MİMARİ TASARIMDA BİÇİMLENDİRME YAKLAŞIMLARI İLE BİLGİSAYAR YAZILIMLARI İLİŞKİSİ

M. Tayfun YILDIRIM
3.600 4.396

Öz


Mimari tasarlamada, bina biçimi oluşumuna girdi sağlayan birçok veri alanı bulunmaktadır. Bu alanlar genel başlıklar olarak, “işlevsel”, “yapısal”, “biçimsel”, “ekonomik” ve “çevre bağlamsal” olarak gruplanabilir. Günümüzde, belirtilen bu genel veri alanlarında bilginin çoğalması ve veri girişinin artması, mimari tasarlamada bina biçimi kararlarını karmaşık bir olgu haline getirmiştir. Bu çalışmada, mimari biçimlendirme olgusu “Tasarım Süreci Bileşenleri” olarak ele alınmıştır.

Mimari tasarlamada, biçime karar verme süreci boyunca ve her aşamanın görsel grafik simülasyonlarında bilgisayar teknolojileri yoğun olarak kullanılmakta ve bina biçimi kararlarında hız, hassasiyet ve gerçeklik sağlamaktadır. Bu makale; belirtilen ilişki bağlamında; tasarımda biçimlendirme tercihleri ile CAD yazılımlarının rasyonel kullanımı ilişkisini ele almaktadır


Anahtar kelimeler


CAD, mimari tasarım, mimarlıkta biçim, yazılımlar

Tam metin:

PDF


Referanslar


Büyük Larousse Ansiklopedisi, Cilt.18, Librairie Larousse, Interpress Yayıncılık, İstanbul.

Öke A., Bayazıt N., İnceoğlu M., Tapan M., Mimari Tasarlama Ders Notları., İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1978.

Sanoff H., Facility Programming, Advances in Environment, Behaivour and Design, Plenum Press, NewYork, 1989.

Farbstein J.D., Using the Program, Programming the Built Environment, Edited by: Preiser F.E.W, Van Nostrand Reinhold, New York, 1985.

Uraz T.U., Tasarlama, Düşünme, Biçimlen-dirme, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1993.

Aksoy E., Mimarlıkta Tasarlama, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 1987.

Ayıran N., “Yaratıcı Fikir Üretimi Konusunda Kuram ve Metodlar”, Mimari Tasarlama Ders Notları., İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1978.

Jones C.J., Design Methods, Wiley-Interscience, The Garden City Press Ltd., Hertfordshire, 1970.

Ünügür S.M., Bina Tasarımının Temel İlkeleri, İTU Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1989.

Peters P., Kolin M, Mühlbauer D, Winter S, “Etüd ve Proje, Sıraevler”, Toplu Konutlar II, sayı 7, Yaprak Kitabevi, Ankara, 1978.

Wild F., “Etüd ve Proje”, Çok Amaçlı Sosyal Yapılar, Sayı 3, Yaprak Kitabevi, Ankara, 1978.

Hançerlioğlu O., Felsefe Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1996.

Arkitektur + Wettbewerbe, Sayı 143, 1990.

Peters P., Erben C., “Etüd ve Proje”, Kongre Merkezleri ve Oteller, sayı:2, Yaprak Kitabevi, Ankara, 1976.

Genç İtalyan Mimarisi, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1973.

Bayazıt N., Endüstri Ürünlerinde ve Mimarlıkta Tasarlama Metodlarına Giriş, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 1994.

Schilling T.G., Schilling P., Intelligent Drawing, AIA Press., Illinois University, Chicago, 1986.

Bayazıt N., Mimarlıkta Sistemli Tasarlama Metotları, Ders Notu., İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1978.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.