AHŞAP PENCERE KANATLARINDA BİRLEŞİM YERLERİ MEKANİK ÖZELLİKLERİ

Metin ARSLAN, Serkan SUBAŞI, Cesur ALTUNTAŞ
2.678 646

Öz


Bu çalışmada ahşap pencere kanatlarında uygulanan zıvanalı birleşimlerin çekme dayanımları ve sarkma değerleri araştırılmıştır. Pencere kanatları birleşim yerleri deney örneklerinin üretilmesinde birinci sınıf sarıçam kerestesi kullanılmıştır. Alt köşe birleşim yerleri için 35 adet kavelalı, 35 adet kavelasız olmak üzere toplam 70 adet, üst köşe birleşim yerleri için 35 adet kavelalı, 35 adet kavelasız olmak üzere toplam 70 adet deney örneği üretilmiştir. Deney örnekleri üzerinde ayrıca; rutubet miktarı ve yoğunluk ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, ahşap pencere kanatlarının alt ve üst köşe zıvanalı birleşimlerinde çekme dayanımı ve sarkma verileri bakımından kavelalı birleşimlerin kavelasız birleşimlerden daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür.


Anahtar kelimeler


Pencere, kanat, birleşim, kavela.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Bina İnşaatı İstatistikleri, Devlet İstatistik

Enstitüsü, Ankara, 1996.

3194 Sayılı İmar Kıyı Kanunu ve Yönetmelikleri,

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müd. Yayını,

Ankara, 1996.

Sayıl, B., Ahşap Doğrama Köşe Birleşimlerinin

Rijitliğini Arttırma Yoları Üzerine Bir

Araştırma, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen

Bilimleri Enst., Doktora Tezi, İstanbul, Nisan,

Tekin, A., Bazı Ağaç Türlerinde Temel

Makineler İle Açılmış Zıvanaların Diyagonal

Basınç ve Çekme Dirençlerinin Belirlenmesi,

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enst., Y.Lisans

Tezi, Ankara, Kasım, 2000.

TS 2860, Ahşap Pencere- Yapım Kuralları, Türk

Standartları Enstitüsü, Ankara, Nisan, 1978.

TS 1350, Yuvarlak Odun ve Kerestelerin

İstiflenmesi Kuralları, Türk Standartları

Enstitüsü, Ankara, Eylül, 1975.

TS 2470, Odunda Fiziksel ve Mekeniksel

Deneyler İçin Numune Alma Metodları ve Genel

Özellikler, Türk Standartları Enstitüsü,

Ankara, Kasım, 1976.

TS 2471, Odunda, Fiziksel ve Mekeniksel

Deneyler İçin Rutubet Miktarı Tayini, Türk

Standartları Enstitüsü, Ankara, Kasım, 1976.

TS 2472, Odunda, Fiziksel ve Mekaniksel

Deneyler İçin Birim Hacim Ağırlığı Tayini, Türk

Standartları Enstitüsü, Ankara, Kasım, 1976.

TS 7251 EN 107, Pencereler- Deney Metodları-

Mekanik Deneyler, Türk Standartları

Enstitüsü, Ankara, Mayıs, 2003.

Neter, J. Ve ark., Applied Statistics, 3.th edition,

Allyn and Bacon Inc., London, 1988.

Norusis, M.J., SPSS for Windows Base System

Users Guide Release 6.0, SPSS Inc., Chicago,
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.