Gönderiler

Çevrimiçi gönderiler

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı adı / şifresine ihtiyacınız var mı?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Çevrim içi gönderi yapmak ve güncel gönderilerin durumunu görmek için kayıt yaptırmanız ve oturum açmanız gerekmektedir.

 

Yazar rehberi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ YAZIM ESASLARI

 

1. KAPSAM

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi; Mühendislik ve Mimarlık alanlarında aşağıda nitelikleri açıklanmış yazıları TÜRKÇE olarak kabul etmektedir.

 

Araştırma Makalesi: Orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan yazılardır. Çalışmanın özgün ve mutlaka uluslararası bilime katkısı olmalıdır.

 

Tarama Makalesi: Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bulguları karşılaştırarak yorumlayan yazılardır.

 

Yazışma Adresi: “DERGİ”, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 06570 Maltepe/Ankara

 

2. BAŞVURU FORMLARI

Başvuru yapılan eserlerde yazarlarla ilgili bilgiler hariç, diğer tüm bölümler "Makale Hazırlama" bölümünde verilen detaylar göz önünü alınarak hazırlanmalıdır. Tablolar ve Şekiller eserin metin bölümünde bahsedildiği paragraftan sonra dergi formatına uygun olarak hazırlanmalıdır. Başvurularda iletişimde bulunulacak yazar ve diğer yazarlara ilgili iletişim bilgileri (adres, e-posta ve telefon) kapak sayfasında verilmelidir. Eser "Kapak Sayfası", "Makale Kontrol Formu ve Makale Metni" ve "Telif Hakkı Devir Formu" olmak üzere üç ayrı dosyadan oluşmalıdır.

 

Kapak Sayfası: Eserin başlığının ilk harfi büyük ve diğerleri küçük harflerle sayfaya ortalı olarak yazılmalı, başlık metne uygun, kısa ve açık olmalıdır. Başlığın altına, eserin yazar ya da yazarlarının adı - soyadı ile posta ve e-posta adresleri yazılmalıdır.

 

Makale Kontrol Formu: Eserin metin bölümünün dergi yazım kurallarına uygunluğunun kabul edildiğini gösteren formdur. Metnin önüne "Makale Kontrol Formu" doldurularak verilmelidir. Form, http://www.mmfdergi.gazi.edu.tr/ adresi üzerinden yazar girişi yapılarak temin edilebilir. Dergi formatına uygun olmayan veya kontrol listesi doldurulmamış olan başvurulan değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 

Makale Metni: Eserler "Makale Hazırlama" bölümünde verilen detaylar göz önünü alınarak hazırlanmalıdır. Makale Kontrol Formundan hemen sonra Makale Metni başlamalıdır.

 

Telif Hakkı Devir Formu: Yazıların telif hakkı devri, dergi internet sayfasında sunulan form doldurulup imzalanmak suretiyle alınır. İmzalı Telif Hakkı Devir Formu’nu göndermeyen yazarların yayınları değerlendirmeye alınmaz. Telif Hakkı Devir Formu, http://www.mmfdergi.gazi.edu.tr/ adresi üzerinden yazar girişi yapılarak dergi sistemine yüklenmelidir.

 

Her yazı, konusu ile ilgili en az iki hakeme gönderilerek şekil, içerik, özgün değer, uluslararası literatüre ve bilime/teknolojiye katkı bakımından incelettirilir. Hakem görüşlerinde belirtilen eksikler tamamlandıktan sonra, dergide yayınlanabilecek nitelikteki yazılar, son baskı formatına getirilir ve yazarlardan makalenin son halinin onayı alınır. Dergide basıldığı haliyle makale içinde bulunabilecek hataların sorumluluğu yazarlara aittir.

  

3. KAPAK SAYFASI

 

Türkçe Makale Başlığı

Makaleyi kapsayıcı ve anlaşılır bir başlık kullanılmalıdır. Başlık büyük harfle başlamalı ve diğer tüm harfleri küçük yazı karakterinde yazılmalıdır.

Örnek başlık bu şekilde olmalı

 

İngilizce Makale Başlığı

 

Türkçe Makale Başlığıyla uyumlu olmalıdır.

