PET katkısının PP’nin mekanik ve morfolojik özelliklerine etkisi

Fatma Kosavalı Çavuş, Yeşim Özcanlı, Murat Beken
1.053 155

Öz


Bu çalışmada Polipropilen (PP) / Polietilentereftalat (PET) karışımlarının mekanik ve morfolojik özellikleri incelenmiştir. İncelenmiş olan PP/PET polimerik karışımlarının amaca uygun olarak mekanik özelliklerinde en iyi oran belirlenmiştir. Karışımlarda PET ’in miktarı (0, %10, %20, %30, %40, % 50, %60) arttıkça buna uygun olarak PP miktarı azaltılmış olup, örneklerin mekanik özelliklerini belirlemek için dinamik mekanik analiz (DMA) ve 25 mm/dk çekme hızında ve farklı ortam sıcaklıklarında çekme testi yapılmıştır. Ayrıca morfolojik özelliklerinin PET katkısına bağlı değişimini gözlemlemek için taramalı elektron mikroskobu ile analiz yapılmıştır

Yapılan çalışmalar sonucunda PP/%40PET karışımlarında damlacık formundan fibril formuna geçiş daha açık bir şekilde gözlenmiştir. Aynı zamanda çekme testi sonuçlarına göre en yüksek Young modülü, sertlik değerleri PP+ %40 PET örneğinde gözlenmiş olup, bu sonuç SEM sonuçlarını da desteklemektedir.

Anahtar kelimeler


PP/PET karışımları, mekanik özellikler, morfolojik özellikler

Tam metin:

PDF


Referanslar


Koysuren, O., Yesil, S. ve Bayram, G., “Effect of Solid State Grinding on Properties of PP/PET Blends and Their Composites with Carbon Nanotubes”, Journal of Applied Polymer Science, 133(34), 2009.

Pang, Y.X., Jia, D.M., Hu, H.J., Hourston, D.J. ve Song, M.,Effects of a compatibilizing agent on themorphology, interface and mechanical behaviour of polypropylene/poly(ethyleneterephthalate) blends, Polymer, 41: 357–365, 2000

Sİ, X.,Guo, L., Wang, Y. ve Lau, K., Preparation and study of polypropylene/polyethyleneterephthalate composite fibres, Composites Scienceand Technology,68: 2943–2947, 2007.

Zhang, Z., ve Friedrich, K.,Artificial neural Networks applied to polymer composite, Composites Science and Technology Vol.63 :2029–2044, 2003.

Mirjalili, F., Moradian, S., Ameri, F.,Enhancing the Dyeability of Polypropylene Fibers by Melt Blending with Polyethylene Terephthalate, The Scientific World Journal, 2013, 2013.

Otsuka, T., Kurosawa, A.,Maeda, M.,Yamada, K., Murakami, M. Hamada, H, Barrier, Adsorptive, and Mechanical Properties of Containers Molded from PET/PP Blends for Use in Pharmaceutical Solutions, Materials Science sand Applications, 4:589-594, 2013.

Özcanli, Y., KosovaliÇavus, F., Beken, M., Comparison of Mechanical Properties and Artificial Neural Networks Modeling of PP/PET Blends, Acta Physica Polonıca A, 130: 444-446, 2013

Kosovali Çavus, F., Özcanli, Y., Beken, M., Tekin Terim, F., Çoban, E., Dynamic Mechanical Analysis of PP/PET Blends and Artificial Neural Network Modelling, International Congress on

Fundamental and Applied Sciences, İstanbul-Türkiye, 132, 22-26 Ağustos, 2016
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.