TOPLU BESLENME İÇİN MENÜ PLANLAMA KARAR DESTEK SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI

Adil BAYKASOĞLU, Damla TAŞKIRAN, Hatice Gökçen AKKOYUN
3.122 1.011

Öz


Toplu beslenme sistemleri için aylık menü planlama, sağlıklı beslenme; kısıtlı bütçe; mevsimselliğin tedarike etkisi; kısıtlı sürede toplu yemek çıkarabilme kapasitesi; tüketici memnuniyeti; planlanan yemeklerin dönemler arasındaki etkileşimi; birlikte sunulan yemeklerin uyumu; ön hazırlık gerektiren yemeklerin uzun süren tatillerden sonra planlamaması gibi durumları dikkate almayı gerektiren çok karmaşık bir süreçtir. Literatürdeki çalışmalarında sözü edilen faktörleri eş zamanlı olarak dikkate alan bir bilimsel çalışmaya rastlanmamıştır. Uygulamada ise menü planlama çalışması deneyimlerle elde edilen bilgilere dayanmakta ve sistemleşmiş bir yapı bulunmadığından planlama sonunda gözden kaçırılan pek çok hususa rastlanabilmektedir.  Literatürde ve uygulamada tespit edilen bu eksiklikleri karşılamak amacıyla çok sayıda faktörü eş zamanlı dikkate alan ve yıl boyunca kullanılabilen bir karar destek sistemi tasarlanmıştır. Tasarlanan karar destek sisteminin uygulama ve test çalışmaları DEÜ Kantin – Kafeteryalar ve Beslenme Şube Müdürlüğü’nde yapılarak elde edilen sonuçlar sunulmuştur.

Anahtar kelimeler


Menü Planlama; Karar Destek Sistemi; Çok Amaçlı Matematiksel Programlama

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.74322

Referanslar


Bilici, S. ve Köksal, E., Okul Öncesi ve Okul Çağı Çocuklara Yönelik Beslenme Önerileri ve Menü Programları, Sağlık Bakanlığı Yayını, 915, Ankara, 2013.

Körpeli, S., Şahin, B. ve Eren, T., Hedef Programlama ile Menü Planlaması: Bir Örnek Uygulama, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, No 1, 121-142, 2012.

Ediz, A. ve Yağdıran, Y., Hedef Programlama Tekniği İle Menü Planlama, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 11, No 1, 45 – 74 , 2009.

Baş, M., Bilici, S., Bayrak, E. ve Tütüncüoğlu, C., Tam Gün Okullara Yönelik Geliştirilen Menü Modelleri ve Örnek Öğle Yemeği Listeleri, Sağlık Bakanlığı Yayını, 798, Ankara, 2010.

Anderson, A.M. and Earle, M.D., Diet Planning in The Third World by Linear and Goal Programming, Journal of the Operational Research Society, Cilt 34, No 1, 9 - 16, 1983.

Sklan, D. and Dariel, I., Diet Planning for Humans Using Mixed – Integer Linear Programming, British Journal of Nutrition, No 70, 27 – 35, 1992.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.