PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPILARININ GÜÇLENDİRMESİ İÇİN YENİ BİR YÖNTEM

Hasan KAPLAN, Salih YILMAZ, Nihat ÇETİNKAYA, Halil NOHUTÇU, Engin ATIMTAY, Hasan GÖNEN
2.617 600

Öz


Prefabrik betonarme endüstri yapılarının 1998 Ceyhan ve 1999 Marmara depremlerinde gösterdikleri kötü
performans ülkemizdeki bu tür yapıların yetersizliklerini ortaya koymuştur. Bu yapılar çoğunlukla sanayi amaçlı
kullanıldığı için ekonomik bakımdan önemlidir. Deprem bakımından yetersiz olmaları, rijitlik ve yatay yük
kapasitelerinin düşüklüğü yanında çatı seviyesinde diyaframa sahip olmamalarından kaynaklanmaktadır. Bu
yapılarda günümüze değin çok sayıda güçlendirme tekniği uygulanmıştır. Ancak, bu yapıların güçlendirmesi
sırasında servis dışı kalması önemli ekonomik kayıplara sebep olacağından, kullanımı en az düzeyde aksatacak
güçlendirme yöntemleri önemli bir çalışma alanıdır. Bu çalışmada, yanal rijitliği ve yatay yük kapasitesini
arttıran, yapının dışından uygulanan prefabrik betonarme perde duvar ve diyafram ile güçlendirmenin etkinliği
araştırılmıştır. Deney yapısına, depremi benzeştiren, tersinir tekrarlı artan statik yük uygulanmıştır. Önerilen
güçlendirme sistemi ile yapıda rijitlik ve yatay yük taşıma kapasitesinde artış sağlanmış, ayrıca tatmin edici bir
diyafram davranışı mafsallı bağlantıların iyileştirilmesine gerek kalmaksızın sağlanmıştır.

Anahtar kelimeler


Prefabrik, endüstri yapıları, güçlendirme, deprem, dış perde duvar, diyafram.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Sezen, H., Whittaker, A.S., “Seismic Performance of

Industrial Facilities Affected by the 1999 Turkey

Earthquake”, ASCE Journal of Performance of

Constructed Facilities, 20(1), 28-36, 2006.

Ersoy, U., Özcebe, G. ve Tankut, T., “1999

Marmara ve Düzce Depremlerinde Gözlenen

Önüretimli Yapı Hasarları”, 10. Prefabrikasyon

Sempozyumu, İstanbul, 2000

Posada, M., Wood, S., “Seismic Performance of

Precast Industrial Buildings in Turkey”, 7th U.S.

National Conference on Earthquake

Engineering; Boston, MA., 2002.

Kaplan, H., Yılmaz, S., Atımtay, E., Nohutcu, H.,

Cetinkaya, N., “Seismic Risk Assessment of

Industrial Regions: Denizli Organized Industrial

Region”, 4th International Advanced

Technologies Symposium; Konya, Turkey,

Yılmaz, S., Kuyucular, A., Senel, S.M., Inel, M.,

“Evaluation of Turkish Seismic Code for Pinned

Precast Concrete Structures”, 7th International

Congress on Advances in Civil Engineering;

Istanbul, Turkey, 2006.

Çetinkaya, N., Prefabrik Betonarme Sanayi

Yapılarının Deprem Davranışının Deneysel

Olarak İncelenmesi, Doktora Tezi, Pamukkale

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.

Nohutcu, H., Prefabrik Betonarme Endüstri

Yapılarının Dış Perde Duvar Uygulaması İle

Güçlendirilmesi, Doktora Tezi, Eskişehir

Osmangazi Üniversitesi, Fen Bil. Enstitüsü, 2007.

Tezcan, S.S., Çolakoğlu, H.K., “Betonarme

Prefabrike Yapılar: Yönetmeliğimizin

Zayıflıkları”, 5. Ulusal Deprem Mühendisliği

Konferansı, İTÜ, İstanbul, 2003.

Yılmaz, S., Şenel, Ş.M., Kayhan, A.H.,

Kuyucular, A., İnel, M., “Betonarme Prefabrik

Yapıların Deprem Dayanımı: Makas Kirişinin

Devrilmesi”, Yapısal Onarım ve Güçlendirme

Sempozyumu, Denizli, 2006. Anonim, Afet

Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında

Yönetmelik, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,

Ankara, 1998.

Kaplan, H., Çetinkaya, N., Yılmaz, S., Sarışın,

A., Nohutcu, H., Gönen, H., Atımtay, E.,

“Mevcut Prefabrik Betonarme Endüstri

Yapılarının Deprem Davranışının Deneysel

İncelenmesi”, Yapısal Onarım ve Güçlendirme

Sempozyumu, Denizli, 2006.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.