YÜZEYİ FERROMANGAN TOZ ALAŞIMIYLA KAPLI DÖKÜMLERİN AŞINMA KARAKTERİSTİĞİNİN BULANIK MANTIKLA MODELLENMESİ

Serkan ÖZEL, Bekir YALÇIN, Hüseyin TURHAN, İlyas SOMUNKIRAN
1.914 585

Öz


Bu çalışmada, ferromangan tozu ile alaşımlandırılan döküm bakır alaşımının aşınma performansı, aşınmadeneyleri ile belirlenmiştir. Döküm bakır alaşımından imal edilen numunelerin yüzeyleri; 9 g toz emdirmemiktarı, 115A, 125 A ve 140 A akım şiddeti kullanılarak Gaz Tungsten Ark (GTA) yöntemi ile ferromangantozuyla alaşımlandırılmıştır. Aşınma deneyleri, 20, 40 ve 60 N yüklerde ve farklı mesafelerdegerçekleştirilmiştir. Aşınma karakteristiği, ağırlık kaybı ile ölçülmüş ve bu değerlere göre bulanık mantıkmodeli oluşturulmuştur. Bulanık mantık modelinde; akım, yük ve mesafe sistem girdisi, aşınma miktarı kontrolparametresi (çıktı) olarak atanmıştır. Deneysel sonuçlardan elde edilen verilere göre, sistem girdisi üyelikfonksiyonları ve alt küme aralıkları tespit edilmiştir. Çıktı parametresinin doğru bir şekilde kontrol edilebilmesiiçin alt küme aralığı sekiz kümede incelenmiştir. Kurulan uzman model ile, girdi parametrelerine göre oluşanaşınma miktarı tahmin ettirilmekte olup, tahmin değerleri deneysel verilere oldukça yakın olduğu regrasyonanalizi (R2 korelasyon katsayısı ve formülasyonları) ile tespit edilmiştir. Bu sayede, hiçbir deney yapılmamışdurumda, bu malzemenin aşınma performansı karakterize edilebilmektedir.

Anahtar kelimeler


Yüzey alaşımlama, aşınma, bulanık mantık.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Babuska, R., Fuzzy Modeling for Control,

Kluver Academic Publishers, Boston, 257, 1998.

Şen, Z., Bulanık Mantık (Fuzzy Logic) ve

Modelleme İlkeleri, Bilge Sanat Yayın

Yapımcılık, Yayın No:8509-23-3, İstanbul, 172,

Passino, K.M. ve Yurkovich, S., Fuzzy Control,

Addison Wesley Longman, Inc., California, 468,

Allahverdi, N., Uzman Sistemler-Bir Yapay

Zeka Uygulaması, Atlas Yayın Dağ, İstanbul,

, 2002.

Klir, G.J. ve Yuan, B., Fuzzy Sets and Fuzzy

Logic: Theory and Applications, Prentice, Hall

PTR, Upper Saddle River, 574, 1995.

D’Errico, G.E., “Fuzzy Control Systems with

Application to Machining Process”, Journal of

Materials Processing Technology, 109, 38-43,

Deshpande P.K. ve Lin R.Y., 2006, “Wear

Resistance of WC Particle Reinforced Copper

Matrix Composites and the Effect of Porosity”,

Materials Science and Engineering: A, Cilt

(1-2), 137-145.

Zhan Y. ve Zhang G., “The Role of Graphite

Particles in the High-Temperature Wear of

Copper Hybrid Composites against Steel”,

Materials & Design, Cilt 27 (1), 79-84, 2006.

Liang, W., Xiaolei, X., Jiujun, X. ve Zukun, H.,

“Microstructures and Properties of PVD

Aluminum Bronze Coatings”, Thin Solid Films,

, 159-163, 2000.

Tang, C.H., Cheng, F.T. ve Man,

H.C.,“Improvement in Cavitation Erosion

Resistance of a Copper-Based Propeller Alloy

by Laser Surface Melting”, Surface and

Coatings Technology, 182, 300-307, 2004.

Turhan, H.“Adhesive Wear Resistance of Cu–

Sn–Zn–Pb Bronze with Additions of Fe, Mn and

P”, Materials Letters, 59, 1463–1469, 2005.

Akgün V.O., “Metallere Uygulanan Lazer

Yüzey İşlemleri”, Yüzey İşlemler Dergisi, 46,

-16, 2005.

Wang, S.V. vd., “Generalized Fuzzy Model for

Metal Cutting Data Selection”, Journal of

Materials Processing Technology, 50-99, 310-

, 1999.

Chunghoo, C. ve Saini, D., “On-Line Tool Wear

Estimation in CNC Turning Operation Using

Fuzzy Neural Network Model”, International

Journal of Machine Tools & Manufacture, 42,

-40, 2002.

Yalçın, B., Varol, R., Yılmaz, N., “Fe Esaslı Toz

Metal (T/M)Yatakların Aşınma Özelliklerinin

Bulanık Mantıkla Modellenmesi”, MTED, 4, 1-

, 2004.

Liang, M. vd., “Fuzzy Control of Spindle Torque

for Industrial CNC Machining”, International

Journal of Machine Tool & Manufacture, 43,

–1508, 2003.

Özel S., Turhan H., Somunkıran İ., “Cu Alaşımı

Yüzeyine TIG Yöntemi Kullanılarak

Ferromangan Alaşımlandırılması ve Üretim

Parametrelerinin Aşınma Direncine Etkisinin

İncelenmesi”, 1. Uluslararası Mesleki ve

Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi,

Marmara Üniversitesi, İstanbul, 1444-1450, 5-7

Eylül 2005.

Özel S., Cu-Sn-Zn-Al Bronz Alaşımı Yüzeyine

Ferromangan Kaplamasının Aşınma

Direncine Etkisinin Deneysel Olarak

Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Fırat

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ, 1-

, 2004.

Zadeh L.A., “Fuzzy Sets as a Basis for a Theory

of Possibility”, Fuzzy Sets and Systems, Cilt

, 1, 9-34, 1999.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.