MERSİN’İN MEKÂNSAL BİÇİMLENME SÜRECİ VE PLANLAMA DENEYİMLERİ

Tolga ÜNLÜ
3.841 2.882

Öz


19. yüzyılın başlarında kurulmuş olan Mersin kenti, yaklaşık iki yüzyıllık bir süreçte ve özellikle son yirmi yıldayoğunlaşarak sosyal, ekonomik ve mekânsal olarak hızlı bir gelişme göstermiştir. Bu hızlı gelişim, Mersinkentinde tekil yapıların üretilmesini sağlamış olsa da kentin karakterinin hızla kaybolmasına ve kentin bir yapıyığını haline gelmesine neden olmuştur. Bu makalede, Mersin’in iki yüzyıllık gelişim sürecinde kentsel mekânınbiçimlenmesinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, süreçte kent planlarının etkinliğiaraştırılmıştır. Araştırma kapsamında, Mersin’in gelişimi “plansız dönem” ve “planlı dönem” olarak iki dönemdeele alınmıştır. Mersin’in kendine özgü niteliklerini oluşturduğu dönemin plansız dönem olduğu araştırmanındikkat çekici sonuçlardan biridir. Planlı dönemde planlar, kente karakter kazandırmaktan çok kentsel mekândaaynılaşma üretmektedir. Kentsel mekânda farklılaşma, plan kararlarını değiştirme yoluyla gerçekleşmektedir. Bukapsamda, özelde Mersin genelde ise Türkiye planlama sistemi, plan kararlarının kentlerin özelliklerine göreüretilmesini ve uygulanmasını sağlayacak, mekânın nitelik kazanmasına olanak tanıyacak planlama ve tasarımanlayışına gereksinim duymaktadır.

Anahtar kelimeler


Kentsel gelişme, kentsel mekânın biçimlenmesi, yerel özgünlük

Tam metin:

PDF


Referanslar


Adıyeke, N. ve Adıyeke N., “Modernleşmenin

Doğurduğu Kent”, Mersin, Sırtı Dağ Yüzü

Deniz: Mersin, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul,

Akkaya, Y., “19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Mersin

Ekonomisi”, Mersin, Sırtı Dağ Yüzü Deniz:

Mersin, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2004.

Yorulmaz, Ş., “Yabancı Tüccar ve Gayri Müslim

Tebaanın Mersin Ekonomisindeki Yeri (1830-

, Mersin, Sırtı Dağ Yüzü Deniz: Mersin

Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2004.

Bozkurt, İ., “Salnamelere Göre 19. Yüzyılın

Sonları ve 20. Yüzyılın Başlarında Mersin’in

Demografik, Etnik ve Dinsel Yapısı”, 19.yy.da

Mersin ve Akdeniz Dünyası, Mersin

Üniversitesi Yayınları No:7, Mersin, 2002.

Çelik, Z., 19. Yüzyılda Osmanlı Başkenti:

Değişen İstanbul, Tarih Vakfı Yayınları,

İstanbul, 1998.

Yenişehirlioğlu, F., “Mersin Evleri”, Mersin,

Sırtı Dağ Yüzü Deniz: Mersin, Yapı Kredi

Yayınları, İstanbul, 2004.

Toksöz, M., “19. Yüzyılda Bir Doğu Akdeniz

Liman Kenti”, 19.yy.da Mersin ve Akdeniz

Dünyası, Mersin Üniversitesi Yayınları No:7,

Mersin, 2002.

Hayri Ergün Arşivi

Tekeli, İ., “Türkiye’de İmar Planlamasının

Tarihsel Kökleri”, Türkiye’de İmar Planlaması

(Editör: Gök, T.), ODTÜ Mimarlık Fakültesi,

Ankara , 1980.

Tankut, G., Bir Başkentin İmarı, Anahtar

Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1993.

Mersin Üniversitesi Akdeniz Kent Araştırmaları

Merkezi

Akçura, T., İmar Kurumu Konusunda

Gözlemler, ODTÜ, Ankara, 1981.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Planlama arşivleri
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.