ANFIS VE ARMA MODELLERİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ YÜK TAHMİNİ

Özkan DEMİREL, Adnan KAKİLLİ, Mehmet TEKTAŞ
4.337 2.402

Öz


Elektrik enerjisi, insanın refahı ve çağdaş bir hayat sürdürebilmesi için en önemli ihtiyaçlardan biridir. Böylesineönemli bir ihtiyacın yeterli ve kaliteli bir şekilde temin edilebilmesi için elektrik enenerjisine olan talebinönceden tahmin edilerek buna göre üretime yönelik yatırımların yapılması gerekir. Bu çalışmada tahminlemeyöntemlerinden Adaptif Ağ Tabanlı Bulanık Çıkarım Sistemi (Adaptive Network Based Fuzzy InferenceSystems-ANFIS), Otoregresif Hareketli Ortalamalar (Autoregressive Moving Average-ARMA) teknikleri ileelektrik enerjisi talep tahminleri yapılmış ve hangi yöntemin talep tahmininde daha başarılı olduğu ortayakonulmuştur. ANFIS modelin için Matlab 7.04, ARMA model için SPSS15 paket programı kullanılmıştır. Eldeedilen sonuçlar ilgili kurumların öngörüleri ile karşılaştırılmıştır.Bu çalışmada, 1970-2007 arası Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH), Üretilen Enerji (ÜE), Tüketilen Enerji (TE),Nüfus (N) ve Kurulu Güç (KG) verileri kullanılarak ANFIS ve ARMA modelleri oluşturulmuştur. Elde edilenmodel yardımıyla 2006-2010 yıllarına ait elektrik enerjisi talep tahminleri elde edilmiştir. ANFIS ve ARMA ilebulunan sonuçların karşılaştırmalı yorumları yapılarak önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler


Yük Tahmini, anfis modeli, arma momodeli.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Güneği, O. O., “Elektrik Enerjisinde Yeni

Dönem”, DPT Planlama Dergisi, Özel Sayı,

Ankara, Türkiye, 2002.

Jang, J.S.R., "ANFIS Adaptive-Network-Based

Fuzzy Inference Systems," Man, And

Cybernetics, Vol. 23, No. 3, May, 665-685 1993.

Hamzaçebi, C., Kutay, F., “Yapay Sinir Ağları İle

Türkiye Elektrik Enerjisi Tüketiminin 2010

Yılına Kadar Tahmini”, Mühendislik Mimarlık

Fakültesi Dergisi, Endüstri Mühendisliği

Bölümü, Gazi Üniversitesi, Ankara, 227-233,

Jang, J.S.R., Sun, C.T. and Mizutani, E., “ Neuro-

Fuzzy and Soft Computing A Computational

Approach to Learning and Machine Intelligence”,

Prentice Hall, New Jersey, USA, 1997.

Taş, Ü., “Fizyolojik Sistemlerin Yapay Zekâ

Teknikleri Kullanılarak Modellenmesi Ve Kontrolü

İçin Eğitim Amaçlı Bir Simülatör Tasarımı”,

Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri

Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, 10-13, 2009.

Demirel, Ö., “ANFIS ve ARMA Modelleri İle

Elektrik Enerjisi Yük Tahmini”, Yüksek Lisans

Tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri

Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, 2009.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Resmi

internet sitesi, Türkiye Elektrik Üretim-İletim

İstatistikleri,

http://www.teias.gov.tr/ist2007/index.htm

(13.02.2009).
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.