ZEOLİTİK TÜF İKAMESİNİN FARKLI AGREGALAR ÜZERİNDE ALKALİ-SİLİKA REAKSİYONU ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

H. Süleyman GÖKÇE, Saniye TABAN, Osman ŞİMŞEK
1.963 641

Öz


Bu çalışmanın amacı, andezit, kireçtaşı ve perlit kayaçlarından üretilen kırmataş agregaların, harç karışımlarındaçimento yerine farklı oranlarda zeolitik tüf (ZT) kullanılmasının alkali-silika reaksiyonu (ASR)’na ilişkinözelliklerini belirlemektir. Kırma agrega numuneleri üzerinde ASR’yi belirlemek için ASTM C 1260 görehızlandırılmış harç çubuk deneyleri yapılmıştır. ZT katkısı CEM I 42.5 R tipi çimentoya, %0, 10, 20, 30 ve 40oranlarında ikame edilmiştir ve agrega türleri üzerinde ASR etkinliğini araştırmak için 45 adet harç çubuğuüretilmiştir. Hızlandırılmış harç çubuk metoduna göre numunelerin 3, 7, 14, 28, 42 ve 56 günlük boy değişimdeğerleri ölçülmüştür. 14 günlük kontrol numunelerinde perlit %0,570 oranında potansiyel zararlı seviyede,andezit %0,101 oranında kritik seviyede ve kireçtaşı %0,061 oranında zararsız seviyede boy değişimineuğramıştır. Zararlı seviyede olan boy değişimleri perlitte %30 ve 40, andezitte %20, 30 ve 40 ZT ikamesindekontrol altına alınmıştır. Tüm numunelerin boy değişim miktarı ZT ikamesi artıkça azalmaktadır. Sonuçta, ZTkatkısının reaktif agregaların ASR’sini önlemede etkili olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar kelimeler


Alkali silika reaksiyonu, zeolitik tüf, perlit, andezit, kireç taşı

Tam metin:

PDF


Referanslar


Tosun, K., Yazıcı, H., Baradan, B., “Uçucu Kül ve

Silika Tozunun Alkali - Silika Reaksiyonuna

Etkisinin İncelenmesi”, Türkiye İnşaat

Mühendisliği XVI. Teknik Kongre ve Sergisi,

Ankara, 188-203, 2001.

Stanton, T.,E., “Expansion of Concrete Through

Reaction Between Cement and Aggregate”,

Proceedings, American Society of Civil

Engineers, Vol. 66, pp. 1781-1811, 1940.

Neville, A. M., “Properties of Concrete”,

Longman Scientific & Technical, England, 155-

, 1981.

Farny, J. A., Kosmatka, S. H., ”Betonda Alkali

Agrega Reaksiyonunun Teşhis ve Kontrolü”, Çeviren: Kalmış, M., Güngör, N., Eribol, S.,

American Concrete Pavement Association

(ACPA), 1-26, 1998.

Ramachandran, V.S., Concrete Admixture

Handbook, Science and Technology, Second

Edition, USA, 1995.

Şimşek, O., Beton ve Beton Teknolojisi, Seçkin

Yayıncılık, Genişletilmiş 3. Baskı, Ankara, 2009.

Taban, S., Şimşek, O., “Zeolitik Tüf Katkı Oranı

ve Deniz Suyunun Çimentonun Fiziksel ve

Mekanik Özelliklerine Etkisi”, Gazi Üniv. Müh.

Mim. Fak. Der., 24 (1), 145-153, 2009.

Arslan, M., Beton, Atlas Yayın Dağıtım Ltd. Şti.,

Baskı, İstanbul, 2001.

Bektaş, F., Uzal, B., Turanlı, L. “Öğütülmüş

Doğal Zeolitin Doğal Alkali-Silika Reaksiyonu ve

Sülfat Etkisi ile Genleşmesinin İncelenmesi”,

İMO 5. Ulusal Beton Kongresi, İstanbul, 403-

, 2003.

