek adımda çözümlendirilmesi zordur. Bununla birlikte liç ortamına BaCl2 ilavesi ile, çözelti ortamında SrSO4’ün çözülmesi ve BaSO4 çöktürülmesi esasına dayanarak liç işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Bu çalışmada yerli selestit cevherinin HCl-NaCl-BaCl2 ortamında liç özellikleri incelenmiştir. Liç işleminde; süre, katı/sıvı oranı, sıcaklık, HCl ve NaCl konsantrasyonunun liç verimi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Yapılan deneyler neticesinde her bir parametrenin liç işlemi üzerinde önemli etkilerinin olduğu gözlemlenmiştir. Bununla birlikte katı/sıvı oranı ve tane boyutu, liç mekanizmasını etkileyen en önemli faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Liç işleminde en yüksek verim; 1/300 katı/sıvı oranı, 0,5M HCl ve 1M NaCl içeren çözelti için 65°C’de elde edilmiş olup, %91,2 olarak hesaplanmıştır. Çözme işleminin tamamlanmasını takiben elde edilen çözelti, farklı sıcaklıklarda Na2CO3 çözeltisi ile muamele edilerek SrCO3 çöktürme süreçleri incelenmiştir.


Anahtar kelimeler


Selestit liçi, stronsiyum karbonat, çöktürme

Tam metin:

PDF


Referanslar


Habashi, F., Handbook of Extractive Metallurgy-Volume IV: Ferroalloy Metals Metals, Alkali Metals, Alkaline Earth Metals. Fathi Habashi (Ed.), Wiley-VCH, Germany, 1997.

Carrillo, P.F.R., Uribe, S.A., and Castillejos, E.A.H., A laboratory study of the leaching of celestite in a pachuca tank, Minerals Engineering, 8, 495–509, 1995.

Bulatovic, M.S., Handbook of Flotation Reagents: Chemistry, Theory and Practice, 1st Edition Volume 3: Flotation of Industrial Minerals, Elsevier, Netherlands, 2007.

Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Endüstriyel Hammaddeler Alt Komisyonu Kimya Sanayii Hammaddeleri: Bor Tuzları, Trona, Kaya Tuzu, Sodyum Sülfat, Stronsiyum, 2001.

Ober, J.A., Industrial Minerals & Rocks: Strontium Minerals. Kogel, J.E., Trivedi, N.C., Barker, J.M., Krukowski, S.T.(Eds.), Socciety for Mining, Metallurgy, and Exploration, (sf. 925-934), ABD, 2006

Han, S.D., Singh, K.C., Cho, T.Y., Lee, H.S., Jakhar, D., Hulme, J.P., Han, C.H., Kim, J.D., Chun, S., Gwak, J., Preparation and characterization of long persistence strontium aluminate phosphor, Journal of Luminescence, 128, 301-305, 2008.

Erdemoglu, M. and Canbazoglu, M., The leaching of SrS with water and the precipitation of SrCO3 from leach solution by different carbonating agents, Hydrometallurgy, 49, 135–150, 1998.

Erkalfa, H., Kalafatoglu, E., Tozun, R., and Ozkan, O., Ferrit Malzemelerde Kullanılan BaCO3, SrCO3 ve MnCO3’ın Yerli Hammaddelerden Üretim Yöntemleri, Marmara Scientifitic and Industrial Research Institute, 27–39, 1981.

Erdemoğlu, M., Sarıkaya, M., Canbazoğlu, M., Leaching of celestite with Sodium Sulfide. Journal of Dispersion Science and Technology, 27, 439-442, 2006.

Aydoğan, S., Erdemoğlu, M., Aras, A., Uçar, G., Özkan, A., Dissolution kinetics of celestite (SrSO4) in HCl solution with BaCl2. Hydrometallurgy. 84, 239-246, 2006.

Duranoğlu, D., Sulfate Removal From Wastewater By Chemical Precipitation Method. Journal of Engineering and Natural Sciences, Sigma: 30, 39-55, 2012.

Patnaik, P., Handbook of Inorganic Chemicals, The McGraw-Hill, 889-890, 2003.

Perry, D.L., Handbook of Inorganic Compounds - Second Edition, CRC Press, 57, 2011.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.