KOBİ’LERDE EKİPMAN ETKİNLİĞİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: BİR AHŞAP İŞLEME TESİSİNDE UYGULAMA

Gülesin Sena Daş, M. Fatih Yaşin
2.214 301

Öz


Bu çalışmada, Küçük ve Orta Ölçekli bir işletmede (KOBİ) ekipman etkinliğini arttırmak için Toplam Ekipman Etkinliği (TEE) kavramına dayanan yeni bir yöntem sunulmuştur. Bilindiği üzere TEE’nin amacı, sistemdeki ekipman kayıplarını ortaya çıkararak ekipmanın üretkenliğinin arttırılmasına olanak sağlamaktır. Ancak, KOBİ’lerin bu araçtan faydalanmalarının önünde çeşitli güçlükler mevcuttur. Bunların başında KOBİ’lerin bu tür iyileştirme çalışmalarına zaman ve para ayırmada yaşadıkları güçlükler gelmektedir. Bu çalışmalar esnasında yaşanan bir diğer güçlük ise TEE uygulamasının faaliyet gösterilen endüstriye ve üretim ortamına göre değişiklik göstermesidir. Bu çalışmada, yukarıda bahsedilen güçlükler göz önünde bulundurularak TEE tabanlı yeni bir yöntem önerilmiştir. Önerilen yöntem, (kısıtlı kaynakları olan) KOBİ’lerde yürütülen iyileştirme çalışmalarında “Hangi ekipmana ne kadar iyileştirme yapılmalıdır?” sorusuna cevap vermeye çalışmaktadır. Bir ahşap işleme kuruluşunda uygulanan yöntemin, seçilen makinanın TEE değeri %64,7’den %72,4’e çıkardığı ve bunun seçilen hattın etkinliğini de olumlu etkilediği gözlenmiştir.


Anahtar kelimeler


Toplam Verimli Bakım, Toplam Ekipman Etkinliği, KOBİ

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.96710

Referanslar


Yurdakul, M, Türkbaş S., Altınova S., Bir imalat tesisinde Toplam Verimli Bakım (TVB) uygulaması, Mühendis ve Makine, 49 (583), 11-16, 2008.

Karaoğlan, İ., Altıparmak, F., Dengiz, B., Analysis of Maintenance Policies in Just in Time Production System, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 22(1), 181-189, 2007.

Mishra, Y., Tiwari, P., Aarif, M., Jain, K., Total Productive Maintenance, International Conference on Emerging trends in Engineering & Management for Sustainable Development, 2016.

Shen, C.C., Discussion on key successful factors of TPM in enterprises, Journal of Applied Research and Technology, 13(3), 425-427, 2015.

Karamanlı, A.F., Toplam Verimli Bakım Sürekli İyileştirme Takımlarının Ekipman İyileştirme Faaliyetleri, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2003.

Prasanth S., Poduval V.R., Pramod Jagathy Raj V.P., Interpretive Structural Modeling (ISM) and its application in analyzing factors inhibiting implementation of Total Productive Maintenance (TPM), International Journal of Quality & Reliability Management, 32 (3), 308 – 331, 2015.

Muthiah, K.M., Huang, S.H., Mahadevan, S., Automating factory performance diagnostics using overall throughput effectiveness (OTE) metric, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 36(7-8), 811-824, 2008.

Dal, B., Tugwell, P., Greatbanks. R., Overall Equipment Effectiveness as a Measure of Operational Improvement–a Practical Analysis, International Journal of Operations & Production Management, 20 (12), 1488-1502, 2000.

Pintelon, L., Muchiri, P., Performance Measurement Using Overall Equipment Effectiveness (OEE): Literature Review and Practical Application Discussion, International Journal Production Research, 46 (13), 3517-3535, 2008.

Nakajima, S., Introduction To TPM, Productivity Press, A.B.D., 1988.

Yaşin, M.F., Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Toplam Ekipman Etkinliğinin Belirlenmesinde Yeni Bir Yaklaşım: Bir Ahşap İşleme Tesisinde Uygulama, Master Tezi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2014.

Raja, P.N., Kannan, S.M., Evolutionary programming to improve yield and overall equipment effectiveness of casting industry, Journal of engineering and applied sciences, 2(12), 1735-1742, 2007.

Wang, F.K., Lee, W., Learning Curve Analysis in Total Productive Maintenance, The International Journal of Management Science, Cilt 29, 491-499, 2001.

Temiz, İ., Atasoy, E., Sucu, A., Toplam Ekipman Etkinliği ve Bir Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(4), 49-60, 2010.

Almeanazel, O.T.R., Total productive maintenance review and overall equipment effectiveness measurement, Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering, 4(4), 517-522, 2010.

Tsarouhas, P.G., Evaluation of Overall Equipment Effectiveness in the Beverage Industry: A Case Study, International Journal of Production Research, 51(2), 515-523, 2011.

Jain, A., Bhatti, R.S., Singh, H., OEE enhancement in SMEs through mobile maintenance: a TPM concept, International Journal of Quality & Reliability Management, 32(5), 503-516, 2015.

Görener, A., Toplam Verimli Bakım ve Ekipman Etkinliği: Bir İmalat İşletmesinde Uygulama, Electronic Journal of Vocational Colleges, 2(1), 2012.

Geniş, U.O., Bir Üretim İşletmesinde Toplam Verimli Bakım Uygulaması, Master Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kütahya, 2007.

Robinson, C.J. ve Ginder, A.P., Implementing TPM, Productivity Press, A.B.D., 1995.

Pomorski, T., Managing Overall Equipment Effectiveness [OEE] to Optimize Factory Performance, Uluslararası Katılımlı Semiconductor Manufacturing Sempozyumu, A.B.D., A33-A36, 1997.

Fuss & O'neill, (J. Kravontka, Dü.). Best of Best OEE.

http://www.fando.com/documents/File/SinglePointLesson/spl5.pdf. Yayın tarihi 2013., Erişim Tarihi Nisan 5, 2013.

Elevli, S., Özcan, G., Şipal, D., Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Toplam Ekipman Etkinliğinin Belirlenmesinde Yaşanan Güçlükler, MakinaTek, Cilt 8, 113-128, 2005.

Garavelli, A.C., Performance Analysis of a Batch Production System with Limited Flexibility, International Journal of Production Economics, 69 (1), 39-48, 2001.

Gaboury, P., Paccard, D., Killeen, D., Managing, Measuring and Improving Equipment Capacity and Overall Equipment Efficiency (OEE) Using iPLUS, Uluslararası Katılımlı Semiconductor Manufacturing Sempozyumu, A.B.D., 25-28, 2001.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.