MODERN DÖNEL KAVŞAKLARIN KAPASİTE VE GÜVENLİK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Ebru ARIKAN ÖZTÜRK, M. Kürşat ÇUBUK, Seda HATİPOĞLU, Deniz ARSLAN, Efkan YÜKSEL
2.204

Öz


Türkiye’de, ulaştırma sektörleri içerisinde yolcu ve yük taşımacılığında en büyük pay karayolarına aittir.Karayollarının kullanım payı; yolcu taşımacılığında %95’in, yük ve kargo taşımacılığında ise % 92’ninüzerindedir. Bu kadar yoğun olarak tercih edilen bir ulaşım türünde problemler de yoğun olarakyaşanmaktadır. İstatistiksel araştırmalar, şehir içi ölümlü ve yaranlanmalı kazaların %47’sinin ve şehirdışıölümlü ve yaranlanmalı kazaların %37’sinin kavşaklarda meydana geldiğini göstermektedir. Avrupaülkelerinde, karayolundaki trafik kazalarının ortalama %27’si ve ölümlü kazaların ortalama %10’ukavşaklarda meydana gelmektedir [1]. Türkiye’de; belli bir standardı olmaması, tasarım ve işletimdeeksiklikler bulunmasıyla sürücülerin algılamasını güçleştiren kavşakların bulunduğu bilinmektedir [2].Kavşak kullanıcılarının temel beklentisi, kapasite ve güvenlik parametreleri dengelenmiş, işletim ilkeleriyerine getirilmiş ve teknik altyapıya uygun kavşak tasarımlarıdır. Bu beklentileri karşılayan en önemliuygulamalardan biri, trafik kazalarını anlamlı oranda azaltan dönel kavşaklardır. Bu tip kavşaklar özeltasarıma sahip olmaları ve trafik kontrol özellikleri sebebiyle modern dönel kavşak olaraktanımlanmaktadırlar.

Anahtar kelimeler


Modern dönel kavşak, hız ve kapasite.Referanslar


“European Road Statistics 2004”, The European

Union Road Federation, 64, Brussels, 2004

“Trafik Kazaları Özeti 2005”, Karayolları Genel

Müdürlüğü, 4, 12, Ankara, 2006

Karayolu İyileştirme ve Trafik Güvenliği Projesi,

“Karayolu Tasarımı Raporu, Ek 2 Modern Dönel

Kavşaklar İçin Önerilen Tasarım Esasları”,

İçişleri Bakanlığı, Milli eğitim Bakanlığı,

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Sağlık

Bakanlığı, Gazi Üniversitesi, 2-10, Ankara,

Robinson BW, Rodegerdts L, Scarborough W,

Kittelson W et al. “Roundabouts: An

Informational Guide”, Federal Highway

Administration, Virginia, 2000.

http://www.tfhrc.gov/safety/00068.htm

“Highway Capacity Manual Proposed Draft

Chapter 17, Part C” Transportation Research

Board (TRB), 51-58, Washington, 2006

Yüksel, E., “Modern Dönel Kavşakların

Kapasite ve Trafik Güvenliği Yönünden

İncelenmesi” Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri

Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007.

Wallwork, M.J, “Roundabouts And Traffic

Circles”, 2000.

http://www.abnaengineering.com/abna/index.htm

Kayacı, K., Sehtiyancı, O., A.S., Kalaycı,

“Hemzemin Kavşakların Kapasite, Güvenlik ve

Uygulanabilirliğinin İncelenmesi, Dönel

Kavşakların Önemi, Avrupa Birliği ve Dünyadaki

Örneklerine Genel Bakış”, Trafik ve Yol

Güvenliği 3. Ulusal Kongresi ve Sergisi,

Ankara, 2005.

Russel E.R., Rys, M., “Study of Operational Performance and Enviromental Impacts of

Modern Roundabouts in Kansas”

Transportation Research Board TRB National

Roundabouts Conference, Vail, Colorado,

“Modern Roundabouts Practise in the USA”

Transportation Research Board National

Research Council, National Cooperative

Highway Research Program, Washington, 25-

, 1998

Tanyel, S., “Trafik Kazaları ve Dönel

Kavşaklar”, Serhan TANYEL, İMO İzmir

Şubesi Haber Bülteni, Ekim 2004

http://www.imoizmir.org.tr/dosyalar/dergi_icerik/

d119.pdf]

Saplıoğlu, M., Karaşahin, M., “Şehir İçindeki

Dönel Kavşakların Trafik Kazalarına Etkisinin

İncelenmesi, Isparta Örneği” Gazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye Kazaların

Çevresel ve Teknik Araştırması Ulusal

Çalıştayı, 2007.

Stuwe, B., “Capacity and Safety of Roundabouts-

German Results,” Intersection without Traffic

Signals II, Springer-Verlag, Werner Brilon (Ed.)

Status Report, Insurance Institute For Highway

Safety , Vol. 36, July 28, 2001

http://www.iihs.org/sr/pdfs/sr3607.pdf

Trafik Şubesi Müdürlüğü, Karyolları Genel

Müdürlüğü, 2007. http://www.kgm.gov.tr/
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.