Gökçe, H.S. ve Cemalgil, S., “Alkali-Silika

Reaksiyonunun Kontrol Altına Alınmasında

Endüstriyel Atıkların ve Doğal Kaynakların

Değerlendirilmesi”, Uluslararası Sürdürülebilir

Yapılar Sempozyumu (ISBS), Ankara, 30-34,

Sersale, R., Frigione, G., “Natural Zeolites as

Constituents of Blended Cements”, La Chimica E

L'Industria, Vol. 67, 177-180, 1985.

Naiqian, F., Hongwei, J., Enyi, C., “Study on the

Suppression Effect of Natural Zeolite on

Expansion of Concrete Due to Alkali-Aggregate

Reaction”, Magazine of Concrete Research,

(1), 17-24, 1998.

McConnel, D., Mielenz, R.C., Holland, W.Y.,

Greene, K.T., “Cement-Aggregate Reaction in

Concrete”, Proceedings American Society for

Testing Materials, Vol. 44, 93-128, 1947.

Mizumoto, Y., Kosa, K., Ono, K., Nakano, K.,

“Study on Cracking Damage of a Concrete

Structure due to Alkali-Silica Reaction”,

Proceedings of the 7th International Conference

on Alkali-Aggregate Reaction, P.E., Grettan-

Bellew (ed.), Ottawa, Canada, 204-209, 1986.

French, W.J., “The Characterization of Potentially

Reactive Aggregates”, 9th Intenational

Conference on Alkali-Aggregate Reaction in

Concrete, 338-346, 1992.

Binal, A., “Pesimum Reaktif Agrega İçeriğinin

Alkali-Silika Reaksiyonuna Etkisinin Deneysel

Yöntemlerle Araştırılması”, İstanbul Üniv. Müh.

Fak. Yerbilimleri Dergisi, 17 (2), 119-128, 2004.

Turanlı, L., Mesut, A., Uzal, B., “Erzincan

Mollaköy Ham Perlit Agregasının ve Perlit

Tozunun Taşıyıcı Hafif Beton Üretiminde

Kullanılabilirliğinin Araştırılması”, Proje Kod

No: 2005-03-03-2-77, Ankara, 2006.

Arslan, M., Çullu, M., “Ankara Yöresindeki Bazı

Agrega Ocaklarının Alkali Silika Reaktivitesi

Açısından İncelenmesi”, Gazi Üniv. Müh. Mim.

Fak. Der., 21(4), 613-620, 2006.

TS EN 1097-6, “Agregaların Mekanik ve Fiziksel

Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 6: Özgül Ağırlık

ve Su Emme Oranı Tayini”, Türk Standartları

Enstitüsü, Ankara, 2002.

TS 25, “Doğal Puzolan (Tras)-Çimento ve

Betonda Kullanılan-Tarifler, Gerekler ve

Uygunluk Kriterleri”, Türk Standartları

Enstitüsü, Ankara, 2008.

TS EN 197-1, “Çimento - Bölüm 1: Genel

Çimentolar - Bileşim, Özellikler ve Uygunluk

Kriterleri”, Türk Standartları Enstitüsü,

Ankara, 2002.

ASTM C-1260-07, “Standard Test Method for

Potential Alkali Reactivity of Aggregates (Mortar-

Bar Method)”, Annual Book of ASTM Standards,

Concrete and Mineral Aggregates, American

Society for Testing and Materials, Philadelphia,

USA, 2007.

ASTM C-227-03, “Standard Test Method for

Potential Alkali Reactivity of Cement-Aggregate

Combinations (Mortar-Bar Method)”, Annual

Book of ASTM Standards, Concrete and Mineral

Aggregates, American Society for Testing and

Materials, Philadelphia, USA, 2003.

Xiaoxin, F., “Testing the Activity of Aggregates

and Studies on the Measures for Suppressing the

Expansion due to Alkali-Aggregate Reaction”,

Doctoral Thesis of Tsinghua University,

Beijing, China, 2002.

Fujiwara, T., Saton, E., Dong, J., “Adaptablity of

Zeolite as an Admixture for Preventing Alkali-

Aggregate Reaction”, JCA Proc. Cem. Concr.,

, 674– 679, 1995.

Quanlin, N. and Naiqian, F., “Effect of Modified

Zeolite on the Expansion of Alkaline Silica

Reaction”, Cement and Concrete Research, 35,

– 1788, 2005.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.