Modifiye Edilmiş Poroz Asfalt Karışımların Performansı

Onur ÖZAY, Ebru ARIKAN ÖZTÜRK
3.799 2.539

Öz


Bu çalışmada, 50/70 penetrasyonlu bitümden, MD243 SBS (Stiren-Bütadien-Stiren) ve TPS (TafPack-Super) katkıları kullanılarak hazırlanan modifiye bitümler ile oluşturulan Poroz Asfalt karışımlarına; tekerlek izinde oturma, indirekt çekme mukavemeti, permeabilite, bitüm süzülme, parça kaybı (cantabro), soyulma ve tekrarlı yükler altında yorulmaya karşı dayanım deneyleri yapılarak her iki karışımın performansları karşılaştırılmıştır.

Anahtar kelimeler


Poroz Asfalt, Modifiye Bitüm, Poroz Asfalt Karışım Performansı

Tam metin:

PDF


Referanslar


Yılmaz A., “Yol Üstyapısında Yeni Teknolojiler: Geçirimli (Poroz) Asfalt Kaplama”, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Teknik Yazılar, İMO Antalya Bülteni, 2008.

Özay O., “Farklı Modifiye Katkılarla Hazırlanan Poroz Asfalt Karışımların Performansının İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.

Öztürk, D., “Türkiye’de Poroz Asfaltın Uygulanabilirliği”, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008.

Poulikakos, L.D., Partl, M.N., “Evaluation of moisture susceptibility of porous asphalt concrete using water submersion fatigue tests”, Construction and Building Materials, 2, 3475–3484, 2009.

Meor Othman Hamzah, Mohd Rosli Mohd Hasan, Martin van de Ven, Ahmad Shukri Yahaya, “The effects of initial conditioning and ambient temperatures on abrasion loss and temperature change of porous asphalt”, Construction and Building Materials, 29, 108–113, 2012.

Verhaege, B.M.J.A., Rust, F.C., Vos, R.M., Visser, A.T., “Properties of Polymer and Fibre-Modified Porous Asphalt Mixes”, 6 th. Conference on Asphalt Pavements for Southern Africa, 1994.

Subagio, B.S., Karsaman, R.H., Indah, H., Fitrika, M.S., “Laboratory Performance of Porous Asphalt Mixture Using Tafpack Super”, Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.5, October, 985-998, 2003.

Wu, S.P, Liu, G., Mo, L.T., “Effect of Fiber Types on Relevant Properties of Porous Asphalt”, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, Vol. 16, 791-795, 2006.

Herrington, P.R., “Epoxy-modified porous asphalt”, NZ Transport Agency Research Report 410, 7-10, 2010.

Arslan, D., Gürü, M., ve Çubuk M.K., “Improvement of Bitumen and Bituminious Mixtures Performance Properties with Organic Based Zincphosphate Compound”, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Vol 27, No 2, 459-466, 2012.

Kara, S.K., Vonk, W., “Yeni geliştirilmiş bir SBS tipi ile polimer modifiye bitümde performans etkinliğinin arttırılması” 5.Ulusal Asfalt Sempozyumu, Ankara, 93-100, 2009.

“Design and Execution Manual for Porous Asphalt”, Haisuisei-Hosou Sekkei Sekou Manual, Japan Highway Public Corporation, Tokyo, 1994.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.