Çimenkuyu - Güçler (Karaman) Yöresinin Jeolojisi

Süleyman PAMPAL
1.814 472

Öz


İnceleme alanında; en altta bulunan Triyas yaşlı oluşuklar üçe ayrılmıştır. Güçler Formasyonu olarak isimlendirilen ve kumtaşı-şeyl-radyolarit-kireçtaşı ardalanmasından oluşan formasyonun içinde küçük serpantinit blokları bulunur. Ayrıca genç bir andezit daykı ile de kesilmiştir. Güçler formasyonu, Triyas yaşlı oluşukların en altında bulunur. Üstünde ise çörtlü kireçtaşlarından oluşan Sarıçal kiraçtaşı ile uyumludur. Aynı yaştaki Sarıçal Kireçtaşı da yine Triyas yaşlı, masif, Meyildağ Kireçtaşı ile uyumlu ilişkili olarak bulunur. Bütün daha yaşlı birimleri açısal uyumsuzlukla örten Miyosen oluşukları; polijenik özellikli, taban çakıltaşlarının oluşturduğu Safiye Çakıltaşı, kalın-çok kalın katmanlı Karaisalı Kireçtaşı ve Arslanköy Marnı’ndan oluşur. Karaisalı Kireçtaşı ile Arslanköy Marnı birbiri ile düşey ve yanal geçişler gösterir. En üstte bulunan ve Pliyosen yaşlı olan Üçbaş Formasyonu diğer bütün birimleri uyumsuz örter.

Anahtar kelimeler


Kumtaşı, şeyl, andazit, kireçtaşı

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.