ÇİMENTO ENJEKSİYONLARININ KUMLARA ENJEKTE EDİLEBİLİRLİĞİNİN DİSKRİMİNANT ANALİZİ İLE İRDELENMESİ

Erhan TEKİN, S. Oğuzhan AKBAŞ
2.201 618

Öz


Bu çalışmada çok değişkenli istatistiksel bir teknik olan diskriminant analizinin, enjekte edilebilirliğin tahminedilmesine uygulanabilirliği araştırılmıştır. Öncelikle diskriminant analizinin yapısı özetlenmiştir. Enjekteedilebilirliğin, süspansiyonun reolojik özellikleri, enjeksiyon basıncı, zeminin dane çapı dağılımı, zeminin rölatifsıkılığı ve ince dane miktarı ile değiştiği göz önünde bulundurularak, literatür ve deneysel çalışmalardan 88 adetenjeksiyon veri seti sağlanmış, bu veriler üzerinde diskriminant analizi uygulanmıştır. Diskriminant fonksiyonlarıoluşturulan iki ayrı model için elde edilmiştir. Belirlenen fonksiyonlar, enjekte edilebilirliğin tahminindeen önemli etkenin zeminin ağırlıkça %15’inin geçtiği elek çapının (D15), enjeksiyon malzemesininağırlıkça %85’inin geçtiği elek çapına (d85) oranı olduğunu göstermiştir. Oluşturulan modellerden ilki, literatürdeyer alan ampirik yöntemler ile elde edilen sonuçlar temelinde karşılaştırıldığında, bu modelin, kullandığı azsayıda değişkene rağmen, var olan yöntemlerin içerisinde en iyi ikinci sonucu verdiği saptanmıştır.

Anahtar kelimeler


Enjeksiyon, enjekte edilebilirlik, diskriminant analizi.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Hausmann, M. R., “Modification at Depth by

Grouting”, Engineering Principles of Ground

Modification, Mc Graw Hill, Singapur, 346-376,

Akbulut, S., The Improvement of Geotechnical

Properties in Granular Soils by Grouting,

Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen

Bilimleri Enstitüsü, 1999.

Kim, J-S., Lee, I-M., Jang, J-H., and Choi, H.,

“Groutability of Cement-Based Grout with

Consideration of Viscosity and Penetration

Phenomenon”, Int. J. for Numerical and

Analytical Methods in Geomechanics, DOI:

1002/nag.785, 2009.

Schwarz, L. G., Roles of Rheology and Chemical

Filtration on Injectability of Microfine Cement

Grouts, Doktora Tezi, Northwestern Univeristy,

-32, 1997.

Burwell, E.B., “Cement and Clay Grouting of

Foundations: Practice of the Corps of Engineering”,

Journal Soil Mechanics and Foundation Division,

ASCE 84, 1551/1-1551/22, 1958.

Mitchell, J. K., “Soil improvement: State-of-the-

Art”, 10th International Conference on Soil

Mechanics and Foundation Engineering,

Stockholm, Cilt 4, 509-565, 1981.

İncecik, M., Ceren, İ., “Cement Grouting Model

Tests”. Bulletin of The technical University of

Istanbul, Cilt 48, No 2, 305-317, 1995.

Akbulut, S., Sağlamer, A., “Estimating the

Groutability of Granular Soils: A New Approach”,

Tunnelling and Underground Space

Technology, Cilt 17, No 4, 371-380, 2002.

Fisher, R. A., “The Use of Multiple Measurement

in Taxonomic Problems”, Ann. Eugenics, Cilt 7,

-188, 1936.

Huberty, C. J., Applied Discriminant Analysis,

John Wiley & Sons, New York, A.B.D., 1994.

Rao, C. R., Toutenberg, H., Linear Models:

Least Squares and Alternatives, Springer-Verlag,

New York, ABD, 1999.

Lai, S. Y., Lin, P.S., Hsieh, M. J., Jim, H. F.,

“Regression Model for Evaluating Liquefaction

Potential by Discriminant Analysis of the SPT N

value”, Canadian Geotechnical Journal, Cilt 42,

No 3, 856-875, 2005.

Liao, H. J., Lin, Y. C. & Liao, J. T. “Evaluation of

Slope Stability with Discriminant Analysis”, Proc.

of 14th Southeast Asian Geotechnical

Conference, Balkema, Hong Kong, 1131-1134,

Gong, F-Q., Li, X-B., Zhang, W., “Over-

Excavation Forecast of Underground Opening by

Using Bayes Discriminant Analysis Method”,

Journal of Central South University of

Technology, Cilt 15, No 4, 498-502, 2008.

Elshayeb, Y., Kouniali, S., Josien, J. P.,

Guerniffey, Y., “Towards the Determination of

Surface Collapse Type Over Abandoned Mines in

the Lorraine Iron Basin”, Rock Mechanics - a

Challenge for Society, Balkema, 819-824, 2001.

Tatlıdil, H., Uygulamalı Çok Değişkenli

İstatistiksel Analiz, Ziraat Matbaacılık, Ankara,

De Beer, E. E., Volume 2 of Grondmechanica,

Standard Scientific Pulbishers, 1970.

Landry, E. Lees, D., Naudts, A., “New

Developments in Rock and Soil Grouting: Design

and Evaluation”, Geotechnical News, Cilt 18, No

, 38-44, 2000.

Huberty, C. J., Olejnik, S., Applied MANOVA

and Discriminant Analysis, John Wiley & Sons,

USA. 48-49, 2006.

Zebovitz, S., Krizek, R. J., Atmatzidis, D. K.,

“Injection of Fine Sands with Very Fine Cement

Grout”, Second International Grouting Seminar,

Kanada, 1717-1733, 1990.

Tekin, E., İnce Taneli Çimento (Rheocem 900)

Enjeksiyonu ile Değişik Gradasyonlu Kumların

Enjekte Edilebilirliği Üzerine Deneysel

Çalışmalar, Yüksek Lisans Tezi, Gazi

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.

Kalaycı, Ş., SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli

İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım Ltd.

Şti., Ankara, 2006.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.