POLİKLİNİK BEKLEME ALANLARINDA FONKSİYONEL VE ALGI-DAVRANIŞSAL KALİTE: ANKARA, İBNİ SİNA HASTANESİ POLİKLİNİĞİ

Aysu BAŞKAYA, Kemal YILDIRIM, Mustafa S. MUSLU
1.799 2.026

Öz


Poliklinik Bekleme hollerinin kullanım sürecinde değerlendirilmesine (KSD) yönelik olarak yapılan bu çalışmada amaç, teşhis ve tedavi amaçlı gelen hastaların fonksiyonel ve algı-davranışsal performanslarını ölçmektir. Çalışma; poliklinik mekanlarında planlama ve fonksiyonel kalitenin hasta üzerindeki algısal ve psikolojik etkilerini incelemeye yöneliktir. Buna göre savunulan, (1) mekanda fonksiyonel olarak sıkıntı yaşanmadığında, düşük mekan kalitesinin kabul edilebilir olduğu; (2) buna karşın, mekanın fiziksel kalitesinin artması durumunda, fonksiyonel performanstaki aksaklık ve yetersizliklerin kullanıcılar tarafından çok da eleştirilmeyerek yorumlandığıdır. Bu amaçla, 45-60 yaş aralığında toplam 80 (40 bay 40 bayan) kullanıcı ile yapılan ankette kullanıcıların yön bulma, mekansal duyum ve algılarını tespit etmeye yönelik bir takım değerlendirmeler yapılmıştır. Bu çalışmada; genel olarak fonksiyonel performansa ilişkin ciddi problemler görülmemekle birlikte, gün ışığı ve doğal havalandırma olanağı bulunmayan bazı klinik ve destek birimleri (röntgen, kan tahlil, idrar tahlil) bekleme hollerinde uzun süre sırada beklemek zorunluluğunda kalan hastaların, hastaneye ilişkin genel imajının negatif yönde olduğu görülmüştür.


Anahtar kelimeler


Poliklinik, bekleme holü, fonksiyonel performans, algı, davranışsal performans.

Tam metin:

Başlıksız


Referanslar


İnceoğlu, N. Mimarlıkta Bina Programlama Olgusu, İTÜ, İstanbul, 1982.

Erkan, U. Çevre Analizi, İTÜ, İstanbul, 1982.

Arcan, E. ve Evci, F. Mimari Tasarıma Yaklaşım, Tasarım Yayın Grubu, İstanbul, 1999.

Lemprecht, B. The gap between design and healing, Metropolis, Cilt 77, 123, 1996.

Dormer, P. Improving Hospital Design by Iden Wickings, British Medical Journal, Cilt 309, No 6962, 1170, 1994.

Evans, G. W. ve Cohen, S. Environmental stress, in Stokols, D. ve Altman, I., eds, Handbook of Environmental Psychology, 571-610, Wiley, New York, 1987.

Wilson-Barnett, J. Stress in Hospital, Churchill Livingstone, Edinburg, 1979.

Volicer, B. J.& Volicer, L. Cardiovascular changes associated with stress during hospitalization, Journal of Psyhosomatic Research, Cilt 22, 159-168, 1978.

Bolwerk, C. A. L. Effects of relaxing music on state anxiety in myocordial infarction patients, Critical Care Nursing Quarterly, Cilt 13, 63-72, 1990.

Carpman, J.R.ve Grant, M.A. Design that cares: Planning health facilities for patients and visitors (2nded.), American Hospital Association, Chicago, 1993.

Winkel, G. H., The environmental pscyhology of the hospital: Is the cure worse that the illness?, Prevention in Human Services, Cilt 4, 11-33, 1986.

Ulrich, R. S. How design impact wellness, Healthcare Forum Journal, Sept. / Oct. 20-25, 1992.

Onat E. ve Dinç P. Tasarlanmış Çevrelerin Kullanım Sürecinde Değerlendirilmesi, Yapı, Cilt 201, 1998.

Ayyıldız A. İnsan Çevre Diyalektiğinin Duyusal-Zihinsel- Duygusal Süreçleri: Çevresel Algı Bilişim Anlam, (yayınlanmamış y. lisans tezi), İTÜ. Mim. Fak., İstanbul, 1998.

