KOBİ’lere sağlanan desteklerin performans etkinlik sıralarının Promethee ve Oreste yöntemleri ile belirlenmesi

Mehmet Akif YERLİKAYA, Feyzan ARIKAN
2.056 516

Öz


Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) esnek ve dinamik yapıları nedeni ile ekonomide çok önemli rol oynarlar. Bu nedenle, ülkemizde işletmelerin % 99.8’ini oluşturan KOBİ’lerin hem yerli hem yabancı pazarda rekabet gücüne sahip birer işletme olmasına yönelik destekler oldukça önem kazanmaya başlamıştır. Bu çalışmada, KOBİ’lere sağlanan hibe nitelikli devlet desteklerinin KOBİ performansına etkileri araştırılmıştır. KOBİ performansı değerlendirme kriterlerinin önem dereceleri AHP ile belirlenmiştir. KOBİ’lere sağlanan desteklerin KOBİ performansına etkileri PROMETHEE ve ORESTE Yöntemleri ile değerlendirilmiştir. Bu yöntemlerden elde edilen sonuçlar dikkate alınarak destekler için yeni bir etkinlik sırası önerilmiştir. Sınırlı sayıda destekten yararlanabilen KOBİ’lerin, destek başvurularında uygun seçimler yapabilmeleri için elde edilen etkinlik sırası yol gösterici nitelik taşımaktadır.


Anahtar kelimeler


Çok Ölçütlü Karar Verme; KOBİ; Performans Değerlendirme

Tam metin:

PDF


Referanslar


KAYNAKÇA (REFERENCES)

Karabıçak M., Türkiye’de Uygulanan Ekonomik Teşvik Politikalarının Boyutu, Ulusal, Bölgesel Ve Yerel Kalkınma Üzerine Olası Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 18, No 3, 263-280, 2013.

Kalkan, A., KOBİ’lere Sağlanan Desteklerin Örgütsel Performansa Etkileri, Doktora Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2005.

Tezyetis, S., SMEs in Turkey & vision and support of KOSGEB, PowerPoint Sunumu.KOSGEB.http://www.dps.tesoro.it/cd_cooperazione_bilaterale/docs/4.Study_Visits/2.Study_visit_II_november_2007/3.materials/8.KOSGEB.pdf., Kasım 2007.

Cansız, M., Türkiye’de KOBİ’ler ve KOSGEB, DPT Uzmanlık Tezi, Ankara, 2008.

Yerlikaya M.A., KOBİ’lere Sağlanan Desteklerin KOBİ Performansına Etkisinin Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri İle Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014.

Voulgaris, F., Doumpos, M., Zopounidis, C., On the evaluation of Greek industrial SME's performance via multicriteria analysis of financial ratios, Small Business Economics, Cilt 15 No 2, 127-136, 2000.

Vincent, C., Lamia, B., Gilles M., Deploying the ELECTRE III and MACBETH multicriteria ranking methods for SMEs tactical performance improvements, Journal of Modelling in Management, Cilt 8, No 3, 351-356, 2006.

Ahmad N., Qui R.G. Integrated model of operations effectiveness of small to medium-sized manufacturing enterprises, Journal of Intelligent Manufacturing, Cilt 20, 79–89, 2009.

Tsai, W.H., Chou, W.C., Selecting management systems for sustainable development in SMEs: A novel hybrid model based on DEMATEL, ANP, and ZOGP, Expert Systems with Applications, Cilt 36, No 3, 1444–1458, 2009.

Tsai, W.H.., Kuo, H.C., Entrepreneurship policy evaluation and decision analysis for SMEs, Expert Systems with Applications, Cilt 38, No 4, 8343–8351, 2009.

Maden, S., KOSGEB Genel Destek Programının Firmalar Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi: Göller Bölgesi Uygulaması, Yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.

Erdil,O., Kalkan, A., Kobilere Sağlanan Desteklerin Kobi Performansına Etkisi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, No 7, 103-122, 2005.

Pimenova, P., Vorst, R., The role of support programmes and policies in improving SMEs environmental performance in developed and transition economies, Journal of Cleaner Production, Cilt 12, No 1, 549-555, 2004.

Hwang, C.L. ve Yoon, K., Multi Attribute Decision Making Methods and Applications A State of The Art Survey, Springer-Verlag, New York, 253, 1981.

Tabucanon, M. T., Multiple Criteria Decision Making In Industry, 2nd Edition”, Elsevier, New York, 12-107, 1988.

Hwang, C.L., ve Lin, M.J., Group Decision Making Under Multiple Criteria : Methods and Applications, Springer-Verlag, New York, 1987.

Brans, J.P. ve Vincke, P., A Preference Ranking Organizastion Method: The PROMETHEE Method for MCDM, Management Science, Cilt 31, No 3, 647-656, 1985.

Figueira J., Greco S., Ehrgott M., Multiple Criteria Decision Analysis: State Of The Art Surveys: Edited Book, Springer, Boston USA, 2005.

Can Ş. Arikan F., 2014, Multi Criteria Subcontractor Selection Problem and its Solution for a Defence Industry Firm, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Cilt 29, No 4, 645-654.

Pastjin, H., Leysen, J., Constructing An Outranking Relation With ORESTE, Math & Comput. Modelling, Cilt 12, No 5, 1255-1268, 1989.

Saaty T., The analytic hierarchy process, McGraw-Hill International Book Company, USA, 1980.

Brans, J. P., Vincke, P. H., and Mareschall, B., How to select and how to rank projects: The PROMETHEE method, European Journal of Operational Research, Cilt 14, No 2, 228-238, 1986.

Dağdeviren, M., Eraslan, E., (2007), PROMETHEE Sıralama Yöntemi İle Tedarikçi Seçimi, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Cilt 21, No 2, 48-52.

Pastjin, H., Leysen, J., Using an Ordinal Outranking Method Supporting The Acquisition of Military Equipment, Royal Military Academy Renaissance Avenue, Cilt 8, No 3, 4-12, 2003.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.