ÇIKIK KUTUPLU SENKRON HİDROGENERATÖRLERİN DİNAMİK VE GEÇİCİ ZAMAN ANALİZ KOŞULLARINDA ARDIŞIK KARMA DEĞİŞKEN NONLİNEER PROGRAMLAMA METODU KULLANILARAK OPTİMİZASYONU

İsmail TOPALOĞLU, Osman GÜRDAL
1.827 481

Öz


Enerji üretiminde kullanılan generatörlerin tasarımı oldukça karmaşık ve deneyim gerektiren bir süreçtir. Çıkıkkutuplu senkron hidrogeneratörlerin tasarımları bir barajdan diğerine farklılık gösterebilir. Otomatik optimizasyonişlemi çok istenen bir süreçtir, çünkü tasarımcılar aynı makine tipinde çok az tecrübeye sahiptirler. Sunulanbu çalışma da amaç fonksiyonuna en büyük etki sağlayan değişkenler ana tasarım değişkenleri olarak kabul edilmiştir.Optimizasyon tasarım modeli üç boyutlu olarak geçici zaman ve dinamik analiz koşullarında birbirinebağlı karma nonlineer değişkenlerden oluşturulmuştur. Optimizasyon süreci boyunca nonlineer karma değişkenlerardışık olarak amaç fonksiyonunu lineerleştirmeye çalışmaktadır. Bu yöntem çok etkilidir, çünkü amaç fonksiyonutamamıyla birbirine bağlı değişkenlerden oluşmaktadır. Bu yüzden optimum değerler sürekli belirlenensınır aralığı içinde bulunmaktadır. Bu süreç birçok tasarım çalışmasında denenmiş ve kullanılan SMINLP optimizasyontekniği amaç fonksiyonunu QS, PS ve SNLP’e göre % 3-%15 aralığında daha idealleştirmektedir.

Anahtar kelimeler


Çıkık kutup, hidrogeneratör, optimizasyon, nonlineer programlama, SMINLP.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Boldea, I. “Synchronous generators” Taylor &

Francis Group, LLC, ISBN 0-8493-5725-X, New

York, A.B.D., 2006.

Gürdal, O. “Elektromanyetik Alan Teorisi”,

Nobel yayın dağıtım, Türkiye, Ankara, ISBN

-591-178-2, 2000.

Gürdal, O. “Elektrik Makinalarının Tasarımı”,

Atlas yayın dağıtım, Türkiye, Ankara, ISBN 975-

-07-0, 2001.

Topaloğlu, İ. “Hidroelektrik Generatör

Tasarımında Optimizasyon Teknikleri”,

Yüksek lisans, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri

Enstitüsü, 2009.

Hoole, H. “Geometric Parametrization and

Constrained Optimization Techniques in the

Design of Salient Pole Synchronous Machines”

IEEE Transactıons On Magnetıcs, Vol. 28, No. 4,

July 1992.

Fujii, N. “Second Order Sensitivity Analysis

for a Class of Shape Optimization Problems”,

-7803-1328-3, IEEE Transactıons On

Magnetıcs, 1994.

Yoon, S-Baeck. “Shape Optimization Of

Selenoid Actuator Using The Fenite Element

Method And Numerical Optimization

Technique”, IEEE Transactıons On Magnetıcs,

Vol. 33, No. 5, September 1997.

Mandic, I. “Optimization of large electrical

salient pole synchronous generators”, The

International Journal for Computation and

Mathematics in Electrical and Electronic

Engineering, Vol. 20, No. 3, 2001.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.