PREFABRİKE ENDÜSTRİ YAPILARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: DİYARBAKIR BİRİNCİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Hatice GÖNÜL, Füsun DEMİREL
2.239 1.754

Öz


Bu araştırmada; tek katlı, geniş açıklıklı, betonarme prefabrike iskelet sistemleriyleüretilen endüstri yapılarına ilişkin sorunlar, örnek alan çalışması aracılığı ile ortayakonulmuştur. Bu amaç doğrultusunda makalede, Diyarbakır Birinci Organize SanayiBölgesi, örnek alan olarak seçilmiş ve ilgili sorunlar belirlenmeye çalışılmıştır.Sonuç bölümünde ise, sistem bütünü ve süreçler ile ilgili sorunların birbirleri ileolan etkileşimi ortaya konularak, öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar kelimeler


Prefabrikasyon, prefabrike iskelet sistemler, endüstri yapıları

Tam metin:

PDF


Referanslar


Demirel, F. ve Ulukavak, G., “Endüstri Yapıları Üretiminde Kullanılan

Prefabrike Betonarme İskelet Sistemler ve Ankara’dan Bir Örnek; ANKAPVC”,

Beton Prefabrikasyon, No 48, 12-16, 1998.

Aytar, G., Ön Yapım Endüstri Yapılarında Taşıyıcı Sistemin İncelenmesi ve

Ülkemizdeki Uygulamaları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen

Bilimleri Enstitüsü, 1986.

Prefabrike Endüstri Yapıları Üzerine Bir Alan Araştırması: Diyarbakır Birinci... H. Gönül ve F. Demirel

Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 18, No 1, 2003 181

Biter, A., Türkiye’de Endüstri Yapıları Üretiminde Kullanılan Prefabrike

Betonarme İskelet Sistemler ve Uygulama Problemleri, Yayınlanmamış

Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993.

Hamulu, B., Prefabrike İskelet Sistemlerle Tek Katlı Yapı Üretimi, MMLS

Diploma Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1983.

Metin, E., Betonarme Büyük Boyutlu Prefabrike Yapı Elemanlarının Tek

katlı Sanayi Yapılarında Kullanılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,

M.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1988.

Okur, S., Endüstri Yapıları Üretiminde Endüstrileşme, Yayınlanmamış

Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1985.

Orbay, C., Şantiye Yerleşim Düzeni Sorunları, Yayınlanmamış Yüksek

Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1987.

Özgen, K. ve Özgen, A., “Sanayi Sitelerinin Yapımında Prefabrikasyon

Uygulamaları ve Sorunları”, Yapı , No 116, 78-80, 1991.

Sayan, A. F., Prefabrike Beton Bileşenlerle Yapımda Hata Boyutsal Sapma

ve Toleranslar, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri

Enstitüsü, 1988.

Torun, B., Prefabrike Sistemlerde, Tasarım-Maliyet İlişkisi, Yayınlanmamış

Yüksek Lisans Tezi ,İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1987.

Dağ, R., Sayılarla Diyarbakır. Diyarbakır Ticaret Odası Yayını, Diyarbakır,

Ayaydın, Y., Büyük Açıklıklı Prefabrike Betonarme Yapılar, Kurtiş

Matbaası, İstanbul, 1989.

Anon., Architectural Precast Contrete, PCI, Chicago, USA, 1989.

Okutan, C., “Prefabrikasyon İle Mekanik Tesisat Sistemlerinin İlişkileri”, Beton

Prefabrikasyon , Sayı: 15, Sayfa; 9-14, 1990.

Özdeniz, M.B., Mimarlıkta Işık ve Ses Denetimi, Erhan Matbaacılık, Trabzon,

Chudley, R., Building Super Structure, Longman, London, 1991.

Anon., TSE 825 Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği, 1999.

Demirel, F., “ Binalarda Yangın Güvenliği ”, Yayınlanmamış Ders Notları,

Gazi Üniversitesi, Mühendislik mimarlık Fakültesi, Ankara, 2000.

Anon., Beton Prefabrike Elemanların Birleşim Detayları – Taşıyıcı Sistem

Birleşimleri, Prefabrik Birliği, Ankara, 1997.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.