Ulrich, R. S. View through a window may influence recovery from surgery, Science, Cilt 224, 420-421, 1984; Olsen, R. V. The effect of the hospital environment: Patient reactions to traditional versus progressive care settings, Journal of Architectural and Planning Research, Cilt 1, 121-136, 1984; Devlin, A. S. Psychiatric ward renovation: Staff perception and patient behavior, Environment and Behavior, Cilt 24, No 66-84, 1992; Devlin, A. S. Staff, patients, and visitors: Responses to hospital unit enhancements, in Nasar, J.- Grannis, P. ve Hanyu, K., eds., Proceedings of the 26th Annual Conference of the Environmental Design Research Association, EDRA, 75-80, 1995, Oklahoma City, OK; Davidson, A.W. Banking on the environment to promote human well-being. Proceedings, 25th Annual Conference of the Environmental Design Research Association, EDRA, 62-66, 1994, Oklahoma City, OK; Thompson, L. Conflicting values, Interiors, Cilt 153, No 8, 47, 1994; Cassidy, R. An opportunity for wellness, Building Design & Construction, Cilt 44, No 2, 46-51, 2003; Larson, L. Putting patient safety in the blueprint, Hospitals & Health Networks, Cilt 77, No 2, 46-53, 2003.

Omachonu, V. K. Quality of care and the patient: New criteria for evaluation, Health Care Management Review, Cilt 15, 43-50, 1990.

Arneill, A. B.-Devlin, S. Perceived Quality of Care: The Influence of the Waiting Room Environment, Journal of Environmental Psychology, Cilt 22, No 4, 345-360, 2002.

Kotler, P. Marketing Management: Analysis, Planning, and Control (8th ed.), Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1994.

Evans, G. W.ve McCoy, J. M. When Buildings Don’t Work: The Role of Architecture in Human Health, Journal of Environmental Psychology, Cilt 18, No 1, 85-94, 1998.

Mehrabian, A. ve Russell, J. An approach to Environmental Psychology, MIT Press, Cambridge: MA, 1974.

Kaplan, S. ve Kaplan, R. Cognition and Environment, Cambridge, New York, 1982.

Wohwill, J. F. Human response to levels of environmental stimulation. Human Ecology, Cilt 2, 127-147, 1974.

Bagozzi, R.P. ve Yi, Y. On the evaluation of structural equation models, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 16, 74-94, 1988.

Kim, J.O. ve Jin, B. Korean customers’ patronage of discount stores: domestic vs multinational discount store shoppers’ profiles, Journal of Consumer Marketing, Vol. 18, 236-255, 2001.

Verderber, S. Dimensions of person-window transactions in the hospital environment, Environment and Behavior, Cilt 18, 450-466, 1986; Wilson, L. M. Intensive care delirium: The effect of outside deprivation in a windowless unit, Archives of Internal Medicine, Cilt 130, 225-226, 1972.

Barrington, V. J., Chester, S. E. ve Verderber, S. F. Ceiling design in the hospital rehabilitation environment: The patient’s perspective in Durek, D. ve Campbell, D., eds., Proceedings of the 15th Annual Conference of the Environmental Design Research Association, EDRA, 164-172, 1984, Washington, DC.

İmamoğlu, V. Spaciousness of Interiors: Its meaning, measurement and relationship to some architectural variables (unpublished PhD thesis) University of Strathclyde Department of Architecture and Building Science, Haziran 1975.

Verderber, S. ve Reuman, D. Windows, views, and health status in hospital therapeutic environments, The Journal of Architectural and Planning Research, Cilt 4, No 2, 120-133, 1987.

Corey, L. J., Wallace, M. A., Harris, S. H.ve Casey, B. Psychiatric ward atmosphere, Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, Cilt 24, 2002.

Anonim Hospital Design, Alternative Therapies in Health and Medicine, Cilt 9, No 2, 32, 2003.

Philips, E. D. Aspects of Greek medicine, Croom Hill, London, 1987.

Wiltsher, A. Brushing up on the art of healing, Hospital Doctor, Cilt 47, 1992.

Cheng, S. Subjective quality of life in the planning and evaluation of programs, Evaluation and Program Planning, Cilt 11, 123-34, 1988:; Cleary, P. D., Epstein, A. M., Oster, G., Mouissey, G. S., Stason, W. B. ve Debussey, S. Health-related quality of life among patients undergoing percutaneous transluminal coronary angioplasty, Medical Care, Cilt 29, 939-49, 1991; Oleson, M. Subjectively perceived quality of life, Image Journal of Nursing Scholarship, Cilt 22, 187-90, 1990; Tansik, D. A. ve Routhieaux, R., Customer stress-relaxation: the impact of music in a hospital waiting room, International Journal of Service Industry Management, Cilt 10, No 1, 68-81, 1999.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.