 

Yazar adları ve adres bilgileri

Yazar adlarının ve soyadlarının ilk harfleri büyük diğer tüm harfleri küçük olacak şekilde yazılmalıdır. Çalışmanın yürütülmüş olduğu yer yazar isimlerinden sonra gelmelidir. Yazarı ve çalışmanın yürütüldüğü yeri ilişkilendirebilmek amacıyla yazarın soyadından sonra ve çalışmanın yürütülmüş olduğu yerden önce üstsimge ile numaralandırılmalıdır (1, 2, 3 vb.). Sorumlu yazar, soyadından sonra " * " simgesi ile belirtilmelidir. Adres bilgileri içerisinde çalışmanın yürütüldüğü yer, şehir, posta kodu ve ülke adı yer almalıdır. Adres bilgilerinden sonraki satıra her bir yazarın e-posta adresi yazar isimlerinin sırasına uygun olarak verilmelidir. Başvuru esnasında yazar isimleri ayrı bir dosya olarak yüklenen Kapak Sayfası hazırlanmalı ve on-line olarak dergimizin web sayfasına ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir. İlk başvuru esnasında yazarları sadece dergi editörlerimiz görebilecektir.

 

4. MAKALE METNİ

Makalelerin Microsoft Office Word 2010 ve üzeri bir kelime işlemci ile hazırlanması gerekmektedir. Makale tek sütun halinde mümkün olduğunca yalın olarak, 2,5 cm kenar boşlukları kullanılarak A4 sayfasında oluşturulmalıdır. Makale düzenlenirken sayfa düzeninin değiştirilmemesi gerekmektedir. Satır aralığı seçeneğinden metnin satır aralıkları 1,5 olarak ayarlanmalı, paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmalı ve paragraflar öncesi veya sonrasında otomatik aralık bırakılmamalı ve bu ayar sıfır olarak ayarlanmalıdır. Sayfa geçişlerinde bölüm sonları eklenmemeli ve tüm Makale tek bir bölümden oluşmalıdır. Makalenin Türkçe metin bölümü Times New Roman 10 punto Yazı Tipi karakterinde yazılmalıdır. Tüm başlıkların İngilizceleri parantez içerisinde Times New Roman 8 punto Kalın Yazı Tipi karakterinde yazılmalıdır. Bölüm sonu ya da sayfa sonu verilmemelidir.

 

Tablolar ve Şekiller Dergimizin istemiş olduğu formata uygun olarak hazırlanmadır. Şekillerin ve Tabloların hazırlanmasıyla ilgi ayrıntılı bilgiler aşağıda belirtilmiştir. Hazırlanan makaledeki muhtemel hataların önüne geçebilmek amacıyla Microsoft Office Word'un Yazım ve Dilbilgisi bölümünden yazım hatalarının kontrol edilmesi ve düzeltilmesi gerekmektedir.

 

Başvurular yapılmadan önce Makale Kontrol Formunun doldurulması gerekmektedir. Dergi formatına uygun olmayan veya kontrol formu doldurulmamış olan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Kontrol formu makalenin ilk sayfası olarak verilmelidir.

 

Makale, farklı ana başlıklarla bölümlere ayrılmalı ve her bölüm başlığı numaralandırılmalıdır. Bölüm adlandırılmaları Kalın Yazı Tipine dönüştürülmelidir. Numaralandırma işlemleri ana bölümler için 1.'den başlamalı ve tüm ana başlıklar (Özet, Teşekkür ve Kaynaklar hariç)  2., 3., ... olarak devam etmelidir. İkincil başlıklar ana bölüm numaralandırmasına uygun olarak 1.1., 1.2., 1.3., ... şeklinde devam etmelidir. İkinci başlıkların kelimelerini ilk harfleri büyük harfle başlamalıdır. Üçüncü başlıklar ikinci başlıklara uygun olarak 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., ... şeklinde devam etmelidir. Üçüncü başlıkların sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük olarak verilmelidir. Dördüncü başlıklar altı çizili olarak verilmelidir. Eserde kullanılan bütün başlıkların, alt başlıkların, tablo ve şekil isimlerinin altına (tek satıra sığarsa yanına) parantez içerisinde Yazı Tipi Boyutu 8 punto olarak İngilizce karşılıkları yazılmalıdır. Örnek bir Makale formatı aşağıda verilmiştir.

