Saccharomyces cerevisiae İLE REMAZOL SARI (RR) BOYASININ KESİKLİ SİSTEMDE BİYOSORPSİYONU

Fatma ERDEM, Ayşe TOSUN, Mübeccel ERGUN
2.165 625

Öz


Bu çalışmada Remazol Sarı (RR) tekstil boyasının giderimi ısıl işlemle ölü forma getirilmiş Saccharomyces cerevisiae ile kesikli sistemde pH, sıcaklık, başlangıç boya ve biyosorbent konsantrasyonu gibi çeşitli parametrelere bağlı olarak incelenmiştir. pH=2; C0= 400 ppm; Cb= 2 g/L; T = 25 °C; karıştırma hızı = 140 rpm koşullarında maksimum % 88 giderim ve 163 mg/g biyosorpsiyon kapasitesine ulaşılmıştır.   Biyosorbente EtOH ve NaCl ile ön işlem yapılarak biyosorpsiyon deneyleri gerçekleştirilmiş ve ön işlemin biyosorpsiyon performansı üzerinde olumlu bir etkisi gözlenmemiştir. Desorpsiyon çalışmaları sonucunda pH değeri 8’e ayarlı su ile % 1.5,  0,5 M NaOH ile % 36,5 desorpsiyon verimine ulaşılmıştır.  Elde edilen deneysel veriler Langmuir, Freundlich, Temkin ve Harkins-Jura izoterm modellerine uygulanarak sistemi en iyi Langmuir izoterm modelinin tanımladığı belirlenmiştir. Biyosorpsiyon kinetiği ise ikinci derece kinetik model ile uyumludur. Biyosorpsiyon prosesine ait termodinamik parametreler  ΔH=25,3 kj/mol ve ΔS=52 j/molK olarak bulunurken biyosorpsiyon prosesinin endotermik olduğu belirlenmiştir. Karakterizasyon çalışmaları kapsamında Saccharomyces cerevisiae için biyosorpsiyon öncesi ve sonrası FTIR ve SEM analizi yapılarak biyosorpsiyon mekanizmasındaki fonksiyonel gruplar incelenmiş ve biyosorpsiyon sonrası oluşan yapısal değişikliklerin varlığı görülmüştür.


Anahtar kelimeler


Saccharomyces cerevisiae; Remazol Sarı (RR); Biyosorpsiyon; Kesikli sistem

Tam metin:

PDF


Referanslar


Aksu, Z., “Application of biosorption for the removalof organic pollutants: a review”, Process Biochemistry, Cilt 40, Sayı 3-4, 997–1026, 2005.

A K. R., Choudhury, “Textile Preparation and Dyeing”, Science Publishers, , 514, 2006.

Niir Board Of Consultants & Engineers , “The Complete book on Natural Dyes & Pigments “, NIIR Board of Consultants & Engineers, Asia Pacific Business Pres, 129, 2005.

Srinivasan A., Viraraghavan T., “Decolorization of dye wastewaters by biosorbents: A review”, Journal of Environmental Management, Cilt 91, Sayı 10, 1915-1929, 2010.

Sharma, S. K., “ Green Chemistry for Dyes Removal from Waste Water: Research Trends and Applications”, John Wiley & Sons, 137, 2015.

Wang, J., Chen, C., “Biosorption of heavy metals by Saccharomyces cerevisiae: A review”,. Biotechnology Advances, Cilt 24, Sayı 5, 427–451 2006.

Korhan, H., Halipçi, H.N., Kertmen, M., Dığrak, M., “ Saccharomyces cerevisiae Biyokütlesi ile Remazol Navy Blue Boyar Maddesinin Biyosorpsiyonu”, KSÜ Bil. Derg., Cilt 15, Sayı 3, 2012.

Engade, K., Gupta, S.G., “Adsorption of Synthetic Dye and Dyes from a Textile Effluent by Dead Microbial Mass”, Jr. of Industrial Pollution Control, Cilt 23 Sayı 1, 145-150, 2007.

Hu T-L., “Removal of reactive dyes from aqueous solution by different bacterial genera”, Water Sci Technology, Cilt 34, Sayı 10, 89-95, 1996.

Gallagher, K. A. , Healy, M. G., Allen, S.J., “ Biosorption of synthetic dyeand metal ions from aqueous effluents using fungal biomass, ”Global Environmental Biotechnology”, Cilt 66, 27-50, 1997.

Mehdi V., Marjan A., Marjan Z., Bita Jafari Y., “Application of the Freundlich , Langmuir, Temkin and Harkins-Jura Adsorption Isotherms for Some Amino Acids and Amino Acids Complexation with Manganese Ion(II) on Carbon Nanotube”, International Conference on Nanotechnology and Biosensors, 2, 2011.

Baran, E., “Tekli Ve İkili Sistemde Zeolit Yüzeyine Malachite Green ve Rhodamine B’nin Adsorpsiyonunun Araştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.

Özer, A, Akaya, G., Turabik, M., “Biosorption of acid red 274 on Enteromorpha prolifera in a batch system”. .J.Hazard.Mater., Cilt 126, Sayı 1-3, ,119–127, 2005.

Aksu, Z. Dönmez, G., “A comparative study on the biosorption characteristics of some yeasts for Remazol Blue reactive dye”, Chemosphere, Cilt 50, Sayı 8, 1075-1083, 2003.

Hu TL.,” Sorption of reactive dyes by Aeromonas biomass”, Water Sci Technol, Cilt 26, Sayı 1-2, 357-66, 1992.

O’Mahony T, Guibal E, Tobin JM. Reactive dye biosorption by Rhizopusarrhizus biomass, Enzyme Microbial Technology, 31, 456-463, 2002.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.