Mimarlıkta Estetik Değerlendirmeye Bir Yaklaşım

Esra AKİN
4.211 545

Öz


"Mimari ürün"ün değerlendirilmesi problemi, tarih boyunca üzerinde tartışılan ve bir sonuca varılamamış olan, doğası nedeniyle de güncelliğini koruyan bir alandır. Üzerinde durulmasının en önemli nedenlerinden biri, mimarlığın gelişiminin, diğer disiplinlerde olduğu gibi, mevcut durumun saptanmasına, geçmişle bağlantısının kurulmasına dayalı olmasıdır. Mimari ürün, ekonomik, teknolojik, iklimsel, etik, vs. bir çok açıdan değerlendirilebilir. Bu bakış açıları, mimarlığın özüne, yani mimari ürünün içeriğine erişmek için yetersiz olduklarından, mimarlığın kendinde değerinin, anlamının ve doğayla ilişkisinin çözülebilmesi için, "estetik" açıdan bakılmalıdır. Ne var ki, estetik değerlendirme yapabilmek için gerekli olan kriterlerin düzenli bir liste halinde bulunması imkansızdır. Estetiğin somut olmayan yanı, genel geçer kriterler konup objektif bir değerlendirme yapılmasını engeller. Bu çalışmada, estetik değerlendirmenin somut ve soyut aşamaları, mimarlığın sanat olduğu yorumundan yola çıkılarak saptanmış, kısaca açıklanmış ve örneklenmiştir.
Amaç; kriterlerin içeriklerinden çok, estetik değerlendirmenin boyutlarının ve niteliklerinin ifade edilebilmesidir.


Anahtar kelimeler


Estetik değerlendirme, soyut aşama, somut aşama

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.