 

ÖZET

 

ABSTRACT

 

1. GİRİŞ (INTRODUCTION)

 

2. DENEYSEL METOT (EXPERIMENTAL METHOD) / TEORİK METOD (THEORETICAL METHOD)

 

2.1 Malzemeler ve Hazırlama Teknikleri (Materials and Preparation Techniques)

 

2.1.1. Malzemelerin karakterizasyonu (Characterizatiion of materials)

 

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMALAR (RESULTS AND DISCUSSIONS)

 

4. SİMGELER (SYMBOLS)

 

5. SONUÇLAR (CONCLUSIONS)

 

TEŞEKKÜR (ACKNOWLEDGMENT)

 

KAYNAKLAR ( REFERENCES)

 

EKLER (APPENDICES)

 

 

1. GİRİŞ (INTRODUCTION)

Yürütülmüş olan çalışmanın amacını ve çalışmanın arka planını oluşturan yeterli bir literatür bilgisini içermelidir. Detaylı bir literatür özeti ve sonuçları yerine çalışma konusunu açıklayan bilgileri içermelidir. Kaynaklar toplu olarak ve aralıklı verilmemeli (örnek [1-5] veya [1, 2, 3, 5, 8]), her kaynağın çalışmaya katkısı irdelenmeli ve metin içerisinde belirtilmelidir. Ayrıca Kaynaklara köprü verilmemelidir.

 

2. DENEYSEL METOT (EXPERIMENTAL METHOD) / TEORİK METOD (THEORETICAL METHOD)

Yürütülmüş olan çalışma deneysel bir çalışma ise deney prosedürü/metodu anlaşılır bir şekilde açıklanmalıdır. Teorik bir çalışma yürütülmüşse teorik metodu detaylı bir şekilde verilmelidir. Yapılan çalışmada kullanılan metot daha önce yayınlanmış bir metot ise diğer çalışmaya atıf yapılarak bu çalışmanın diğer çalışmadan farklı belirtilmelidir.

 

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMALAR (RESULTS AND DISCUSSIONS)

Elde edilen verilen açık ve öz bir şekilde verilmelidir. Elde edilen tüm veriler literatür ile karşılaştırılmalıdır.

 

4. SİMGELER (SYMBOLS)

Makalede kullanılan simgeler açıklamalarıyla birlikte alfabetik sıraya uygun olarak düzenli bir şekilde verilmelidir. Kullanılan diğer simgeler alfabetik sıralamadan sonra gelebilir. Gerektiğinde “Yunan Harfleri”, “Alt İndis” gibi alt başlıklar kullanılabilir.

 

5. SONUÇLAR (CONCLUSIONS)

Çalışmanın elde edilen ana sonuçları kısa ve öz bir şekilde verilmelidir.

 

TEŞEKKÜR (ACKNOWLEDGMENT)

Makalenin sonunda kaynaklar bölümünden önce verilebilir.

 

KAYNAKLAR ( REFERENCES)

Makalenin metin bölümünde verilen tüm referanslar Kaynaklar bölümünde dergi formatına uygun olarak verilmelidir. Dergi Kaynak verme formatı aşağıda detaylı olarak verilmiştir.

 

EKLER (APPENDICES)

Makalede tek bir ek varsa EK A/(Appendix A) birden fazla ekler varsa EK A (Appendix A), EK B (Appendix B) ve EK C (Appendix C) vb. olarak adlandırılmalıdır. Ekler içerisindeki denklem numaralandırmaları A1, A2, A3 vb. olarak, Tablo ve Şekil numaralandırmaları  Tablo A1, Tablo A2, Şekil A1, Şekil A2 vb. olarak adlandırılmalıdır.

 

EŞİTLİK NUMARALANDIRMALARI

Metin içerisinde eşitlikler Eş. 1, Eş. 2 şeklinde verilmelidir. Eşitlik numaralandırmaları parantez içerisinde (1), (2), (3) ... olarak, reaksiyon numaralandırmaları (R1), (R2), (R3) ... olarak  numaralandırılmalıdırlar.

 

BİRİMLER

Metin, şekil ve tablo içerisinde SI birim sistemi kullanılmalıdır. Örneğin "dakika" yerine "min", "saat" yerine "h" birimleri kullanılmalıdır.

 

DİPNOTLAR

Dipnotlardan olabildiğince kaçınılmalı, ancak çok gerekli ise, kullanıldığı sayfanın en altına çizgi ile ayrılarak yazılmalıdır.

 

ŞEKİLLER VE TABLOLAR

Tablo içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita vs.) şekil olarak isimlendirilmelidir. Her bir tablo ve şekil metin içinde geçişlerine göre numaralandırılmalı, bütün tablo ve resimler eserin metin bölümünde ilgili paragraftan hemen sonra verilmelidir. Tablo ve şekillerin her birinin metin içerisinde bahsedildiğinden emin olunmalıdır. Ayrıca Tablo ve şekillere köprü verilmemelidir.

