ÇERÇEVELİ VE PERDELİ-ÇERÇEVELİ BETONARME BİNALARIN ÖTELENMESİ: ANALİTİK ÇÖZÜMLER

Hamide TEKELLİ, Fuat DEMİR, Ergin ATIMTAY
3.505 1.144

Öz


Yapıların tasarımı aşamasında yürürlükte bulunan yönetmelik ve şartname kriterlerinin sağlandığına dairkontrollerin yapılabilmesi için üç boyutlu yapının, kat ötelenmelerinin bilinmesi gerekir. Günümüzde yapılarınötelenme miktarı, bilgisayar programları ile yapılan analizler sonucunda elde edilebilmektedir. Yapı ötelenmeleribilgisayar programları ile hesaplanabilse bile, tasarım aşamasında kesit boyutları henüz belli değilken,yönetmelik ve şartnamelerin gerektirdiği sınırlanmalar sağlanana kadar yinelenen çözümlerin yapılması gerekir.Öyleyse, uygulamacı mühendisin yapıların ötelenme hesabı için çabuk ve gerçekçi bir çözüm yöntemine ihtiyacıvardır. Böyle bir yöntem ile mevcut yapıların değerlendirilmesinde çok pratik çözümlemeler yapılabilir. Buçalışmada, çerçeveli ve perde duvarlı-çerçeveli yapıların ötelenmesinin hesabı için geliştirilen genel diferansiyeldenklemlerden yararlanılarak analitik ilişkiler türetilmiş ve yapıların ötelenmesinin hesabı için oldukça basit biryöntem geliştirilmiştir. Böyle bir çözüm yönteminin ötelenme hesabı gerektiren birçok tasarım işlemini dekolaylaştıracağı açıktır.

Anahtar kelimeler


Betonarme yapılar, ötelenme, çerçeveli yapılar, perdeli-çerçeveli yapılar

Tam metin:

PDF


Referanslar


2006 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar

Hakkında Esaslar. Bayındırlık ve İskan

Bakanlığı, Ankara, 2006.

Çerçeveli ve Perdeli-Çerçeveli Betonarme Binaların Ötelenmesi: Analitik Çözümler H. Tekeli vd.

Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 23, No 1, 2008 19

Paulay T, Priestley MJN., Seismic Design Of

Reinforced Concrete And Masonry

Buildings. John Wiley and Sons, 1992.

Zou, X.K., Chan, C.M., “An optimal resizing

technique for seismic drift design of concrete

buildings subjected to response spectrum and

time history loadings”. Computers and

Structures, 83 1689–1704, 2005.

Dinh, T.V., Ichinose, T., “Probabilistic

Estimation of Seismic Story Drifts in

Reinforced Concrete Buildings”. ASCE, J.

Struct. Eng., Volume 131, Issue 3, pp. 416-427,

TS-500, Betonarme Yapıların Tasarım ve

Yapım Kuralları. Türk Standartları Enstitüsü,

Ankara, 2000.

Bilyap, S., Betonarme Yüksek Yapılarda

Burulmasız Perde-Çerçeve Sistemlerinin

Yatay Kuvvetlere Göre Yaklaşık Hesap

Yöntemleri ve Dinamik Karakteristikleri.

Teknik Yayınevi, İzmir, 1992.

Murashev, V., Sigalov, E., and Baikov, V. N.,

Design of Reinforced Concrete Structures.

Mir Publishers, Moscow, 1976.

Atımtay, E., Çerçeveli ve Perdeli Betonarme

Sistemlerin Tasarımı: Temel Kavramlar ve

Hesap Yöntemleri. 2 Cilt, Bizim Büro,

Ankara, 2001.

Tüken, A., Quantifying Seismic Design

Criteria For Concrete Buildings. Ph.D.,

METU, Department of Civil Engineering, 2004.

Bilyap, S., Betonarme Yüksek Yapılarda

Perde-Çerçeve Sistemlerinin Yatay Yüklere

Göre Hesabı. E.Ü. İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yayınları No. 2, İzmir, 1979.

Tekeli, H., Deprem Tasarımında Ötelenmenin

ve Enerji Tüketiminin Kontrolü. Doktora

Tezi, S.D.Ü., F.B.E., Isparta, 2006.

Tekeli, H., Tüken, A., Türkmen, M., Atımtay,

A., “Depreme Maruz Yapının Ötelenmesinin

Basit Hesabı: Kapalı Çözüm”. Antalya

Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları

Kongresi, Cilt 1, Sayfa 190-203, Antalya, 2005.

CSI, SAP2000 V-8, Integrated Finite Element

Analysis and Design of Structures Basic

Analysis Reference Manual. Computers and

Structures, Inc., Berkeley, California, USA,
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.