PERLİT AGREGASININ PESİMUM REAKTİF AGREGA ORANININ FARKLI YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ

H. Süleyman GÖKÇE, Osman ŞİMŞEK
2.108 475

Öz


Bu çalışmada, perlit agregasının en fazla boy değişimini veren reaktif agrega oranının tespiti amaçlanmıştır. Buamaçla farklı oranlardaki perlit agregasının reaktif olmayan kireçtaşı agregası ile alkali-silika reaksiyonu(ASR)’na ilişkin özellikleri belirlenmektedir. Perlit, kireçtaşı ve her ikisinin birlikte kullanıldığı örneklerüzerinde ASR’nu belirlemek için ASTM C 1260’a göre hızlandırılmış harç çubuk deneyi, Scanning ElectronMicroscope (SEM) ve Energy Dispersive X-ray (EDX) ile mikro yapı incelemesi yapılmıştır. Karışımlar, AnkaraHasanoğlan bölgesinden temin edilen kireçtaşı agregasına Ankara Çubuk bölgesinden temin edilen perlitagregasının ağırlıkça %0, 10, 20, 30, 40, 50 ve 100 oranlarında yer değiştirilmesi ile hazırlanmıştır. 7 ayrıkarışım için toplam 21 adet harç çubuğu üretilmiştir. Hızlandırılmış harç çubuk metoduna göre 3, 7, 10, 14, 21ve 28 günlük boy değişim değerleri ölçülmüştür. En fazla boy değişimi veren örneklerin morfolojisi ve kimyasalkompozisyonu SEM ve EDX ile yapılmıştır. Boy değişiminin artması ile çatlak yoğunluğu ve Ca oranının arttığıgözlenmiştir. 14 günlük boy değişim ortalamalarına göre, içerisinde %40 oranında perlit agregası içeren örnekleren fazla boy değişimine uğramış ve perlit agregasının pesimum reaktif agrega oranı olarak belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler


Alkali silika reaksiyonu, pesimum reaktif agrega oranı, hızlandırılmış harç çubuğu metodu, mikro yapı

Tam metin:

PDF


Referanslar


Struble, L.J., Diamond, S. “Swelling Properties of

Synthetic Alkali-Silica Gel”, Journal of the

American Ceramic Society, 64(11); 611-655

Swamy, R.N., “The Alkali-Silica Reaction in

Concrete”, Thomson Litho Ltd., Scotland, UK,

Ramachandran, V.S., “Concrete Admixture

Handbook”, Science and Technology, Second

Edition, USA, 1995.

Bektaş, F., Turanlı, L., Topal, T., Göncüoğlu,

M.C., “Alkali Reactivity of Mortars Containing

Chert and Incorporating Moderate-Calcium Fly

Ash”, Cement and Concrete Research, 34,

-2214, 2004.

Binal, A., “Pesimum Reaktif Agrega İçeriğinin

Alkali-Silika Reaksiyonuna Etkisinin Deneysel

Yöntemlerle Araştırılması”, İstanbul Üniv.

Müh. Fak. Yerbilimleri Dergisi, 17(2); 119-

, 2004.

Turanlı, L., Mesut, A., Uzal, B., “Erzincan

Mollaköy Ham Perlit Agregasının ve Perlit

Tozunun Taşıyıcı Hafif Beton Üretiminde

Kullanılabilirliğinin Araştırılması”, Proje Kod

No: 2005-03-03-2-77, Ankara, 2006.

ASTM C-1260-07, “Standard Test Method for

Potential Alkali Reactivity of Aggregates

(Mortar-Bar Method)”, Annual Book of ASTM

Standards, Concrete and Mineral Aggregates,

Philadelphia, PA, USA, American Society for

Testing and Materials, 2007.

Gökçe, H.S., Durmuş, G. ve Şimşek, O.,

“Alternatif Karışım Oranlarında Üretilen Doğal

Perlit Agregalı Hafif Betonların Su/Çimento

Üzerindeki Etkileri”, Politeknik Dergisi, 13(1);

-63, 2010.

TS EN 1097-6, “Agregaların Mekanik ve Fiziksel

Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 6: Özgül Ağırlık

ve Su Emme Oranı Tayini”, Türk Standartları

Enstitüsü, Ankara, 2002.

TS EN 197-1, “Çimento - Bölüm 1: Genel

Çimentolar - Bileşim, Özellikler ve Uygunluk

Kriterleri”, Türk Standartları Enstitüsü,

Ankara, 2002.

Gökçe, H.S., Taban, S., Şimşek, O., “Zeolitik Tüf

İkamesinin Farklı Agregalar Üzerinde Alkali-

Silika Reaksiyonu Etkilerinin Belirlenmesi”,

Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., 25(4), 803-

,2010.

Bektaş, F., Turanlı, L., Monterio, P.J.M., “Use of

Perlite Powder to Suppress the Alkali-Silica

Reaction”, Cement and Concrete Research, 35,

-2017, 2005.

Gökçe, H.S., Cemalgil, S. “Alkali-Silika

Reaksiyonunun Kontrol Altına Alınmasında

Endüstriyel Atıkların ve Doğal Kaynakların

Değerlendirilmesi”, Uluslararası Sürdürülebilir

Yapılar Sempozyumu (ISBS), Ankara, Türkiye,

-34, 2010.

Demir, İ., “Alkali-Silika Reaksiyonu Etkisinde

Kalan Aynı Oranlardaki Silis Dumanı ve Uçucu

Kül İçeren Harçların Mekanik Özellikleri” Gazi

Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., 25(4), 749-758,
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.