 

Tablo başlıkları tablonun üstüne ve şekil başlıkları şeklin altına konulmalıdır. Tabloların ve Şekillerin Türkçe başlıklarından sonra İngilizce başlıkları parantez içerisinde 8 punto olarak verilmelidir. Küçük tablo ve şekiller tam olarak 8.5 cm genişliğinde olmalı, büyük olanlar tam olarak 12 veya 15 cm genişliğinde olmalıdır.

 

Makaleye eklenecek şekiller (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita vs.) mutlaka yüksek çözünürlükte (300dpi veya üstü) olmalıdır. Kabul edilen görüntü formatları; .jpeg, .png, tiff, .bmp, .eps, wmf, .emf veya pdf’dir. Dosya boyutları 1 Mb’tı geçmemelidir.

 

Boyutlandırma işlemi orijinal verinin olduğu yerde yapılmalıdır, örneğin boyutlandırılacak olan şekil bir grafikse boyutlandırma işlemini önce Excel sayfasından yapıldıktan sonra grafiği Word belgesine şekil olarak yapıştırılması, grafiğin daha düzgün bir görünümde elde edilmesini sağlamaktadır. Grafik, Word belgesine eklendikten sonra eksen başlıkları, şekil etiketlendirmeleri ve açıklamaları (metin kutusu, oklar, üste resim vb. şekilde) yapılmamalıdır. Grafik, Word belgesine tek bir öge halinde eklenmelidir.

 


Bütün şekillerde ve tablolarda kullanılan Yazı karakterinin Times New Roman 10 punto olmalıdır. Tablolar resim olarak verilmemelidir. Büyük tabloların tek bir sayfaya sığması tercih edilir. Şekillerde asla el yazısı kullanılmamalıdır. Renkli fotoğraflar kabul edilebilir ancak baskı siyah-beyaz olacaktır. Grafiklerin siyah-beyaz baskıda belirgin olabilmesi için uygun simgelerin kullanılmasına özen gösterilmelidir. Grafik ve şekillerde siyah beyaz olanlarda açık gri yazı olmamalı, renklilerde ise açık renkli yazı olmamalıdır. Özellikle şekiller üzerine metin kutusu ile isimlendirme yapılmasından kaçınılmalıdır.

Eğer metin kutusu kullanılması zorunlu ise metin kutusu yerleştirildikten sonra şekil olarak yeniden oluşturulmalıdır.  Örneğin;

 

 

5. MAKALE BAŞLIK SAYFASI

Türkçe makale başlığı

Makaleyi kapsayıcı ve anlaşılır bir başlık kullanılmalıdır. Başlığın baş harfi büyük kalan harfleri küçük yazı karakterinde yazılmalı Times New Roman ve 14 Punto olmalıdır.

 

Öne Çıkanlar

Çalışmanın öne çıkan üç önemli özelliği bir kaç kelime ile yazılmalı Times New Roman ve 9 Punto olmalıdır.

Örnek olarak;

 • Gürbüz elektromekanik kanat tahrik sistemi tasarımı
 • Değişken kayma yüzeyli kayan kipli denetim
 • Sabit kayma yüzeyli kayan kipli denetim

 

Özet

Çalışmanın amacını, temel ve önemli sonuçlarını içermelidir.  Özet kısa ve öz olup 200 kelimeyi aşmamaya dikkat edilmeli Times New Roman ve 9 Punto olmalıdır.

 

 Anahtar Kelimeler

Özetten hemen sonra gelmelidir. En fazla 5 anahtar kelime verilmelidir. Anahtar Kelimeler konuyu açıklayıcı kelimelerden seçilmelidir. Her bir anahtar kelime "," ile ayrılmalıdır. Sadece ilk anahtar sözcüğün ilk harfi büyük harfle yazılmalı, diğer anahtar kelimelerin hepsi küçük harfle verilmelidir. Genelde kısaltma olarak verilen terimlerin hepsi büyük harfle verilebilir. Anahtar kelimeler cümle içermemelidir. Times New Roman ve 9 Punto olmalıdır.

  

İngilizce makale başlığı

Anahtar kelimelerden sonra verilmelidir. Türkçe Makale Başlığıyla uyumlu olmalıdır. Times New Roman ve 9 Punto olmalıdır.

