ÇEVRESEL KONFOR VE ENERJİ TASARRUFU BAĞLAMINDA KONUT KULLANICILARI DAVRANIŞ PROFİLLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Gülsu Ulukavak Harputlugil, Timuçin Harputlugil
2.885 558

Öz


Kullanıcıların binanın enerji dengesine pasif anlamda doğrudan katkıları vardır (metabolizmik kazanç olarak). Aynı zamanda pencere açıp kapatarak, termostat veya radyatör ayarlarını değiştirerek, yapay aydınlatma sistemini devreye sokarak enerji tüketiminde aktif rol de üstlenmektedirler.  Ayrıca, mevcut binalarda kullanıcı, malzeme, bileşen veya sistem değişikliği yaparak müdahalelerde bulunmaktadır. Bu çalışma, konut kullanıcı davranışının enerji tüketimi üzerindeki etkisinin ortaya çıkarılabilmesine yönelik yapılmış olan bir anket çalışmasının değerlendirmesini içermektedir. Dört farklı iklim bölgesinde yer alan konut kullanıcıları ile yapılan yüz yüze görüşme yöntemine dayalı anket ile iki temel konu hedeflenmiştir. Bunlardan ilki konut kullanıcılarının enerji tüketimini de etkileyecek düzeydeki davranışlarının neler olduğunu ortaya çıkarmak, ikincisi ise genel çerçevede konut kullanıcılarının enerji tüketimi ve konfor düzeyine ilişkin algılarını sorgulamaktır. Anket sonucunda, kullanıcıların enerji tüketimini etkileyecek düzeydeki en belirgin davranışının havalandırma amaçlı pencere açıp/kapatma olduğu ortaya çıkmıştır. Yapay aydınlatma seçiminde, önemli bir bilinçlenmenin olduğu ve büyük bir oranda (%92,9) enerji tasarruflu ampul kullanıldığı belirlenmiş olup, enerji tüketimine karşı hassasiyet ve konfor memnuniyetinin eğitim seviyesi yükseldikçe arttığı ortaya çıkmıştır.


Anahtar kelimeler


kullanıcı davranışı, enerji korunumu, kullanıcı konforu, memnuniyet anketi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.06821

Referanslar


ISO:8402, Quality Management and Quality Assurance – Vocabulary, International Organisation for Standardisation, 1994.

Juran, J. M., and Gryna, F. M., Juran’s Quality Control Handbook, McGraw-Hill Book Company, NewYork, 1988.

Crosby, P. B., Quality is free: The Art of Making Quality Certain, McGraw-Hill Book Company, NewYork, 1979.

Itard, L. Klunder, G. Comparing environmental impacts of renovated housing stock with new construction, Building Research and Information, 35 (3), 2007, pp.252-267.

Polinder, H., Schweiker, M., Aa, A.; Schakib-Ekbatan, K.; vd.; Final Report Annex 53, Volume II Occupant Behavior and Modeling, Institute for Building Environment and Energy Conservation, IEA Report, 2013.

Page, J., Simulating occupant presence and behaviour in buildings, PhD thesis dissertation, École Polytechnique Fédérale De Lausanne, Switzerland, 2009.

Santin, O. G., Actual Energy Consumption in Dwellings, The effect of Energy Performance Regulations and Occupant Behaviour, PhD Thesis, OTB Research Institute, Delft University of Technology, The Netherlands, 2010.

Hazucha, J., Renovation of social buildings, Guidelines for complex renovations, IEE Project PASS-NET report, Czech Republic, 2009.

Itard, L., Meijer, F., Vrins, E., Hoiting, H., Building Renovation and modernisation in Europe: State of the art review, Final report of ERABUILD, OTB Research Institute, Delft, NL, 2008.

Mlecnik, E., Adoption of Highly energy efficient renovation, Open House International, Vol. 35, No:2, 2010, pp.39-49.

Bedir, M., Ulukavak Harputlugil, G., Itard L., , “Exploring Robustness of Energy Performance 0f Dwellings to Occupant Behaviour: Renovation and Post Occupancy”, CIB International Conference of Management and Innovation for Sustainable Build Environment, MISBE 2011, 20-23 June 2011, Amsterdam, The Netherlands, 2011.

Bedir, M., Ulukavak Harputlugil, G., “Simulating Occupant Behaviour and Energy Performance of Dwellings: A Sensitivity Analysis of Presence Patterns in different Dwelling Types”, CleanTech for Sustainable Buildings-CISBAT 2011, 14-16 September, Lausanne, Switzerland (CD) 559-564, 2011.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.