PLANLAMADA DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER VE KENTSEL ARKEOLOJİNİN YERİ

Zühal ÖZCAN
2.599 646

Öz


Bilimde ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler farklı disiplinlerin ve uzmanlık alanlarının doğmasına neden olmuştur ancak, aralarındaki koordinasyonun kaybolduğu gözlenmektedir. Disiplinler arası ilişkilerin önem kazandığı bir meslek dalı da planlamadır. Kentlerde korunması gerekli kültür varlıklarının bulunduğu alanlar anıt eserlerden, sivil mimarlık örneği yapılardan ve arkeolojik alanlardan oluşmaktadır. Kente kimliğini kazandıran, toplumsal belleğin elde edilmesinde önemli bir yeri olan kentsel arkeolojik alanlar “arkeopark”lar olarak değerlendirilmeli, bu faaliyetler planlamadan tasarıma, arkeolojiden mühendisliğe kadar ilgili disiplinlerin koordinasyonu ile sağlanmalıdır. Makale, kentsel arkeolojinin Türkiye için önemine değinmekte ve örnek olarak Ankara – Ulus’ta böylesi bir alanın varlığını ve değerlendirilememe sorununu ele almaktadır.


Anahtar kelimeler


Planlama, kentsel koruma, kentsel arkeoloji.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Benevolo, L., Avrupa Tarihinde Kentler, AFA Yayıncılık, Istanbul,1995.

Kostof, S., The City Shaped, Thames & Hudson Ltd., London, 1995.

Günay, B., Urban Design is a Public Policy, Metu, Fac. Of Arch. Pub., Ankara, 1999.

Fainstein, S., Fainstein, N., Hall, R. vd., Restructuring the City, The Political Economy of Urban Redevelopment, Longman Pub., N.Y., London, 1986.

Kuban, D., Türkiye’de Kentsel Koruma, Tarih Vakfı Yurt Yay., Istanbul, 2001.

www.international.icomos.org/centre_documentation/chartres, 23.3.2005. International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites, Article 1 ve 14, Venedik, 1964.

Ahunbay, Z., Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yem Yay., Istanbul, 1996.

Özcan, Z., Okçuoğlu, Y., “Koruma Amaçlı İmar Planlarında Kentsel Tasarımın Yeri: Divriği Örneği”, 2. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, MSÜ Yay., ed. M. Çubuk, Istanbul, 215-220, 1993.

R. Leech, “Preface”, Report on the Urban Archaeology in Europe, Council of Europe Pub., Strasbourg, s. 6, 1999.

Sarfatij, H., Melli, P., “Archaeolgy and the Town”, Report on the Urban Archaeology in Europe, Council of Europe Pub., Strasbourg, s. 3, 1999.

Archaelogical Institute- Bulgarian Academy of Sciences, “Bulgaria”, Report on the Urban Archaeology in Europe, Council of Europe Pub., Strasbourg, s. 41, 1999.

Kotanska, A., Topolska, A., Warsaw, Past and Present, Parma Press, Warsaw, 2003.

Tuna, N., “Turkey”, Report on the Urban Archaeology in Europe, Council of Europe Pub., Strasbourg, 217-228, 1999.

Becker, H., Fassbinder J., Magnetic Prospecting in Archaeological Sites, Icomos Monuments and Sites Pub., München, 2001.

www.international.icomos.org/charters/arch, 30.11.2005. European Conservation on the Protection of the Archaeological Heritage, Article 3, La Valetta, 1992.

Tankut, G. “Arkeolojik Alanlardaki Planlama, Çevre Düzenleme ve Uygulama Sorunları”, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurultayı 14-16 Mart 1990’dan ayrı basım, Kül.Bak. Kültür ve Tab. Var. Kor. Gn. Md.’lüğü basımı, Ankara, 1990.

www.international.icomos.org/charters/arch, 22.11.2005. ICOMOS Charter for the Protection and Management of the Archaeological Heritage, Article 3 ve Introduction section, Lausanne, 1990.

Buluç, S. “İlkçağda Ankara”, Ankara Ankara, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, s. 31, 1994.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.