LABORATUVAR/PİLOT ÖLÇEKTE MEMBRAN BİYOREAKTÖR(MBR) SİSTEMİNİN TASARIMI ve İMALATI

Çağlayan Açıkgöz
991 207

Öz


Bu çalışmada; tekstil atıksuyunun arıtım çalışmalarında kullanılmak üzere Laboratuvar/Pilot ölçekte Membran Biyoreaktör (MBR) sisteminin tasarımı ve imalatı gerçekleştirilmiştir. Tasarım çalışması; ön arıtım prosesinin gerekliliğinin ve işletme şartlarının belirlenmesi, havalandırma tankının (MBR) tasarımı, sisteminin mekanik tasarımı ve süreç kontrolü için gerekli olan ekipmanların belirlenmesi olmak üzere dört basamaktan oluşmaktadır. Tasarım hesaplamaları sonucunda belirlenen Laboratuvar/Pilot ölçekte MBR sisteminin toplam reaktör hacmi 206L,membran modülünün alanı 1,50m2, kullanılan membran kaseti sayısı 6, havalandırma sisteminin tasarımında hesaplanan hava miktarına göre üfleç sayısı 1 ve difüzör sayısı 1 olarak belirlenmiştir.

Literatürde MBR sisteminin tasarım ve imalatına yönelik yapılmış ve yayınlanmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Yapılan bilimsel çalışmaların çoğu dünyada tanınan ticari firmalar tarafından geliştirilen MBR sistemlerinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu çalışma ile tasarımı ve imalatı gerçekleştirilen MBR sisteminin atıksu arıtımı konusunda yapacağımız çalışmalara ve diğer araştırmacılara temel oluşturarak bilime katkı sağlaması beklenmektedir.


Anahtar kelimeler


Membran biyoreaktörler, Membran filtrasyon, Endüstriyel atıksu arıtımı, Tekstil atıksuları.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Gökkuş, Ö., Çiner,F.,“Dispers Sarı 119 ve Dıspers Kırmızı 167 İçeren Atıksuların Fenton Oksidasyon Prosesi İle Renk ve KOİ Giderimlerinin İncelenmesi”, Journal of The Faculty Engineering and Architecture of Gazi University,Cilt 25, No 1, 49-55, 2010

Judd, S., The MBR Book: Principles and Applications of Membrane Bioreactors in Water and Wastewater Treatment, Elsevier, Oxford, 2006.

Yanga, W., Cicek, N., Ilg, J., “State-of-the-art of Membrane Bioreactors: Worldwide Research and Commercial Applications in North America”, Journal of Membrane Science,Volume 270, Issue 1-2, 201–211, 2006.

Judd, S.,“The Status of Membrane Bioreactor Technology”, Trends in Biotechnology, Volume 26, Issue 2, 109-116, 2008.

Fane, A.G., Chang, S., Chardon, E., “Submerged Hollow Fibre Membrane Module Design Options and Operational Considerations”, Desalination, Volume 146, İssue 1 3, 231-236, 2002.

Shim, J.K., Yoo, I.K., Lee, Y.M., “Design and Operation Considerations For Wastewater Treatment Using A Flat Submerged Membrane Bioreactor”, Process Biochemistry, Volume 38, Issue 2, 279 285, 2002.

Sofia, A., Ng, W.J., Ong, S.L., “Engineering Design Approaches for Minimum Fouling In Submerged MBR”, Desalination, Volume 160, Issue 1, 67 74, 2004.

Wei, C., Huang, X., Zhao, S., Wen, X.,“Operating Characteristics of Submerged Membrane Bioreactor at Sub-critical Flux”,China Water and Wastewater (in Chinese), Volume 20, Issue 11, 10–13, 2004.

Metcalf and Eddy, Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, (4th internal edition)”, New York: McGraw-Hill, 2003.

Wen, G., Ma, J., Zhang, L., Yu, G.,“Membrane Bioreactor in Water Treatment”, Comprehensive Membrane Science and Engineering, Volume 4, Elsevier, Rende (CS), Italy, 195 209, 2010.

Buer T., Cumin J., “MBR Module Design and Operation”,Desalination, Volume 250, 1073–1077, 2010

Walker G.M., Weatherley L.R., “COD Removal From Textile Industry Effluent: Pilot Plant Studies”, Chemical Engineering Journal, Volume84, 125–131, 2001

Ayed L., Achour S. and Bakhrouf A., “Application of The Mixture Design to Decolourise Effluent Textile Wastewater Using Continuous Stirred Bed Reactor”, Water SA, Volume 37, Issue 1, 170-180,2011

RosiaO. L., CasarciaM., MattioliD., De FlorioL., “Best Available Technique for Water Reuse in Textile SMEs (BATTLE LIFE Project)”,Desalination, Volume 206, 614–619,2007

Sahinkaya E., Uzal N., Yetis Ü, Dilek F.B. “Biological Treatment and Nanofiltration of Denim Textile Wastewater for Reuse”, Journal of Hazardous Materials, Volume 153, 1142–1148, 2008

CorreiaV. M., StephensonTom and JuddS. J., “Characterisation of Textile Wastewaters ‐a review”,Environmental Technology, Volume 1, Issue1,917-929, 1994

Isık M., Sponza D.T., "Simüle Tekstil Atıksuyunun Anaerobik/Aerobik Arıtımı", Ekoloji Dergisi, Volume14, Issue 53, 1-8, 2004.

ChakrabortyS., PurkaitM.K., DasGuptaS., De S., BasuJ.K., “Nanofiltration of Textile Plant Effluent for Color Removal and Reduction in COD”, Separation and Purification Technology, Volume 31, 141-151, 2003

Tüfekci N., Sivri N., Toroz I., “Pollutants of Textile Industry Wastewater and Assessment of its Discharge Limits by Water Quality Standards”, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Volume 7, 97-103,2007

Özan, K., Tekstil Endüstrisi Atıksularının Arıtılmasında Kullanılmak Üzere Lab/Pilot Ölçekte Membran Biyoreaktör Tasarımı ve İmalatı, Yükseklisans Tezi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.

Özan, K., Kavuştu, O., Özen, P., Açıkgöz, Ç., “Membran Biyoreaktörde Simule Tekstil Atıksuyunun Arıtım Çalışmaları”, ENSUTEK 1.Uluslararası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, 80, Bursa, 06-09 Aralık 2012
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.