HURDA YASASININ OTOMOBİL KAYNAKLI SERA GAZI EMİSYONUNDA OLUŞTURACAĞI MUHTEMEL ETKİ

Ülkü Alver Şahin, Burcu Onat, Nüket Sivri, Ebru Yalçın
1.733 611

Öz


Dünya’daki en büyük çevresel problemlerden biri sera gazı emisyon salınımlarındaki artıştır. Dünyada Sera GazıEmisyon Salınımında en yüksek paya Enerji Sektörü sahiptir. Enerji sektörü içinde ise ulaşım sektörü insanyapımı sera gazlarının en önemli üreticisidir. Özellikle Türkiye’de ulaştırma sektöründe sera gazı emisyonsalınımı, nüfus artışı ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak sürekli artmaktadır. Bu salınımları azaltacak yeniteknolojilerin geliştirilmesi ve yeni politikaların uygulanması oldukça önemlidir. Bu çalışmada Türkiye’de 2003yılında uygulanan hurda araçlar kanunu model olarak kullanılmış ve 2010 yılında çıkarıldığı düşünülerekotomobil emisyon oranındaki azalışın ne olacağı incelenmiştir. 20 yaş üstü tüm otomobiller hurda kabuledilmiştir. Sera Gazı emisyon salınımları hurda kanununun olması ve olmaması koşulları öngörülerekhesaplamalar yapılmıştır. Muhtemel bir hurda yasası ile 20 yaş üstü otomobillerin yaklaşık %30’unun hurdayaayrılacağı ve her bir hurda araca karşın otomobil satışında bir adet artış olacağı yaklaşımı yapılmıştır. Yapılanhesaplamalar sonucu emisyon salınımındaki azalış 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla; CO2’de %0,3 ve %1,9;N2O’da %1,2 ve %3,8; CH4’da %3,9 ve %12,8; CO’de %5,3 ve %17,6; NOx’de %3,6 ve 12,4 ; HC’da %5,6 ve%18,4 olarak belirlenmiştir. Otomobillerin tüm taşıtların yarısı oranında bir sayıda olduğu düşünüldüğünde vehurda kanununun motorlu kara taşıtlarının tümünü kapsayacağı varsayılırsa bu emisyon azalış sayılarınıngerçekte 2 kat daha fazla olacağı söylenebilir

Anahtar kelimeler


Karayolu taşımacılığı, Otomobil, Hurda araçlar, Sera Gazı Emisyonu.

Tam metin:

PDF


Referanslar


URL 1:“Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı,

İklim Değişikliği Özel İhtisas Komisyonu

Raporu”,http://www.ekutup.dpt.gov.tr/cevre/oik548.p

df

Hofmann, DJ, Butler, JH, Dlugokencky, EJ, Elkins,

JW, Masarie, K, Montzka, SA & Tans, P., The role of

carbon dioxide in climate forcing from 1979 to 2004:

introduction of the Annual Greenhouse Gas Index,

Tellus Ser B 58, 614–619, 2006.

IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas

Inventories, 2006.

Elbir,T., Seyfioğlu,R., Bayram, A.,Altıok,H.,

Şimşir,S.,Ergün,P.,Eren,T., Kara,M., Dumanoğlu,Y.

ve Şayır,S. İzmir Kent Merkezinde Karayolu

Ulaşımından Kaynaklanan Hava Kirletici

Emisyonların Belirlenmesi, Hava Kirliliği ve

Kontrolü Ulusal Sempozyumu‐2008, Hatay, 22‐25

Ekim 2008.

EEA Report: No1/2008. Climate for a transport

change Term 2007: indicators tracking transport and

environment in the European Union ISSN 1725-9177.

Aslan, İ.Y., Katırcıoğlu, E., Kırcova, İ., Kızılot, Ş.,

Taş, M., Altınay, G., Çilingirtürk, A.M., Gegez, E.,

Şahin, A., Onat, B., Sivri, N., Şahin, Ü., Ün., Aslan,

F.E., 2009, Otomotiv Ticaretinde Yol Haritası:

Gelecek 10 yıl, Bölüm 6: Çevre, Otomotiv

Distribütörleri Derneği yayını, İSTANBUL, pp:241-

, 2009.

Altay, M.C, Sivri, N., Onat, B., Şahin, Ü., Zorağa,

M., Altay, H.F., Recycle of metals for end-of-life

vehicles (ELVs) and relation to Kyoto protocol.

Renewable and Sustainable Energy Reviews 15,

-2451, 2011.

Soruşbay, C., Ergeneman, M. and Pekin, M.A.,

“Control of Greenhouse Emisions Resulting from the

Transport Sector in Turkey”, International

Conference on Environment : Survival and

Sustainability, ESS2007, Near East University,

Nicosia, Northern Cyprus, 19-23 February 2007.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Motorlu Kara

Taşıtları İstatistikleri, 2008.

URL 2: http://www.otomobilgazetesi.com/

otomobil_satislari.php

EMEP/CORINAIR 2007 Emission Inventory

Guidebook, Road Transport Report. 2007.

Soruşbay, C., Ergeneman, M. and Pekin, M.A.,

Kutlar, A., Arslan, H., Karayolu “Ulaşımından

Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonları: Türkiye’deki

durumun değerlendirilmesi” Hava Kirliliği ve

Kontrolü Ulusal Sempozyumu, HATAY, 699-707,

-25 Ekim 2008.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.