Bulanık Karar Verme Teknikleri İle CBS Destekli Konut Memnuniyeti Araştırması

Bülent Bostancı, Neşe Yılmaz Bakır, Umut Doğan, Merve Koçak Güngör
2.407 345

Öz


Konut memnuniyeti araştırmalarında genellikle anket uygulaması ve sonuçlarının değerlendirilmesine odaklanan çalışmaların varlığı dikkat çekmektedir. Ancak ankete dayalı bu çalışmaların mekansal karşılıklarına yönelik modelleme eksikliği nedeni ile planlamada karar verme süreçlerine yönlendirici bir katkı sağlanamamaktadır. Bu çalışmada bulanık çok kriterli karar verme yöntemleri (Bulanık DEMATEL+ Bulanık TOPSIS) kullanılarak, iki farklı TOKİ toplu konut bölgesinde konut memnuniyetinin değerlendirilmesine yönelik bir model oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlar geoistatistik analiz yöntemleri ile Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) destekli tematik harita üzerinde görsel hale getirilmiştir. Toplu konut bölgeleri arasındaki memnuniyeti etkileyen faktörler ve mekansal karşılıklarına yönelik bulanık bir değerlendirme gerçekleştirilmiştir.


Anahtar kelimeler


Bulanık TOPSIS, Bulanık DEMATEL, Konut Memnuniyeti, Geoistatistik Analiz

Tam metin:

PDF


Referanslar


Alkışer Y., Yürekli H., Türkiye’de “Devlet Konutu” nun dünü, bugünü, yarını, İTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi/A Mimarlık, Planlama, Tasarım (ITU A|Z), 3 (1), 63-74, 2004.

Çubukçu E., Akdeniz Girginer S., Toplu konut ve kent merkezi konut yerleşimlerinde kullanıcı memnuniyeti, Ege Mimarlık Dergisi, 57 (2), 18-21, 2006.

Olcay Y., Toplu konut üretiminde kullanıcı tatmini yönelimli bir veri toplama modeli: kalite fonksiyon yayılımı, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2009.

Songur A., Konut morfolojisinin kullanıcı memnuniyeti üzerindeki etkilerinin analizi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2001.

Bodur A., Gecekondu dönüşüm projelerinde hane halklarının yeni konut memnuniyeti: Kağıthane örneği, Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2012.

Kabadayı H., Yaşam kalitesi ve kullanıcı memnuniyetinin kentsel tasarımdaki etkisine çok boyutlu yaklaşım, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2006.

Yalçınkaya Erol Ş., Dışa kapalı sitelerde mimariye dayalı yaşam kalitesinin irdelenmesi: İstanbul örneği, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 2011.

Düzcan E., Türkiye’deki güncel konut araştırmalarında ‘ev’ olgusu, Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2012.

Kalelioğlu M. R., Bolu kentinde ikametgah memnuniyeti bağlamında kent içi hareketlilik, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2013.

Yüksel H., Sosyal politika unsuru olarak Toplu Konut İdaresi (TOKİ) uygulamaları: Isparta ili Çünür ve Akkent Mahalleleri Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca yapılan konutlarda ikamet eden konut sakinlerine yönelik bir alan araştırması, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2014.

Garip S. B., Şener H., Analyzing environmental satisfaction in gated housing settlements: a case study in İstanbul, İTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi/A Mimarlık, Planlama, Tasarım (ITU A|Z), 9 (1), 120-133, 2012.

Yıldırım K., Akalın A. , Şimşek M. , Kahraman N. , Konut iç mekan donatı elemanları ile teknolojik ürünler arası ilişkilerin kullanıcı memnuniyetine etkisi, Politeknik Dergisi, 11 (1), 77-81, 2008.

İnal E., Ünlü A., Türkiye’de afet sonrası kalıcı konutlarda esneklik kavramının değerlendirilmesi, İTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi/A Mimarlık, Planlama, Tasarım (ITU A|Z), 8 (2), 101-109, 2009.

Enginöz E. B., Ünlü A. , Afet konutlarında tasarım değerlendirmesi: Afyon- Dinar örneği, İTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi/A Mimarlık, Planlama, Tasarım (ITU A|Z), 5(2), 37-50, 2006.

