SARGILI BETON DAVRANIŞININ BETONARME ELEMAN VE SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

Hayri Baytan ÖZMEN, Mehmet İNEL, Hüseyin BİLGİN
3.054 1.554

Öz


Bu çalışmada, betonarme kesitlerde doğrusal ötesi davranışın modellenmesinde kullanılan, araştırmaçevrelerinde de yaygın olarak kabul gören Geliştirilmiş Kent-Park, Mander ve Saatcioglu-Razvi betonmodellerinin betonarme eleman ve sistem davranışı üzerine etkileri incelenmiştir. Çalışmada göz önüne alınanyapı, Türkiye yapı stokunun çoğunluğunu oluşturması ve depremlerde en büyük riski taşıması nedeniyle 1975Afet Yönetmeliği’ne göre 1. derece deprem bölgesinde ve Z3 zemin üzerinde dört katlı olarak tasarlanmıştır.Tasarlanan yapıya ait kolon ve kiriş elemanların doğrusal ötesi davranışlarının dikkate alınmasıyla sistemindoğrusal ötesi modeli oluşturulmuştur. Farklı beton sınıfları ve sargı donatısı aralıklarının dikkate alındığımodeller doğrusal ötesi statik itme analizine tabi tutulmuştur. Malzeme modelleri arasındaki farklar hem elemanhem de sistem davranışı üzerinde incelenmiştir. Analizler sonucunda, özellikle kolon kesitlerin moment-eğrilikdavranışında ortaya çıkan farklılıkların sistem davranışı üzerinde belirginliğini yitirdiği gözlenmiştir.

Anahtar kelimeler


Doğrusal olmayan itme analizi, moment-eğrilik, sargılı beton modelleri.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Sheikh, S. A. ve Uzumeri, S. M., “Analytical

model for concrete confinement in tied columns,”

Journal of Struct. Div., ASCE, Vol. 108, No.

ST12, pp. 2703-2722, 1982.

Mander, J.B., Priestley, M.J.N ve Park, R.,

“Theoretical Stress-Strain Model for Confined

Concrete”, Journal of Structural Engineering.,

ASCE, Vol. 114, pp.1804-1826, 1988.

Park, R., Kent, D. C. ve Sampson, R. A.,

“Reinforced concrete member with cyclic

loading,” Journal of Struct. Div., ASCE, Vol.

, No. 7, pp. 1341-1360, 1972.

Hoshikuma, J., Kawashima, K., Nagaya, K. ve

Taylor, A. W., “Stress-strain model for confined

reinforced concrete in bridge piers,” Journal of

Struct. Div., ASCE, Vol. 123, No. 5, pp. 624-

, 1997.

Saatcioglu, M. ve Razvi, S., “Strength and

ductility of confinde concrete,” Journal of

Struct. Div., ASCE, Vol. 118(6), pp.1590-1607,

İlki, A. ve Kumbasar N., “Sargılı Beton İçin

Mecut Modellerin Deneysel Verilerle

Karşılaştırılması”, İMO Teknik Dergi, 2419-

, Yazı 165, 2001.

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar

Hakkında Yönetmelik, 2007 (DBYBHY-2007).

FEMA-356, Prestandart and Comentary for

the Seismic Rehabilation of Buildings, prepared

by ASCE for the Federal Emergency,

Washington, D.C., 2000.

ATC-40, Applied Technology Council, “Seismic

Evaluation and Retrofit of Concrete

Buildings”, Vol 1. Washington, DC. USA, 1996.

SEAOC Vision 2000 Committee, Performance-

Based Seismic Engineering Report Prepared by

Structural Engrg Assoc.of California, Sacramento,

CA, U.S.A., 1995.

CSI, SAP2000 V-8, Integrated Finite Element

Analysis and Design of Structures Basic

Analysis Reference Manual, Computers and

Structures, Inc., Berkeley, CA, USA, 2002.

Ersoy U. ve Özcebe G., Betonarme, Evrim

Yayınevi, Ankara, 2001.

Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar

Hakkında Yönetmelik – 1975.

TS-500, Betonarme Yapıların Tasarım ve

Yapım Kuralları, Türk Standartları Enstitüsü,

Ankara, 2000.

TS 498, Yapı Elemanlarının

Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin

Hesap Değerleri, Türk Standartları Enstitüsü,

Ankara, 1987.

Paulay, T., ve Priestley M. J. N., Seismic Design

of Reinforced Concrete and Masonary

Buildings, John Willey & Sons, New York, NY,

USA, 744p. , 1992.

Kaplan ve Aydın, Denizli ve Muğla illerinde

bulunan kamu binalarına ait Depremsellik

İnceleme Raporları, Pamukkale Üniversitesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Denizli, 2004-2005.

Bayrak, O. and Sheikh, S., A., Response

Predictions By Plasti Hinge Analysis

Technique, Department Of Civil Engineering,

University of Toronto, 2000.

Atımtay, E., Çerçeveli ve Perdeli Betonarme

Sistemlerin Tasarımı, Temel Kavramlar ve

Hesap Yöntemleri. Cilt 1-2. Bizim Büro

Basımevi, Ankara, 2001.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.