CEVİZ KABUĞU VE FINDIK KABUĞU KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN DİSPERS AZO BOYALARIN GİDERİMİ

Nihan KAYA, A. Tuğçe YÜCEL, Arzu KONKAN, Deniz MOCUR, Murat GÜLTEKİN
2.931 1.703

Öz


Bu çalışmanın amacı, ceviz kabuğu ve fındık kabuğu gibi düşük maliyetli adsorbanları kullanarak, farklıdeneysel şartlar altında sulu çözeltilerden bazı tekstil boyalarının (Dispers Mavi 106 ve 124) giderilmesidir. Buamaç doğrultusunda bir seri kesikli adsorpsiyon deneyleri gerçekleştirilmiştir. Deneylerin her bir seti için temassüresi ve sıcaklık, 30 dakika ve 20 oC olarak sabitlenmiştir. Adsorban miktarı, partikül boyutu, çözelti pH’ ı vebaşlangıçtaki boyarmadde konsantrasyonunun adsorpsiyon prosesi üzerine etkileri incelenmiştir. En yüksekadsorpsiyon kapasitelerine ceviz kabuğunun kullanıldığı çalışmalarda ulaşılmıştır. Adsorbanın partikülboyutunun küçültülmesiyle ve çözeltideki boya konsantrasyonunun artmasıyla, her iki boyanın her iki adsorbanüzerine adsorpsiyonu artış göstermiştir. Kullanılan adsorbanların miktarı ve çözelti pH’ı arttırıldığındaadsorpsiyon kapasitelerinde düşüşler gözlenmiştir.

Anahtar kelimeler


Su kirliliği, adsorpsiyon, fındık kabuğu, ceviz kabuğu, dispers mavi 106, dispers mavi 124

Tam metin:

PDF


Referanslar


KAYNAKLAR (REFERENCES)

Köseoğlu, C., Atık Çamurun İyileştirilebilmesi

İçin Bitkisel Arıtımın Kullanım Olanaklarının

Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.

Al-Kdasi, A., Idris, A., Saed, K. ve Guan, C.T.,

“Treatment of Textile Wastewater by Advanced

Oxidation Processes - A review”, Global Nest:

The Int. J., Cilt 6, No 3, 222-230, 2004.

Perkowski, J. ve Kos, L., “Decolouration of

Model Dyehouse Wastewater with Advanced

Oxidation Processes”, Fibres and Textiles in

Eastern Europe, Cilt 11, No 3, 67-71, 2003.

Mohan, S.V. ve Karthikeyan, J., “Removal of

Lignin and Tannin Colour From Aqueous

Solution by Adsorption Onto Activated

Charcoal”, Environmental Pollution, Cilt 97,

No 1, 183-187, 1997.

Namasivayam, C. ve Sumithra, S., “Removal of

Direct Red 12B and Methylene Blue From Water

by Adsorption Onto Fe(III)/Cr(III) Hydroxide, an

Industrial Solid Waste”, Journal of

Environmental Management, Cilt 74, No 3,

-215, 2005.

Otero, M., Rozada, F., Calvo, L.F., Garca, A.I. ve

Moran, A., “Elimination of Organic Water

Pollutants Using Adsorbents Obtained From

Sewage Sludge”, Dyes and Pigments, Cilt 57,

No 1, 55-65, 2003.

Kaya, N., Mavi-Kırmızı Boya ve Karbon

Nanotüp Katkılı Nematik Sıvı Kristallerin

Karakterizasyonu ve Uygulanabilirliğinin

Araştırılması, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi,

Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.

Neamtu, M., Yediler, A., Siminiceanu, I.,

Macoveanu, M. ve Kettrup, A., “Decolorization

of Disperse Red 354 Azo Dye in Water by

Several Oxidation Processes – A Comparative

Study”, Dyes and Pigments, Cilt 60, 61-68,

Akbari, A., Remigy, J.C. ve Aptel, P., “Treatment

of Textile Dye Effluent Using a Polyamide-Based

Nanofiltration Membrane”, Chemical

Engineering and Processing, Cilt 41, 601-609,

http://www.bcds.org.uk, 2010.

http://www.dormer.com, 2010.

Ozdemir, O., Armagan, B., Turan, M ve Çelik,

M.S., “Comparison of the Adsorption

Characteristics of Azo-Reactive Dyes on

Mezoporous Minerals”, Dyes and Pigments, Cilt

, 49-60, 2004.

Gupta, V.K., Ali, I., Saini, V.K., Gerven, T.V.,

Bruggen, B.V. ve Vandecasteele, C., “Removal

of Dyes from Wastewater Using Bottom Ash”,

Ind. Eng. Chem. Res., Cilt 44, 3655-3664, 2005.

Altun, T. ve Pehlivan, E., “Removal of

Copper(II) Ions from Aqueous Solutions by

Walnut-, Hazelnut- and Almond-Shells”, Clean,

Cilt 35, No 6, 601-606, 2007.

Ferrero, F., “Dye Removal by Low Cost

Adsorbents: Hazelnut Shells in Comparison with

Wood Sawdust”, Journal of Hazardous

Materials, Cilt 142, 144-152, 2007.

Ozturk, N. ve Bektaş, T.E., “Nitrate Removal

from Aqueous Solution by Adsorption onto

Various Materials”, Journal of Hazardous

Materials B, Cilt 112, 155-162, 2004.

Akkurt, F., Alıcılar, A. ve Şendil, O., Removal of

Nitrate in Water by Means of Adsorption, J. of

the Faculty of Engineering and Architecture of

Gazi University, 17 (4), 83-91, 2002.

Karadag, D., Akgul, E., Tok, S., Erturk, F., Kaya,

M.A. ve Turan, M., “Basic and Reactive Dye

Removal Using Natural and Modified Zeolites”,

J. Chem. Eng. Data, Cilt 52, 2436-2441, 2007.

Cengeloglu, Y., Tor, A., Ersoz, M. ve Arslan, G.,

“Removal of Nitrate from Aqueous Solution by

Using Red Mud”, Separation and Purification

Technology, Cilt 51, 374-378, 2006.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.