Çevresel Atıkların Yapı Malzemesinde Değerlendirilmesi

Ayşe MURATHAN, Abdurrahman ASAN, Taha A. ABDULKAREM
2.704 791

Öz


Bu çalışmada, Türkiye’de yeralan bazı çevresel atıklar tuğla kilinde kullanılarak kompozit malzeme üretilmiştir. Kompozit malzeme üretiminde ana hammadde Reşadiye kili; dolgu malzemeleri ise Kütahya- Emet Bor İşletmesi bor atığı, Seyitömer Termik Santral uçucu külü ve Ankara-Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi arıtma çamurudur. Değişik kaynaklardan elde edilen numuneler önce öğütülmüş daha sonra değişik oranlarda iyice karıştırılmış, nemlendirilmiş ve kalıplara dökülmüştür. Deneylerde kütle temel alınmak üzere kompozitlerde bor atığı % 2,5-20; uçucu kül % 2,5-10; arıtma çamuru % 0-10 ve tuğla kili % 75-85 oranında kullanılmıştır. 50x50x50 mm ebadındaki küp numuneler sırasıyla oda sıcaklığında 24 saat, daha sonra 105±1 °C’de 12 saat kurutulmuştur. Birim hacim ağırlığı, kuruma küçülmesi, su emme, basınç dayanımı ve kütle kaybı deneyleri sonunda, TS EN 771-1 standardı olan tuğla fiziksel parametrelerine kısmen yaklaşıldığı tespit edilirken aynı zamanda enerji tasarruflu ve çevre dostu kompozit malzeme üretilmiştir.

Anahtar kelimeler


Kompozit malzeme, tuğla kili, bor atığı, uçucu kül, arıtma çamuru, basınç dayanımı , birim hacim ağırlığı

Tam metin:

PDF


Referanslar


Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, Türkiye'deki Uçucu Kül Sınıflandırılması ve Özellikleri, Yayın-TÇMB/AR-GE/Y03.03 Ağustos 2004, 2.Baskı.

Aruntaş, H.Y., Uçucu Küllerin İnşaat Sektöründe Kullanım Potansiyeli, J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ, 21(1), 193-203, 2006

Kurttepeli, Y., Bor Atıklarının Seramik Endüstrisinde Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Malzeme ve Metalurji Mühendisliği, 2006, Sakarya.

Yaman, K., Kentsel Arıtma Çamurunun Tarımda Kullanımı Konusundaki Türkiye, AB ve ABD Yasal Düzenlemelerin Karşılaştırmalı Analizi, Katı Atık ve Çevre Dergisi, 75 :18-26, 2009.

Binici H., Temiz H., Aksoğan O., Ulusoy, A.,Tekstil Fabrikası Atık Külü Ve Bazaltik Pomza Katkılı Tuğlaların Mühendislik Özellikleri, J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. 24(3), 485-498, 2009.

Fırat S., Cömert A.T.,Uçucu Kül, Kireç ve Çimento ile İyileştirilmiş Kaolinde Kür Süresinin CBR Üzerine Etkileri, J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. 26(4) , 719-730, 2011.

Özdemir Ö. , Kayseri Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi Arıtma Çamuru Uygulamaları, 2.Atık Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul ,190-192, 2010.

Toton C, Bazı Bölgelerimize Ait Killerin Fiziksel ve Kimyasal İncelemelerine Katkı, Doktora Tezi, İ.T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 1973.

Koçak H. Ş., Kütahya Emet Borik Asit İşletmesi Bor Atıklarının Alçı Levha Üretiminde Kullanılması, Y.Lisans Tezi, Gazi Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Müh. Anabilim Dalı, 2010.

Bayat O. , “Characterisation of Turkish Fly Ashes”, Fuel, 77(9): 1059-1066, 1998.

TS 6166, “İnşaat Mühendisliğinde Zemin Deneyleri: Kimyevi Deneyler -Zeminde pH Değerinin Ölçümü”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 1988.

TS EN 771-1, “Kâgir birimler - Özellikler - Bölüm 1: Kil kâgir birimler (Tuğlalar), Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2011.

Kavas T. , “ Use of boron waste as a fluxing agent in production of red mud brick”, Building and Environment, 41 (12): 1779-1783, 2006.

Binici H. , Aksoğan O. , Temiz H. , Kaplan, H. , Ulusoy A. , “ The use of fly ash and basaltic pumice as additives in the production of clay fired brick in Turkey”, International Journal of Materials Research, 101 (7): 887-893 2010.

Weng C. , Lin D. , Chiang P. , “Utilization of sludge as brick materials”, Advances in Environmental Research, 7 :679–685 2003.

Tay J. H. , “Bricks manufactured from sludge ”, Journal of Environmental Engineering, 113 (2): 278-284 1987.

Ekmekyapar, T. ve Örüng, İ., İnşaat Malzeme Bilgisi, Atatürk Üniv. Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No: 145, 22-36 1997.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.