  

Highlights

Çalışmanın öne çıkan üç önemli özelliği yazılmalıdır. Türkçe öne çıkanlar ile uyumlu olmalıdır. Times New Roman ve 9 Punto olmalıdır.

 

 Abstract

Özette verilen metnin İngilizceye çevrilmesiyle oluşturulmalıdır. Ondalıklı sayılar kullanılıyorsa bu sayıların  Türkçe Özette ","  İngilizce özette "." olmasına dikkat edilmelidir. Times New Roman ve 9 Punto olmalıdır.


Key Words

İngilizce özetten sonra verilmelidir. Türkçe anahtar kelimelerle uyumlu olmalıdır. Times New Roman ve 9 Punto olmalıdır.

 

6. KAYNAKLAR

Metin İçerisinde Atıf: Metin içerisinde gerekli referansların verilmesi aynı şekilde yapılan atıfların KAYNAKLAR içerisinde dergi formatına uygun olarak verilmesi gerekmektedir. Eğer Özet içerisinde bir atıfın yapılmasa gerekiyorsa, referans açık bir şekilde verilmelidir. Metinde parantez içerisindeki [1], [3], [5] vb. rakamlarla numaralandırılmalı ve metin sonunda da eser içinde veriliş sırasına göre yazılmalıdır. Yazar adı verilecekse referans verme işlemi hemen yazar adından sonra (Arbağ vd. [5]), yazar adı verilmeden referans verilecek ise cümlenin sonuna (....... elde edilmiştir [4], [6]) referans verilmelidir. Dergimizde yayımlanmış makalelere yapılan atıfların İngilizce adlarının kullanılması ve dergi adımızın "Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University" olarak açık şekilde yazılması gerekmektedir.

 

 

Ayrıca makalede verilen referans listesinin en az %30'u güncel (son 5 yılda yayımlanmış) referanslardan oluşmalıdır.

 

Kaynaklar Listesi: Kaynaklar listesi metin içerisinden kullanılma sırasına uygun olarak numaralandırılmalıdır. Dergi başlıkları aşağıdaki WEB sayfasında verildiği gibi kısaltılarak verilmelidir.

 

http://woodward.library.ubc.ca/research-help/journal-abbreviations/

 

Kaynaklar için örnekler aşağıda verilmiştir:

 

Kaynak bir makale ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, Makalenin Tam Başlığı, Derginin adı (varsa uluslararası kısaltmaları), Cilt no (Sayı no), makalenin başlangıç ve bitiş sayfa no, yıl.

 

1. Uslan İ., Sarıtaş S., Davies T.J., Effects of Variables on the size and characteristics of gas atomized aluminium powders, Powder Metallurgy, 42 (2), 157-163, 1999.

 

Kaynak bir kitap ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, Kitabın Adı, Cilt no, varsa editörü, yayınevinin adı, yayın no, yayınlandığı yer, yıl.

 

2. Ostwald P.F. ve Munoz J., Manufacturing Processes and Materials, John Wiley & Sons, New York, A.B.D., 1997.

 

Kaynak kitaptan bir bölüm ise: Bölüm yazarının soyadı, adının baş harfi., Bölümün Adı, Bölümün Alındığı Kitabın Adı, Cilt no, varsa editörü, yayınevinin adı, yayınlandığı yer, bölümün başlangıç ve bitiş sayfa no, yıl.

 

3. Sarıtaş S. ve Davies T.J., Reduction of Oxide Inclusions During Pre-Forging Heat Treatments, Powder Metallurgy for Full Density Products, New Perspectives in Powder Metallurgy, Cilt 8, Editör: Kulkarni K.M., Metal Powder Industries Federation, Princeton, NJ, A.B.D, 417-430, 1987.

 

Kaynak basılmış tez ise: Yazarın soyadı adının baş harfi., Tezin adı, cinsi (master, doktora), sunulduğu üniversite, enstitü, yayınlandığı yer, yıl.

 

4. Uslan İ., Gaz atomize aluminyum tozlarının özelliklerine üretim değişkenlerinin etkisinin araştırılması, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1999.

 

Kaynak kongreden alınmış bir tebliğ ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., Tebliğin adı, Kongrenin Adı, yapıldığı yer, tebliğin başlangıç ve bitiş sayfa no, kongrenin tarihi.

