MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN SOSYAL, EKONOMİK VE BARINMA SORUNLARININ ANALİZİ

Şule ÖZBEKMEZCİ, Sare SAHİL
6.166 873

Öz


Bu makalede mevsimlik tarım işçilerinin sosyal, ekonomik ve barınma sorunlarının analizi yapılarak, yaşamsal sorunları ortaya konulmuştur. Araştırma, Çukurova Aşağı Seyhan Ovasında, %5 örneklemle seçilen, 5 köyü içererek 107 aile üzerinde yapılmıştır.Araştırma materyalini oluşturan 107 aileden I.grup olarak adlandırılan 57 aile yörede sürekli ikamet ediyor olup mevsimlik tarım işlerinde çalışan, II.grup olarak adlandırılan 50 aile yöre dışından geçici göç ederek gelen ve mevsimlik tarım işlerinde çalışan ailelerdir.Yapılan anketlerde ortaya çıkan sonuçlar; söz konusu ailelerin, kalabalık ve eğitim düzeyleri oldukça düşük bireylerden oluşmuş Güneydoğu kökenli çekirdek aileler olduğunu göstermektedir.Her türlü sosyal imkandan yoksun olan ailelerin ekonomik durumlarının da ülke ortalamasının çok altında olduğu ve genellikle tek geçim kaynaklarının mevsimlik tarım işçiliği olduğu açığa çıkmıştır. Her iki grup ailenin büyük bir çoğunluğunun gerek geçici ikamet yerinde,gerekse sürekli ikamet yerinde ilkel şartlar altında barındıkları, gelişigüzel yapılmış çoğu iki odalı gecekondularda veya çadırlarda kaldıkları görülmüştür.

 

Bu araştırmada, mevsimlik tarım işçisi ailelerin barınma sorununun çözümlenmesi halinde, ekonomik ve sosyal sorunlarının büyük kısmının da çözümlenebileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler


Mevsimlik tarım işçisi, sosyal durum, ekonomik durum, barınma sorunu.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Anon, Gezici Tarım İşçi Ailelerinin Mecburi Öğrenim Çağındaki Çocuklarının Eğitimi ile ilgili Araştırma Raporu, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü, Ankara, 1990.

Tuncer, H.O., Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı, Türkiye Sanayi Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, Ankara, 1990.

Gürgen, Y., Tarımsal İşgücünün Sorunları ve Verimliliği Arttıracak Bazı Önlemler , M.P.M. Yayınları, Ankara, 1982.

Erk, N., Burgut, R., Yıldırım, E., Çukurova Bölgesine Gelen Geçici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi, TÜBİTAK- TOAG 519 Projesi, Adana, 1986.

Yurdakul, O., Adana İlinde Geçici Tarım İşçilerinin Sosyo-Ekonomik Sorunları, M.P.M. Yayınları, Ankara, 1982.

Anon, “Gezici Tarım İşçilerinin Sorunları”, Türk–İş, Tarım–İş, AAFLI, Panel, Ankara, 1985.

Yurdakul, O., Güneydoğu Anadolu Projesinin Tamamlanmasının Tarımsal İstihdam Bakımından Çukurova’ya Yapacağı Etkiler, Çukurova Bölgesinde Tarım Kesiminde İstihdam Sorunları Paneli, Adana, 1991.

Tarım–İş, Türk–İş, Türkiye’de Tarım ve Orman İşçilerinin Yasal Sorunları Sempozyumu, Tarım-İş Yayınları , Ankara,1992.

Karayalçın, M., Türkiye’de Tarım İşçisi, Çalışma Koşulları ve Ücretler, M.P.M. Yayınları, Ankara, 1971.

Anon, Genel Nüfus Sayımı, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, Adana Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, D.İ.E. Matbaası, Ankara,1985.

Şeker, M., Türkiye’de Tarım İşçilerinin Toplumsal Bütünleşmesi, Değişim Yayınları, Sevinç Matbaası, Ankara, 1986.

Bülbül, M., Tarım İşçileri, Sorunları ve Çözüm Önerileri, M.P.M. Yayınları, Ankara, 1982.

M.P.M., Tarım ve Orman İşçilerinin Sorunlarına İlişkin Çözüm Önerileri Semineri, M.P.M. Yayınları, Ankara, 1982.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Zirai ve İktisadi Rapor, Ziraat Odası Yayınları, Ankara, 2000.

Nazik, M.H., Kadınların Mevsimlik Tarım İşlerinde Çalışmalarının Ailenin Ekonomik Durumu ve Yaşam Biçimine Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ev Ekonomisi Anabilim Dalı,1993.

O.D.T.Ü. Sosyoloji Bölümü, GAP Bölgesi Nüfus Hareketleri Araştırması, GAP Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1994.

Özbekmezci, Ş., Mevsimlik Tarım İşçilerinin Barınma Sorunları ve Yaşam Üniteleri, Yayınlanmamış YL. Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.