MİMARİ TASARIM STÜDYOSUNDA MEKÂNSAL-DAVRANIŞSAL DEĞİŞKENLERİN ÖĞRENCİ-MEKÂN ETKİLEŞİMİNDEKİ ROLÜ

Pınar DİNÇ
1.435

Öz


Mimari Tasarım dersleri, mimarlık eğitiminin belkemiğini oluşturmaktadır. Bu derslerin yapıldığı stüdyomekânları öğrencilerin yoğun kullanımı ile karakterize olmaktadır. Söz konusu yoğun kullanımda ihtiyaçlarınkarşılanmasının yanında, uzun zamanlı çalışmaya motive edebilen ve öğretim elemanı-öğrenci etkileşimini etkinbir şekilde yaşayabilmeyi sağlayabilecek mekânsal değişkenler önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada,mimarlık öğrencilerinin Mimari Tasarım dersi boyunca kendilerini rahat hissetmesinde etkin olan mekânsaldeğişkenler belirlenmiştir : (1) mekânın teknik ve işlevsel bileşenleri, (2) mekânın bıraktığı algısal izlenim, (3) atölyenineğitim ortamının değerlendirilmesi ve (4) Mimari Tasarım dersi özelinde öğrenci-mekan etkileşimi.Değişkenlere ait performans değerleri, Gazi Üniversitesi Mühendislik–Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü301 no’lu stüdyoda M201 Mimari Tasarım Atölyesi öğrencileri ile yapılan anket çalışmasıyla (N=59) eldeedilmiş ve analizlerle diğer değişkenlerin öğrenci-mekân etkileşimi değişkeni üzerindeki etki derecelerisaptanmıştır. Sonuçlar, stüdyo mekânında çalışma sırasında öğrenci-mekân etkileşiminde en önemli paya sahipolan değişkenin atölyenin bir eğitim ortamı olarak değerlendirilmesi olduğunu göstermiştir. İkinci etkin değişkenise stüdyo mekânının algısal özellikleridir. İşlevsel ve teknik performans değerlerinin anlamlı bir etkisisaptanmamıştır. Çalışma, stüdyo mekânının herhangi bir derslik olarak algılanmanın ötesinde, mimarlıköğrencileri için bir “yer” olarak algılandığını ve bu algıda da eğitim ortamına duyulan güvenin belirleyici olduğunugöstermesi açısından önemlidir.

Anahtar kelimeler


Stüdyo mekânı, mekânsal etki, kullanıcı memnuniyeti, mimarlık eğitimi.Referanslar


Sullivan, C.C., “A Healthier Design Studio”,

Architecture, 92 (2), 2003

Demirbas, O.O & Demirkan H., “Privacy

Dimensions : A Case Study in the Interior

Architecture Design Studio”, Journal of

Environmental Psychology, 20, 53-64, 2000

Douglas D. & Gifford R., “Evaluation of the

Physical Classroom by Students and Professors :

A Lens Model Approach, Educational Research,

(3), 295-309, 2001

Stone, N., “Designing Effective Study

Environments”, Journal of Environmental

Psychology, 21, 179-190, 2001

Read, M.A., Sugawara, A.I. & Brandt, J.A.,

“Impact of Space and Color in the Physical

Environment of Preschool Children’s Cooperative

Behavior”, Environment and Behavior, 31 (3),

-428, 1999

Cohen, S. & Trostle, S.L., “Young Clidren’s

Preferences for School-Related Physical-

Environmental Setting Characteristics”,

Environment and Behavior, 22 (6), 753-765, 1990

Killeen, J.P., Evans, G.W. & Danko, S., “The

Role of Permanent Student Artwork in Students’s

Sense of Ownership in an Elemantary School”,

Environment and Behavior, 35 (2), 250-263, 2003

Voordt, T., Vrielink, D. & Wegen H.,

“Comparative Floorplan-Analysis in Programming

and Architectural Design”, Design Studies, 18

(1), 67-88, 1997

Preiser, W.F.E., Rabinowitz, H.Z., White, E.T.,

Post-Occupancy Evaluation, Van Nostrand

Reinhold Company, New York, 1988

Lang, J., Creating Architectural Theory, The

Role of the Behavioral Sciences in

Environmental Design, Van Nostrand Reinhold

Company, New York, 1987

Ural A. & Kılıç İ., Bilimsel Araştırma Süreci ve

SPSS ile Veri Analizi, Detay Yayıncılık,

Ankara, 2005

Gifford R. et al., “Why Architects and Laypersons

Judge Buldings Differently: Cognitive Properties

and Physical Bases”, Journal of Architectural

and Planning Research, 19 (2), 131-148, 2002

Gifford R. et al., “Decoding Modern

Architecture: A Lens Model Approach for

Understanding the Aesthetic Differencesof

Architects and Laypersons”, Environment and

Behavior, 32 (2), 163-187, 2000

Brown G. & Gifford R., “Architects Predict Lay

Evaluations of Large Contemporary Buildings:

Whose Conceptual Properties”, Journal of

Environmental Psychology, 21, 93-99, 2001

Jeffrey D. & Reynolds G., “Planners, Architects,

The Public and Aesthetics:Factor Analysis of

Preferences for Infill Developments”, Journal of

Architectural and Planning Research, 16 (4),

-283, 1999
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.