 

5. Sarıtaş S., Karataş Ç., TEK İçin Özel Hazırlanmış Farklı Boyutlardaki Paslanmaz Çelik Tozları ile Polipropilen Esaslı Bağlayıcı Karışımların Reolojik Özellikleri, Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Toz Metalurjisi Konferansı, Ankara-Türkiye, 709-715, 15-17 Eylül, 1999.

 

Kaynak web sayfasında alınmış ise: Yazar veya sorumlu kurum. Atıf yapılan öğrenin başlığı. web sayfasının adı. URL. Yayın tarihi. Güncellenme tarihi. Erişim tarihi.

 

6. World Health Organization. Saving the future generation in Darfur. http://www.who.int/features/2007/ child_health/en/index.html. Yayın tarihi Temmuz 7, 2007. Erişim tarihi Kasım 11, 2009.

 

Gönderi kontrol listesi

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

 1. - Gönderilecek makale daha önceden yayınlanmamış ve/veya yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verilmiştir).
 2. - Makale Microsoft Office Word 2010 ve üzeri bir kelime işlemci ile hazırlandı.
 3. - Makale A4 sayfasında, kenar boşlukları, üstbilgi ve altbilgi boşlukları ve satır aralığı dergi formatına uygun olarak ayarlandı.
 4. - Ana başlıklar ve alt başlıklar İngilizceleriyle birlikte dergi formatına uygun olarak düzenlendi.
 5. - Tablolar dergi formatına uygun olarak hazırlandı, metin içerisinde bahsedildi, eserin metin bölümüne yerleştirildi.
 6. - Şekiller dergi formatına uygun olarak hazırlandı, metin içerisinde bahsedildi, eserin metin bölümüne yerleştirildi.
 7. - Eşitlik ve Reaksiyon numaralandırmaları sıralı olarak dergi formatına uygun olarak verildi.
 8. - Orijinal şekiller bütünüyle yazım kurallarına uygun hazırlandı. 
  - Şekil boyutları formata uygun olacak biçimde düzenlendi. 
  - Metin içinde şekiller ardışık numaralandı.
 9. - Kaynaklar yazım kurallarına uygun yazıldı. 
  - Kaynaklar metin içinde ardışık sıralandı. 
  - Kaynaklar metin sonunda, metin içinde verildiği sırada listelendi.

 10. - Türkçe Makale Başlığı/Öne çıkanlar/Özet/Anahtar kelimeler/Bölüm Başlıkları/Tablo ve Şekil adlandırmaları ile İngilizce Makale Başlığı/Öne çıkanlar/Özet/Anahtar kelimeler/Bölüm Başlıkları/Tablo ve Şekil adlandırmalarının birbirleri aynı olduğu kontrol edildi.
 11. - Birden  fazla yazarlı makalelerde, 3. Adımda, makalenin tüm yazarlarını, makaledeki sıraya göre YAZAR EKLE seçeneğini kullanarak sisteme eklemeyi unutmayız.
 12. Eserin başlığını, yazarların isimlerini ve iletişim bilgilerini içeren "Kapak Sayfası" ayrı sayfa olarak oluşturuldu. 

 13. - Telif Hakkı Devir Formu imzalandı ve gönderildi. 

 14. - Muhtemel yazım hataları kelime işlemcinin "Yazım ve Dilbilgisi" denetimi ile kontrol edildi.
 15. - "Editöre Not" alanına makalenin özgün yönünü ve  makalenin bilime somut katkısını yazınız. 

  * Aksi taktirde makaleniz değerlendirmeye alınmaksızın iade edilecektir.

 

Telif hakkı düzenlemesi

Makalelerin telif hakkı devri, dergi internet sayfasında sunulan form doldurulup imzalanmak suretiyle alınır. İmzalı Telif Hakkı Devir Formu’nu buradan indirerek, imzalandıktan sonra tarayıcıdan geçirilerek, 4. adımda gelecek "ek dosyaları yükle" bölümünde PDF olarak yüklenmelidir. Bu formu göndermeyen yazarların yayınları basılamaz.

Dergimizin ilgi alanına giren her makale, konusu ile ilgili en az iki uzman hakeme gönderilerek incelenmektedir. Hakemlerimizin görüşleri doğrultusunda dergide yayınlanabilecek nitelikteki makaleler, yazarlar tarafından son baskı formatında editöre iletilir. Dergide basıldığı haliyle makale içinde bulunabilecek hataların sorumluluğu yazarlara aittir.

Bir sonraki adımda makalenizi yüklerken, makalede yazarlara ait bilgilerin olmadığından emin olunuz.

 

Gizlilik beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.