Analitik Hiyerarşi Süreci (Ahs) Yöntemini Kullanan Bir Kredi Değerlendirme Sistemi

Yusuf Tansel İÇ, Mustafa YURDAKUL
3.662 2.059

Öz


Bu çalışmada bankalar için bir kredi değerlendirme modeli geliştirilmiştir. Pratikte firmaların kredibilitelerinin belirlenmesinde mali oranlar geniş bir kullanım alanına
sahiptir. Çalışmada; literatürde mevcut ve pratikte kullanılan mali tahlil esasları ağırlıklı olmak üzere, firmaların “subjektif kredi değerliliği, faaliyet gösterdikleri sektörün durumu ve kredi teminatları” gibi nitel ve nicel faktörleri beraberce
değerlendiren ve genel bir kredi puanı ile sonucu ifade eden bir model oluşturulmuştur. Bu amaca yönelik, literatürde geniş bir kullanım alanına sahip olan AHS (Analitik Hiyerarşi Süreci) yönteminden faydalanılmıştır.AHS’nin uygulanmasında; kriter, alt kriter ve ölçüm kriterleri hiyerarşik biryapıda sınıflandırılmış ve ardından genel bir kredibilite puanı hesaplanmıştır. AHS ile
oluşturulan modelin ana hedefi; kredi değerlendirme işlemini hızlandırmak, bunu yaparken de değerlendirmeyi doğru ve gerçekçi bir şekilde yapmaktır.


Anahtar kelimeler


Kredi puanı, mali tahlil, analitik hiyerarşi süreci

Tam metin:

PDF


Referanslar


Altman,E., I., Saunders, A., “Credit risk measurement: developments over the

years”, Journal of Banking and Finance, 21, 1721-1744, 1998.

Fridman. M.,S., Financial Statement Analysis, Second Edition, N. Y.: John

Wiley &Sons, 1995.

Polat, E., Türk Bankacılık Sisteminde Problemli Kredileri Önceden

Belirleyecek Model Geliştirilmesi İçin Bir Çalışma, Pamukbank Yayınları,

İstanbul, 1995.

Aktaş, R., Endüstri İşletmeleri İçin Mali Başarısızlık Tahmini (Çok Boyutlu

Model Uygulaması), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1. Baskı, Ankara., 1993.

E. H. Forman, E. H., Manuscript: Decision by Objectives, Expert Choice Inc.,

Pittburg, PA., 1996.

T. L. Saaty, J. M. Alexander, Thinking With Models: Mathematical Models

in the Physical, Biological and Social Sciences, Chapter 8, Pergamon Press,

Londra, 1981.

H. Lee, W. Kwak, I. Han, "Developing a Business Performance Evaluation

System: An Analytic Hierarchical Model," The Engineering Economist, Cilt

, No. 4, 343-357,1995.

Rangone, “An Analytical Hierarchy Process Framework for Comparing the

Overall Performance of Manufacturing Departments,” International Journal

of Operations and Production Management, Cilt 16, No. 8, 104-119, 1996.

G. Barbarosoglu, D. Pinhas, "Capital Rationing in the Public Sector using The

Analytic Hierarchy Process," The Engineering Economist, Cilt 40, No. 4,

-341, 1995.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.