Çubukçu E., Toplu konut ve kent merkezi konut yerleşimlerinde kullanıcı memnuniyeti, Ege Mimarlık Dergisi, 57 (2), 17-21, 2006.

Bölen F., Dülger Türkoğlu H., Yirmibeşoğlu F., İstanbul’da yapılaşma yoğunluğu – yaşanabilir alan ilişkisi, İTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi/A Mimarlık, Planlama, Tasarım (ITU A|Z), 8 (1), 127- 137, 2009.

Bayraktar N., Girgin Ç., An evaluatıon of the qualıty of urban lıfe around the dwellıngs envıronment constructed by upper cooperatıve unıtıes/ Batıkent sample, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 25 (2), 201-211, 2010.

Baykaşoğlu A., Kaplanoğlu V., Durmuşoğlu Z. D., Şahin C., Integrating fuzzy DEMATEL and fuzzy hierarchical TOPSIS methods for truck selection, Expert Systems with Applications, 40(3), 899-907, 2013.

Ertuğrul İ., Karakaşoğlu N., Performance evaluation of Turkish cement firms with fuzzy analytic hierarchy process and TOPSIS methods, Expert Systems with Applications, 36(1), 702-715, 2009.

Anonim, Kayseri Nazım İmar Planı Araştırma Raporu, Büyükşehir Belediyesi, 2006.

Yılmaz Bakır N., Kentsel planlama ve proje bütünleşme süreci Kayseri kenti örneği, Doktora Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2012.

Özdin H., Kayseri’de modern konut örneği olarak sıra düzen evler, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri, 2009.

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı. İllere göre projeler Kayseri. http://www.http://www.toki.gov.tr/illere-gore-projeler/437,2016. Erişim tarihi Mart 2016.

Zadeh L.A. , Fuzzy sets, Information and Control, 8, 338–353, 1965.

Dağdeviren, M., Integrated modelling the performance evaluation process with fuzzy AHP, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma, 25(3), 268-282, 2007.

Şengül Ü., Miraç E. R. E. N., Shıraz, S. E., Bulanık AHP ile belediyelerin toplu taşıma araç seçimi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 40, 143-165, 2012.

Kaya İ., Kılınç M. S., Çevikcan E., Makine-teçhizat seçim probleminde bulanık karar verme süreci, Mühendis ve Makina Dergisi, 49 (576), 8-14, 2007.

Gabus A., Fontela E., Perceptions of the world problematique: communication procedure, communicating with those bearing collective responsibility (DEMATEL report no. 1), Switzerland Geneva: Battelle Geneva Research Centre, 1973

Lin C. J., Wu W. W., A causal analytical method for group decision-making under fuzzy environment, Expert Systems with Applications, 34(1), 205-213, 2008.

Aksakal E., Dağdeviren M., An ıntegrated approach for personal selection with DEMATEL and ANP methods, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 25(4), 905-913, 2010.

Opricovic S., Tzeng G. H., Defuzzification within a multi criteria decision model, International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 11(05), 635-652, 2003.

Ada E., Kazançoğlu Y., Aksoy M., Esnek Üretim Sistemlerine Etki Eden Faktörlerin Bulanık DEMATEL Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi, XI. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul- Türkiye, 722-731, 23-24 Haziran, 2011.

Wu W. W., Lee Y. T., Developing global managers’ competencies using the fuzzy DEMATEL Method, Expert Systems With Applications, 32, 499–507, 2007.

Wang Y. M., Elhag T.M.S., Fuzzy TOPSIS method based on alpha level sets with an application to bridge risk assessment, Expert Systems with Applications, 31(2), 309-319, 2006.

Chen C. T., Extensions of the TOPSIS for group decision-making under fuzzy environment, Fuzzy Sets and Systems, 114, 1-9, 2000.

Bali Ö., Tutun S., Pala A., Çörekçi C., A MCDM Approach wıth Fuzzy DEMATEL and Fuzzy TOPSIS for 3PL Provıder Selectıon, Sigma, 32, 222-239, 2014.

ArcGIS. Using ArcGIS Desktop. ESRI Press: Redlands, CA, 2008.

Baş T., Anket Nasıl Hazırlanır Uygulanır Değerlendirilir?, Seçkin Yayınları, Ankara, (2006).
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.