Orta yükseklikteki hasar görmüş betonarme bir binanın hasargörebilirliğinin incelenmesi

Zeynep Çiftçi, İlknur Fatma Kara, Yasin M. Fahjan
1.304 257

Öz


Türkiye’nin mevcut yapı stokunun önemli bir kısmı, depreme maruz kalmış ama kullanıma devam edilmekte olan orta katlı betonarme binalardan oluşmaktadır. Hasar görmüş binaların tekrar depreme maruz kaldıklarında gösterecekleri performansın belirlenmesi afet ve risk yönetimi açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada, depremde orta derecede hasar görmüş orta katlı betonarme bir binanın hasar görmeden önceki ve sonraki durumlarının hasar olasılıkları değerlendirilmiştir. Bu kapsamda her iki durum için bina üç boyutlu modellenmiş, doğrusal olmayan statik itme analizine tabi tutulmuş, göreli kat ötelemeleri ile hasargörebilirlik olasılık eğrileri elde edilmiştir. Sonuç olarak her iki durumdaki olası hasar oranları elde edilmiş ve risk yönetimi açısından değerlendirilmiştir.


Anahtar kelimeler


Deprem hasarı, hasargörebilirlik eğrileri, doğrusal olmayan statik itme analizi, doğrusal olmayan zaman geçmişi analizi.

Tam metin:

PDF