ADANA TEPEBAĞ’DAKİ TARİHİ YERLEŞİM DOKUSUNUN İNCELENMESİ, KORUMA SORUNLARI VE ÖNERİLER

Gülin PAYASLI OĞUZ, Işık AKSULU
3.554 1.006

Öz


Adana Tepebağ bölgesi tarihi kent merkezini oluşturan bölgelerden biri olup, Adana’nın ilk yerleşim yeriolan Tepebağ Höyüğü’nü de içine alan, geleneksel konut dokusunu bünyesinde barındıran bir yerleşimalanıdır. 1998 yılında onaylanan Koruma amaçlı imar planı, çöküntü alanı haline dönüşen tarihi dokuyukurtarmak için elde edilen bir plandır, plan onayı akabinde gerçekleşen 1998 depremi bu alan da yeni biryıkım yaratmıştır.Bu nedenle, makalede; depremden en çok hasar gören kentsel sit sınırları ile çevrelenmiş Tepebağ veKayalıbağ mahallesindeki geleneksel konut dokusu öncelikli olarak çalışma alanı olarak belirlenmiş ve konu,Adana il merkezi ile ilintili olması nedeniyle Adana genelinde konut oluşumu ele alınmış, çalışma alanıözelinde geleneksel konut dokusunun fiziki, sosyal ve mimari durumu detaylı olarak incelenmiştir. Konuyailişkin literatür taramaları, alanda sosyal ve mimari analizler yapılarak birlikte değerlendirilmiştir. Tepebağbölgesinde yapılan alan çalışmalarının değerlendirildiği analizler haritalarda renkli olarak verilmiştir. Dahasonra bölgenin koruma sorunlarına değinilmiş, bölgenin geneli ve tek yapı bazında koruma onarımönerilerinde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler


Adana, Tepebağ , koruma, rehabilitasyon, deprem.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Adana İl Yıllığı, 2000, Adana Valiliği

Yayınları, Adana.

Adana Koruma Amaçlı İmar Planı Raporu, 1996,

Adana.

“Adana’da Deprem Ve Kültürel Miras”, 1998,

Panel - T.M.M.O.B. Mimarlar Odası Adana

Şubesi Yayınları, Adana.

“Adana’nın Kentsel Gelişme Sorunları Ve

Koruma Amaçlı Planlama, Tasarım Uygulama

Hedefleri” , 1996, Sempozyum - T.M.M.O.B.

Mimarlar Odası Adana Şubesi Yayınları,

Adana.

Adana’da Kültürel Miras Tespit, Koruma,

Yaşama Kazandırma Projesi, 1999, T.M.M.O.B.

Mimarlar Odası Adana Şubesi Yayınları,

Adana.

Oral, D., 1996, “XVI. y.y.’da Adana Kentinin

Fiziksel Yapısı”1, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana.

Payaslı Oğuz, G., “Adana-Tepebağ Bölgesindeki

Tarihi Dokunun 98 Depremi Sonrası İncelenmesi

ve Koruma- Geliştirme Önerisi”, Yüksek Lisans

Tezi, Gazi

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara,

Tekeli, İ., “Kentsel Korumada Değişik

Yaklaşımlar Üzerine Düşünceler”, T.M.M.O.B.

Mimarlar Odası Yayını, Ankara, 1987.

Tarihi Konut Stokunun Sağlıklaştırılması İçin Bir

Finansman Ve Örgütlenme Modeli, 1996, T.C.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı,

Konut Araştırmaları Dizisi:7, Ankara.

Tarihi Çevrede Konut-Yapı İlişkileri: Ulucanlar

Örneği,1996, T.C. Başbakanlık Toplu Konut

İdaresi Başkanlığı, Konut Araştırmaları

Dizisi:12, Ankara.

Yavuz, N., “Türkiye’de Kentleşme Ve Adana İl

Merkezinde Kentleşmenin Gelişimi Üzerine Bir

Araştırma”, Çukurova Üniversitesi Fen

Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek

Lisans Tezi, Adana, 1985.

Yavuz, S.- Özmen, Ö., “ Gezginlerin Yüzyılların

Ötesinden Gelen Sesi”, Adana Köprü Başı,

Y.K.Y., ss. 298, İstanbul, 2000.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.