Su Bazlı Boya Atık Suyu Arıtımında Bir Adım İleri Gelişmiş Deneysel pH Kontrol Uygulaması

Şule Camcıoğlu, Baran Özyurt, Zehra Zeybek, Hale Hapoğlu
1.815 359

Öz


Sanayi faaliyetlerinden kaynaklanan atık suların ve onların içerdikleri maddelerin doğrudan yeryüzü sularına, yeraltı sularına ve toprağa atılması sonucu oluşan kirliliğin önlenebilmesi açısından uygun alıcı ortamlara arıtılarak deşarj edilmesi gerekir. Yapılan çalışmada kimyasal çöktürme ve floklaştırma yöntemi ile su bazlı boya atık suyunun arıtımı gerçekleştirilmiştir. En uygun çöktürücünün ve ortam pH’ının belirlenmesi amacıyla 0.17, 0.34, 0.51, 0.85, 1.19 g/L derişimlerinde MgCl2, FeCl3 ve Al2(SO4)3 çöktürücüleri ile pH 7, 8, 9, 10, 11, 12 değerlerinde kesikli deneyler gerçekleştirilmiştir. En uygun çöktürme koşulları 25oC sıcaklık, pH 8, 0.68 g/L Al2(SO4)3 koagülant derişimi olarak belirlenmiş ve absorbans, bulanıklık ve kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) giderimleri sırasıyla %93.55, %79.38, %22.30 olarak elde edilmiştir. Su bazlı boya atık suyunun pH’ını koagülasyon prosesi boyunca istenen set noktasında sabit tutmak amacıyla bir adım ileri kontrol algoritması kullanılmıştır. pH’ın proses süresince 8 değerinde kontrol edilmesinin, kontrol edilmediği duruma göre absorbans, bulanıklık ve KOİ giderim verimlerini sırasıyla %3.36, %14.11, %54.08 arttırdığı gözlemlenmiştir.

Anahtar kelimeler


Su bazlı boya atık suyu;koagülasyon,;bir adım ileri kontrol

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.52934

Referanslar


Dovletoglou, O., Philipopoulos, C. ve Grigoropoulou, H., “Coagulation For Treatment of Paint Industry Wastewater”, J. Environ. Sci. Heal. A, Cilt A37, No 7, 1361-1377, 2002.

Dey, B. K., Hashim, M. A., Hasan, S. ve Sen Gupta, B., “Microfiltration of Water-Based Paint Effluents”, Adv. Environ. Res., Cilt 8, 455-466, 2004.

El-Dars, F. M. S. E., Ibrahim, M. A. ve Gabr, A. M. E., “Reduction of COD in Water-Based Paint Wastewater Using Three Types of Activated Carbon”, Desalination and Water Treatment, Cilt 52, 2975-2986, 2014.

Kurt, U., Avsar, Y. ve Talha Gonullu, M., “Treatability of Water-Based Paint Wastewater with Fenton Process in Different Reactor Types”, Chemosphere, Cilt 64, 1536-1540, 2006.

Mamadiev, M. ve Yilmaz, G., “Treatment and Recycling Facilities of Highly Polluted Water-Based Paint Wastewater”, Desalination and Water Treatment, Cilt 26, 66-71, 2011.

Körbahti, B. K. ve Tanyolaç, A., “Electrochemical Treatment of Simulated Industrial Paint Wastewater in a Continuous Tubular Reactor”, Chem. Eng. J., Cilt 148, 444-451, 2009.

Aboulhassan, M. A., Souabi, S., Yaacoubi, A. ve Baudu, M., “Improvement of Paint Effluents Coagulation Using Natural and Synthetic Coagulant Aids”, J. Hazard. Mater., Cilt B138, 40-45, 2006.

Semerjian, L. ve Ayoub, G. M., “High-pH-magnesium Coagulation-Flocculation in Wastewater Treatment”, Adv. Envıron. Res., Cilt 7, 389-403, 2003.

Duan, J. ve Gregory, J., “Coagulation by Hydrolysing Metal Salts”, Adv. Colloid. Interfac., Cilt 100-102, 475-502, 2003.

Yalçın, H. ve Gürü, M., “Koagülasyon”, Su Teknolojisi, Genişletilmiş İkinci Baskı, Palme Yayıncılık, Ankara, 43-47, 2010.

Ertunç, S., Akay, B., Bursalı, N., Hapoğlu, H. ve Alpbaz, M., “Generalized Minimum Variance Control of Growth Medium Temperature of Baker’s Yeast Production”, Trans IChemE, Cilt 81, No C, 327-335, 2003.

Karagöz, A., R., Hapoğlu, H. ve Albaz, M., “Generalized Minimum Variance Control of Optimal Temperature Profiles in a Polystyrene Polymerization Reactor”, Chem. Eng. Process., Cilt 39, 253-262, 2000.

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Sayı 25687, 31 Aralık 2004.

Demir (III) Klorür Malzeme Güvenlik Bilgi Formu, MSDS No 157740, Sigma Aldrich, 2015.

Chowdhury, M., Mostafa, M. G., Biswas, T. K. ve Saha, A. K., “Treatment of Leather Industrial Effluents by Filtration and Coagulation Process”, Water Resources and Industry, Cilt 3, 11-22, 2013.

Meriç, S., Guida, M., Anselmo, A., Mattei, M. L., Melluso, G. ve Pagano, G., “Microbial and COD Removal in a Municipal Wastewater Treatment Plant Using Coagulation Flocculation Process”, J. Environ. Sci. Heal. A, Cilt A37, No 8, 1483-1494, 2002.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.