GÖLBAŞI (ANKARA) YERLEŞİM ALANINI KİLLERİNİN ŞİŞME VE KİREÇ İLE İYİLEŞTİRİLME POTANSİYELLERİNİN BELİRLENMESİ

Yusuf Ziya ÖZTÜRK, Nail ÜNSAL, Sami Oğuzhan AKBAŞ
3.188 1.215

Öz


Bu çalışmada, Gölbaşı (Ankara) yerleşim alanı killerinin şişme potansiyeli ve kireç katkısının bu killerin şişme davranışı üzerindeki iyileştirici etkisi incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde, inceleme alanında lokal olarak yüksek şişme potansiyeline sahip killerin yer aldığı, yüksek plastisiteli kil “CH” sınıfına giren numunelerin şişme yüzdelerinin yaklaşık  %3.5 - %9.0, şişme basınçlarının ise yaklaşık 65-250 kPa aralıklarında değiştiği belirlenmiştir. Çalışma alanında bulunan düşük plastisiteli kil “CL” sınıfına giren numunelerin ise şişme yüzdesi %0.5 - %1.6, şişme basınçları 6-11 kPa arasındadır. Hafif yapılar için risk oluşturabilecek, şişme potansiyeli yüksek olarak belirlenen “CH” sınıfındaki killere ağırlıkça farklı oranlarda (%1, %3, %5, %7, %9) kireç katılarak şişme basıncı ve şişme yüzdelerindeki değişim incelenmiştir. Kireç yüzdesinin %5 veya daha yüksek olduğu durumlarda şişme yüzdesinin ve şişme basıncının sırası ile ortalama %91 ve %73 oranlarında azaldığı belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler


Şişen killer; zemin iyileştirme; kireç

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.17423

Referanslar


Chen, F.H., Foundations on Expansive Soils, Elsevier Scientific Publishing Company, New York, 1975.

Jones, D.E. ve Holtz, W.G., “Expansive Soils – The Hidden Disaster”, Civil Engineering, ASCE, Cilt 43, No 8, 49-51, 1973.

Küçükali, Ö., Kireç ve Jipsin, Üst Pliyosen Yaşlı Yüksek Plastisiteli Killerin (Ankara) Şişme ve Dayanım Özelliklerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Yağbasan, Ö., Modeling of Mogan and Eymir Lakes Aquifer System, Doktora Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.

Coduto, D.P., Foundation Design: Principles and Practices, Prentice Hall, New Jersey, 1994.

Nelson, J.D. ve Miller, D., Expansive Soils: Problems and Practice in Foundation and Pavement, John Wiley & Sons, New York, 1992.

Holtz, W.G. ve Gibbs, H.J., “Engineering Properties of Expansive Clays”, ASCE Transactions, Cilt 121, 641-663, 1956.

Wayne, A.C., Osman M.A. ve Elfatih M.A., “Construction on Expansive Soils in Sudan”, J. Construction Engineering and Management, ASCE, Cilt 110, No 3, 359-379, 1984.

Dakshanamurthy, V. ve Raman, V., “A Simple Method of Identifying Expansive Soil”, Soils and Foundations, Cilt 13, 97-104, 1973.

Van der Merwe, D.H., “The Prediction of Heave from the Plasticity Index and Percentage Clay Fraction of Soils”, Civil Engineers in South Africa, Cilt 6, 103-107, 1964.

Seed, H.B., Woodward, R.J., ve Lungreen R., “Predicting of Swelling Potential of Compacted Clays”, J of Soil Mechanics and Found. Div. ASCE, Cilt 88, 53-87, 1962.

Küçükali, Ö., Kilic, R. ve Ulamış, K., Effect of Lime and Gypsum on Stabilization of high Plasticity Clay Stabilization, 3. New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering Conference, 369-375, 2012.

TS 1900-1, “İnşaat Mühendisliğinde Zemin Laboratuar Deneyleri–Bölüm 1: Fiziksel Özelliklerin Tayini”, Türk Standartları Enstitüsü, 2006.

ASTM D 4546-03, “Standard Test Method for One-Dimensional Swell or Settlement Percent of Cohesive Soils”, Annual Book of ASTM Standards, 1993.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.