İSTANBUL’UN İLÇELERİNİN AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEM AĞIRLIKLARININ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ

Abdullah Korkut ÜSTÜN, Ahmet Sermet ANAGÜN
2.421 408

Öz


İstanbul tarih boyunca birçok deprem yaşamış ve önümüzdeki 30 yıl içerisinde de yüzde 65 ihtimalle yıkıcı bir deprem yaşaması beklenen bir şehirdir. Yaklaşan bu afet riski,  afet yönetim sisteminde önemli değişikliklerin yapılmasıyla azaltılabilir.  Bu çalışmada, sosyo-ekonomik kriterler, bina yapısı kriterleri, coğrafi ve jeolojik özellikler kriterleri ve altyapı kriterleri ve bu kriterlerin alt kriterleri yardımıyla İstanbul’un ilçeleri Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) yöntemi kullanılarak incelenmiş ve her bir kriter grubu için ve bütünsel olarak risk haritaları oluşturmuştur. Böylelikle karar vericiler için iyileştirme yapılacak alanların tespiti konusunda önemli ipuçları elde edilmiştir.


Anahtar kelimeler


Afet yönetimi, Çok kriterli karar verme teknikleri, Analitik Hiyerarşi Süreci , İstanbul, endüstri mühendisliği

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.08342

Referanslar


Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, TürkiyeCumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması, 2002.

Parsons, T., Recalculated Probability of M ≥ 7 Earthquakes Beneath the Sea of Marmara, Turkey. J.Geophys. Res. 109, B05304, doi:10.129/2003JB002667, 2004.

Armas, I., Multi-criteria Vulnerability Analysis to Earthquake Hazard of Bucharest, Romania, Nat Hazards, 63:1129–1156,2012.

Ayalew, L.,Yamagishi, H., Marui, H., and Kano, T.,Landslides in Sado Island of Japan: Part II. GIS-based Susceptibility Mapping with Comparisons of Results From Two Methods and Verifications, Engineering Geology, 81, 432– 445, 2005.

Ercanoglu, M., Kasmer, N.,and Temiz O., Adaptation and Comparison of Expert Opinion to Aanalytical Hierarchy Process For Landslide Susceptibility Mapping, Bull Eng Geol Environ., 67:565–578, 2008.

Wang, Y., Li, Z.,Tang, Z., and Zeng, G., A GIS-Based Spatial Multi-Criteria Approach for Flood Risk Assessment in the Dongting Lake Region, Hunan, Central China,Water Resour Manage, 25:3465–3484, 2011.

Levy, J.K., Multiple Criteria Decision Making and Decision Support Systems For Flood Risk Management, Stoch Environ Res Risk Assess., 19: 438–447, 2005.

Badri, M.A., “Combining the Analytic Hierarchy Process and Goal Programming for Global Facility Location-Allocation Problem”, International Journal of Production Economics, 62(3), 237- 248, 1999.

Yang, T., and Kuo, C., “A Hierarchical AHP/DEA Methodology for the Facilities Layout Design Problem” European Journal of Operational Research, 147 (1), 128-136, 2003.

Suresh, C., and Kaparthi, S., “Flexible Automation Investments: A Synthesis of Two Multi-objective Modeling Approaches”, Computers & Industrial Engineering. 22(3), 257-272, 1992.

Güner, M., Yücel, Ö., Konfeksiyon Üretiminde Temel Kriterlerin Hiyerarşik Modellenmesi İle Üretilecek En Uygun Ürünün Belirlenmesi, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., Cilt 22, No 1, 73-79, 2007 Vol 22, No 1, 73-79, 2007.

Dağdeviren, M., and Eren, T.,“Tedarikçi Firma Seçiminden Analitik Hiyerarşi Prosesi ve 0-1 Hedef Programlama Yöntemlerinin Kullanılması”, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der,Cilt 16, No 2, 41-52, 2001 Vol 16, No 2, 41-52, 2001.

Dağdeviren, M., Dönmez, N. ve Kurt, M., Bir İşletmede Tedarikçi Değerlendirme Süreci İçin Yeni Bir Model Tasarımı ve Uygulaması, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., Cilt 21, No 2, 247-255, 2006.

Arıkan, F., and Küçükçe, Y.S., Satın Alma Faaliyeti İçin Bir Tedarikçi Seçimi Değerlendirme Problemi ve Çözümü, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., Cilt 27, No 2, 255-264, 2012 Vol 27, No 2, 255-264, 2012.

Deshmukh, A. ve Millet, I.,”Analytic Hierarchy Process Approach to Assessing the Risk of Management Fraud” The Journal of Applied Business Research. 15 (1), 87-102, 1999.

Saaty, T.L., Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with the Analytic Hierarchy Process, RWS Publications, Pittsburgh, PA, 2000.

Dağdeviren, M., Akay, D., Kurt, M., İş Değerlendirme Sürecinde Analitik Hiyerarsi Prosesi ve Uygulaması, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19, 131-138, 2004.

Super Decision (www.superdecisions.com).

Cutter, S.L., Boruff, B.J., Shirley, W.L., Social Vulnerability to Environmental Hazards, Soc Sci Q 82:242–260, 2003.

Ebert A, Kerle N, Stein A., Urban Social Vulnerability Assessment With Physical Proxies and Spatial Metrics Derived From Air- and Spaceborne Imagery and GIS Data, Nat Hazards J Int Soc Prev Mitig Nat Hazards 48(2):275–294, 2009.

Carreño, M.L.,Cardona, O.D., Barbat, A.H., “New Methodology for Urban Seismic Risk Assessment From A Holistic Perspective”, Bull Earthquake Eng 10:547–565 DOI 10.1007/s10518-011-9302-2, 2012.

Marulanda, M.C., Cardona, O.D., Barbat,A.H., “Robustness of The Holistic Seismic Risk Evaluation in Urban Centers Using the USRi”, Nat Hazards 49:501–516,DOI 10.1007/s11069-008-9301-z, 2009.

Saaty, T.L., 2001, “Decision Making For Leaders”, RWS Publ., 3. Baskı, Pittsburgh, 2001.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.