Güncel veriler ve olasılıksal sismik tehlike analizi kullanarak Eskişehir için sismik tehlike haritası ve ivme eğrileri elde edilmesi

Hakan Karaca
2.630 471

Öz


 

Bu çalışmada klasik olasılıksal sismik tehlike analizi (OSTA) kullanılarak Eskişehir için sismik tehlike haritası ve ivme spektrum eğrileri geliştirilmiştir. Merkezi Eskişehir olan 300 km yarıçapında bir çember içinde kalan alanda, tektonik yapılar, güncel sismik hareketlilik ve ilgili sismik parametreler araştırılmış ve seçilen alanda bulunan fay hatları ve ilgili parametreleri, sismik aktivite kayıtları ve alan kaynaklar belirlenerek klasik OSTA uygulanmıştır. Sürekli artan sismik kayıtlar sayesinde alan kaynaklar daha belirgin olarak seçilmiş, artan bilgi birikimi sayesinde de fay hatları ve ilgili parametreleri yeniden belirlenmiştir. Bilgi birikiminin bir yansıması olarak yer hareketi tahmin denklemi (YHTD)'nin yerelliğinin önemi anlaşılmış ve denklem için elde edilen esas katsayılar; sismik tehlike analizi için oluşturulan veritabanından seçilen yerel sismik kayıtlar kullanılarak kalibre edilmiştir. Klasik OSTA kullanılarak elde edilen etkin yer ivmesi (PGA) sismik tehlike haritası ve ivme spektrum eğrisi, hâlihazırda kullanılan resmi deprem bölgeleri haritası ve ivme spektrum eğrisi ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda deprem tehlikesinin alansal olarak dağılımları irdelenmiş ve bu çalışmada elde edilen sismik tehlike haritasının daha detaylı olduğu ve bunun da analiz yapılan alanların boyutlarından ve kullanılan farklı YHTD’lerden kaynaklandığı öne sürülmüştür.

 


Anahtar kelimeler


Eskişehir, Olasılıksal Sismik Tehlike Analizi, Sismik Tehlike Haritası, İvme spektrum eğrisi

Tam metin:

PDF


Referanslar


DBYBHY (2007). Deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Ankara, Türkiye.

Yücemen M.S., Öztürk N.Y., Deniz A., Probabilistic seismic loss estimation for Eskişehir, Turkey, Proceedings Geohazards, Lillehammer, Norway, June 18-21,2006

Orhan A., Seyrek E., Tosun H., A probabilistic approach for earthquake hazard assessment of the Province of Eskişehir, Turkey, Nat Hazards and Earth Syst Sci, 7, 607-614, 2007

Douglas J., An investigation of analysis of variance as a tool for exploring regional differences in strong ground motions, J. Seismol, 8, 485-486, 2004

Karaca H., Estimation of potential earthquake losses for the evaluation of earthquake insurance risks, Doktora Tezi, ODTÜ İnşaat Müh. Böl., Ankara, 2014

Ocakoğlu F. A re-evaluation of the Eskisehir Fault Zone as a recent extensional structure in NW Turkey, J. Asian Earth Sci, 31, 91–103, 2007

Emre O., Duman T.Y., Özalp S., Olgun Ş., Elmacı H., 1:250000 ölçekli Türkiye Diri Fay Haritası, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Ankara-Türkiye, 2012

Kocyigit A,. Active fault investigation in pilot municipalities and their neighborhood: Eskisehir, Gemlik, Bandirma, Tekirdağ and Körfez, Final Report, Project: MEER-A3, 17 s., 2005

KOERI, Deprem Kataloğu, http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo, Yayın tarihi: Ocak 2006, Erişim tarihi: Eylül 2013

AFAD, Deprem Kataloğu, http://www.deprem.gov.tr/tr/depremkatalogu, Yayın tarihi, Ocak 2011, Erişim tarihi: Eylül 2013

Deniz A., Estimation of earthquake insurance premium rates for Turkey, Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ İnşaat Müh. Böl., Ankara,2006

Deniz A. ve Yücemen M.S., Processing earthquake catalog data for seismic hazard analysis, 8th International Congress on Advances in Civil Engineering, Kuzey Kıbrıs, 2008

Stepp J. C., Analysis of completeness of the earthquake sample in the Puget Sound Area, Contributions to Seismic Zoning: U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration Technical Report ERL 267-ESL 30, 16-28, 1973

Yücemen M.S., Olasılıksal sismik tehlike analizi, genel bakış ve istatistiksel modellemede dikkat edilmesi gerekli hususlar, 1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, ODTÜ, Ankara, 2011

Kalkan E., Gülkan P., Yilmaz N., Celebi M., Reassessment of probabilistic seismic hazard in the Marmara Region, B Seismol Soc Am (99)4, 2127–2146, 2009

Wells D.L. ve Coppersmith K.J., New empirical relationships among magnitude, rupture length, rupture width, rupture area and surface displacement, B Seismol Soc Am, 84(4), 974-1002, 1994

Kocyigit A. Yüz yüze görüşme, Jeoloji Müh. Böl., ODTÜ, Ankara,2011

Kuehn N.M. ve Scherbaum F., A partially non-ergodic ground-motion prediction equation for Europe and the Middle East, Bull Earthquake Eng, 14(10), 2629-2642, 2016

Özmen B., Can H., Deterministic seismic hazard assessment for Ankara, Turkey, Journal of Faculty of Engineering and Architure of Gazi University, 31(1), 9-18, 2016

Akkar S. ve Cagnan Z., A local ground motion predictive model for Turkey and its comparison with other regional and global ground-motion models, B Seismol Soc Am, 100(6), 2978-2995, 2010

EZ-FRISK v7.62, Risk Engineering, USA, 2013

Gülkan P., Koçyiğit, A., Yücemen M.S., Doyuran V., Başöz N., En son verilere göre hazırlanan Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası. ODTÜ İnsaat Müh. Böl.,. Rapor no. 93-01,156 s, 1993




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.