SATIN ALMA FAALİYETİ İÇİN BİR TEDARİKÇİ SEÇİMİ- DEĞERLENDİRME PROBLEMİ VE ÇÖZÜMÜ1

Feyza ARIKAN, Yahya Sina KÜÇÜKÇE
3.450 776

Öz


Günümüz dünyasında, işletmelerin kar elde edebilmek, sağlıklı büyüme sağlamak ve piyasada kalıcı olabilmekiçin istikrarlı ve sağlam bir tedarikçi ağına sahip olması şarttır. Bu çalışma ile satın alma faaliyetleri yürüten birkamu kuruluşu için, en uygun kriterleri dikkate alarak, tedarikçi seçimi, değerlendirilmesi ve isabetli birfiyatlandırma mekanizması oluşturmak hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda, kurumun tedarikçi seçim vedeğerlendirme sürecine etki eden kriterler ve kriterler arası etkileşimler anket çalışması ve istatistiksel analiz ilebelirlenmiştir. Analiz sonucunda elde edilen kriter ve alt kriterler, Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ileağırlıklandırılmıştır. 32 tedarikçi firmanın seçim ve değerlendirilmesi için, çok kriterli karar vermeyöntemlerinden PROMETHEE II metodu kullanılmıştır. Tedarikçilerin her bir kriter bazında da performanslarıdeğerlendirilerek, satın alma sürecinde performanslarındaki farklılıkların kaynağı hakkında geri bildirimlersağlanmıştır. AHP yöntemi ile elde edilen kriter ağırlıklarındaki değişimin sonuca etkilerini araştırmak amacıylaDurağan Aralık Analizi yapılmıştır. Sonuç olarak çalışma, kurumda tedarikçilerin doğrudeğerlendirilmemesinden kaynaklanan ekonomik kayıpların en aza indirilmesini mümkün kılmıştır.

Anahtar kelimeler


AHP, PROMETHEE, tedarikçi seçimi, tedarikçi değerlendirme

Tam metin:

PDF


Referanslar


Dickson G.W., An analysis of vendor selection

systems and decisions, Journal of Purchasing,

(1): 5-17, 1966.

Ghodsypour S.H. and O’Brien O., A decision

support system for supplier selection using an

integrated analytical hierarchy process and linear

programming, International Journal of

Production Economics, 56(7), 199-212, 1998.

Dağdeviren M., Eren T., Analytical Hierarchy

Process And Use Of 0-1 Goal Programming

Methods In Selecting Supplier Fırm, Journal of

the Faculty of Engineering and Architecture of

Gazi University, 16(2), 41, 2001.

Şevkli M., An application of the fuzzy ELECTRE

method for supplier selection, International

Journal of Production Research, 48(12), 3393-

, 2010.

Ustun O., Demirtas E.A., Multi-period lot-sizing

with supplier selection using achievement

scalarizing functions, Computers & Industrial

Engineering, 54(4), 918-931, 2008.

Araz C., Özfırat P.M., Özkarahan İ., An

integrated multi-criteria decision-making

methodology for outsourcing management,

Computers and Operations Research, 34:

-3756, 2007.

Wang J.J., Yang D.L., Using a hybrid multicriteria

decision aid method for information

systems outsourcing, Computers and

Operations Research, 34 (12), 3691-3700, 2007.

Tuzkaya G., Ozgen A., Ozgen D., Tuzkaya U.R.,

Environmental performance evaluation of

suppliers: A hybrid fuzzy multi-criteria decision

approach, International Journal of

Environmental Science and Technology, 6(3),

-490, 2009.

Ignatius J., Motlagh S.M.H., Sepehri M.M.,

Behzadian M.,Mustafa A., Hybrid models in

decision making under uncertainty: The case of

training provider evaluation, Journal of

Intelligent & Fuzzy Systems, 21(1-2), 147-162,

Weber C.A., Current J.R., Benton W.C., Vendor

selection criteria and methods, European

Journal of Operations Research, 50 (1), 2-18,

Degraeve Z., Labro E., Roodhooft F., An

evaluation of supplier selection methods from a total cost of ownership perspective, European

Journal of Operational Research 125 (1), 34–

, 2000.

De’Boer L., Labro E., Morlacchi P., A review of

methods supporting supplier selection, European

Journal of Purchasing and Supply

Management, 7 (2), 75–89, 2001.

Aissaoui N., Haouari M., Hassini E.,2007,

Supplier selection and order lot sizing modeling:

A review, Computers and Operations

Research, 34 (12), 3516-3540.

Ho W., Xu X., Dey P.K., Multi-criteria decision

making approaches for supplier evaluation and

selection: A literature review, European Journal

of Operational Research 202, 16-24, 2010.

Saaty T., “The analytic hierarchy process”,

McGraw-Hill International Book Company,

USA, 107-117, 1980.

Brans J.P., Vincke B.H., Mareschal, B., How to

select and how to rank projects: the Promethee

method, European Journal of Operational

Research, 24: 228–38, 1986.

Behzadian M., Kazemzadeh R.B., Albadvi A.,

Aghdasi M., Promethee: A comprehensive

literature review on methodologies and

applications, European Journal of Operations

Research, 200, 198-215, 2010.

Vincke J.P., Brans P.H., A preference ranking

organization method. The Promethee method for

MCDM, Management Science, 31, 641–656,

Dağdeviren M., Eraslan E. Supplier Selection

Using Promethee Sequencing Method, Journal

of the Faculty of Engineering and Architecture

of Gazi University, 23(1), 69-75, 2008.

Küçükce Y.S., Bir kamu kuruluşunda satın alma

faaliyeti için tedarikçi seçimi-değerlendirme

problemi ve çözümü, Yüksek Lisans Tezi, Gazi

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.

Wolters, W.T.M., Mareschal, B., Novel types of

sensitivity analysis for additive MCDM methods.

European Journal of Operational Research 81

(2), 281–290, 1995.

Mareschal, B., Weight stability intervals in

multicriteria decision aid. European Journal of

Operational Research 33 (1), 54–64, 1988.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.