Metoksi grubu içeren metakrilat polimerlerin sentez, karakterizasyon, termal özellik ve reaktivite oranlarının incelenmesi

Nevin Çankaya
1.250 277

Öz


Bu çalışmada, 2-(4-metoksifenilamino)2-oksoetilmetakrilat (MPAEMA) monomeri, 2-klor-N-(4-metoksifenil)asetamit ile sodyummetakrilattan sentezlendi. Monomerin yapısı FT-IR, 1H-NMR ve 13C-NMR spektroskopik teknikleri ile karakterize edildi. MPAEMA monomerinin homopolimeri ve metil metakrilat (MMA) ile kopolimerleri serbest radikalik polimerizasyon yöntemiyle hazırlandı. Poli(MPAEMA) homopolimeri ve Poli(MPAEMA-ko-MMA) kopolimeri; FT-IR, 1H-NMR ve 13C-NMR spektroskopik teknikleri, TGA/DTA termal analiz yöntemleriyle ve homoolimer jel geçirgenlik kromatografisi (GPC) karakterize edildi. MPAEMA monomerinin MMA ile değişik oranlardaki kopolimerleri aynı yöntemle %15 dönüşümle sentezlenerek serileri oluşturuldu. Düşük dönüşümlü kopolimer bileşimleri Elementel Analiz sonuçlarına göre belirlendi ve karakterizasyonu FT-IR ve TGA termal analiz ile yapıldı. Kopolimer sistemleri için monomer reaktivite oranları Fineman Ross (FR), Kelen Tüdos (KT)  lineer metotları ve RREVM nonlineer metoduyla hesaplandı ve tüm sonuçlar tartışıldı.


Anahtar kelimeler


2-(4-metoksifenilamino)2-oksometilakrilat (MPAEMA), Karakterizasyon, Homopolimer, Kopolimer, Termal özellikler, Monomer Reaktivite Oranı

Tam metin:

PDF


Referanslar


İsmail O., ve Kuyulu, A., Akrilik asit esaslı süper absorban kopolimerlerin sentezi ve bahçe bitkilerine uygulanması, Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, 3, 33-40, 2003.

Zengin H.B., Basan S., Ekberov O.H., Maleik Anhidrit–Stiren Kopolimerinin Amid ve İmid Türevlerinin Sentezi ve Isısal Davranışları, Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 26(2), 2005.

Nie L., Narayan R., Grafting cellulose acetate with styrene maleic anhydride random copolymers for improved dimensional stability of cellulose acetate, Journal of Applıed Polymer Scıence, 54, 601-607, 1994.

Barım G., Coşkun M., (2,3-Difenil-1,3-oksazolidin-5-il)metil metakrilat’ın metil metakrilat ile kopolimerlerinin sentezi, karakterizasyonu ve termal özellikleri, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 2(2), 75-85, 2012.

Soykan C., İlter Z., Alkil metakrilatların glisidilmetakrilat ile kopolimerlerinin sentezi ve karakterizasyonu, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(1-2), 103-110, 2001.

Nicholson J.W., Brookman P.J., Lacy O. M., Sayers G.S., Wilson A.D., A study of the nature and formation of zinc polyacrylate cement using Fourier transform infrared spectroscopy, Journal of Biomedical Materials Research, 22, 623-631, 1988.

Parker S., Braden M., Water absorption of methacrylate soft lining materials, Biomaterials, 10, 91-95, 1989.

Patel J.N., Dolia M.B., Patel K.H., Patel R.M., Homopolymer of 4-chloro-3-methyl Phenyl Methacrylate and its Copolymers with Butyl Methacrylate: Synthesis, Characterization, Reactivity Ratios and Antimicrobial Activity, Journal of Polymer Research, 13, 219-228, 2006.

Açıkbaş Y., Çankaya N., Capan R., Erdogan M., Soykan C., Swelling behavior of the 2-(4-methoxyphenylamino)-2-oxoethyl methacrylate monomer LB thin film exposed to various organic vapors by quartz crystal microbalance technique, Journal of Macromolecular Science, Part A:Pure and Applied Chemistry, 53(1), 18–25, 2016.

Hemalatha P., Veeraiah M.K., Kumar S. P., Madegowda N.M., American M. M., Reactivity ratios of n-vinylpyrrolidone-acrylic acid copolymer, Journal of Polymer Science, 4(1), 16-23, 2014.

Mark H.F., Bikales N.M., Overberger C.G., Menges G., Encyclopedia of Polymer Science and Engineering, Wiley Interscience, New York, 1986.

Fineman M., Ross S.D., Reactivity Ratios of new vinyl monomers, J. Macromol, Sci. Chem. A9(1), 1975.

Kelen T.F., Tudos B. Turcsanyi, Confidence intervals for copolymerization reactivity ratios determined by the Kelen–Tudos method, Polymer. Bulletin, 2, 71–76, 1980.

Tudos F., Kelen T., Turcsanyi B., Kennedy J.P., Analysis of the linear methods for determining copolymerization reactivity ratios. VI. A comprehensive critical reexamination of oxonium ion copolymerizations, J. Polym. Sci. Polym. Chem. Ed. 19, 1119–1132, 1981.

Çankaya N., Aril gruplu metakrilat monomerinin atom transfer radikal polimerizasyonu, Türkiye Alim Kitapları, morebooks publishing, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken-Germany, 2015.

Çankaya N., Demirelli, K., Atom transfer radical copolymerization of phenoxycarbonylmethyl methacrylate with methylmethacrylate: their monomer reactivity ratios and thermal stabilities, Journal of the Chemical Society of Pakistan, 33(6), 884, 2011.

Çankaya N., Temüz M.M., Characterization and Monomer Ratios of Grafted Cellulose with N-(4-nitrophenyl)acrylamide and Methyl Methacrylate by Atom Transfer Radical Polymerization, Cellulose Chemıstry and Technology, 46(9-10), 551-558, 2012.

Çankaya N., Temüz M.M., Monomer Reactivity Ratios of Grafted Cellulose with N-cyclohexylacrylamide and Methyl Methacrylate by Atom Transfer Radical Polymerization, Cellulose Chemıstry and Technology, 48(3-4), 209-215, 2014.

Erol I., Kolu S., Copolymers of a new methacrylate monomer bearing oxime ester and ether with methyl methacrylate: synthesis, characterization, monomer reactivity ratios, and biological activity, Journal of Applied Polymer Science., 120, 279–290, 2011.

Ilter Z., Soykan C., Solmaz A., Copolymers of 7-Methoxy-2-Acetyl Benzofuryl Methylmethacrylate With Styrene:Synthesis, Characterization, Reactivity Ratios and Determination of Kinetic Parameters With Thermogravimetric Analysis, Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry, 52, 175–185, 2015.

Nanjundan S., et al., Homopolymer of 4-benzoylphenyl Methacrylate and its Copolymers with Glycidyl Methacrylate: Synthesis, Characterization, Monomer Reactivity Ratios and Application as Adhesives, React. and Func. Polym. 62, 11-24, 2005.

Soykan C., Delibas A., Coskun R., Novel copolymers of 4-chloronaphthyl methacrylate with acrylonitrile: determination of monomer reactivity ratios and antimicrobial activity, Journal of Macromolecular Science, Part A:Pure and Applied Chemistry, 46, 250-267, 2009.

Soykan C., Yakuphanoglu F., Sahin M. Synthesis, Antimicrobial Activity and Semi-conducting Properties of Novel 2-(4-Chloro-1-Naphtyloxy)-2-Oxoethyl Methacrylate with 2-(Diethylamino)Ethyl Methacrylate Copolymers, Journal of Macromolecular Science, Part A:Pure and Applied Chemistry, 50, 953–965, 2013.

Karatas F., Cansiz A., Kara H., Karatepe M., Koparir M., Synthesis of two new acetanilide derivatives and their effect on the serum antioxidant vitamins (A, E, and C) and the MDA level in rats, Russian Journal of Bioorganic Chemistry, 31(5), 499-501, 2005.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.